Izinto ezihamba ebusweni isichitho

Izinto ezihamba ebusweni

Isichitho lesi esenza ubuso bunambuzele, uzwe kukhona izinto ezihamba ebusweni. izindaba ezinhle ngukuthi lesichitho siyelapheka futhi kalula. Landela lezindlela ezingenzansi. Sethembe uma ususizakele woletha noma i-artime encane.

Qguma ngomsuzwana, geza ngomsuzwane, umsuzwana benefits ukukhipha isichitho ususe izinto ezinambuzelayo ebusweni bakho.

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Scammer Alert!! Kunama scams aqola abantu, athi azobuyisa umuntu, akwenzele umuthi on your behalf, bese ukhokhile akunike ama articles ami. Angisebenzisani nabo Thokoza gogo, Ayikho inyanga ekwazi ukukhafulela omunye umuntu. Imithi idinga wena mnikazi ukuthi uzenzele. Ayikho inyanga ebuyisa umuntu ngesithombe. Before ufakele imali umuntu mbuze ukuthi uzokuposela yini imithi? uma engakuposeli vula icala. Ungamfakeli imali umuntu othi uzokwenzela umuthi. Always ask for a person's bank account and click verify sender ukuze uthole ama details ebank owner.