Mnelisi.com


Paxi code store code

Find paxi code to send your parcel? How to find paxi number near me? How to find paxi code near me?

Izihlahla/Imithi yesintu explained

Incazelo yemithi yesintu. Thola zonke izincazelo zemithi or amakhambi asetshenziselwa ukwelapha. umuthi uwodwa uyangena emithini eminingi kuncika ukuthi isangoma/inyanga iwuthaka kanjani lowomuthi. Zikhona izincazelo zokugula kwesizulu kule website www.mnelisi.com, siyachaza okuningi okuhambisana nesizulu okungaba isichitho, umhlume, amanzi amnyama, isinyama, izikhafulo, ukuzalwa wembethe etc..
Buka ama videos afundisa nge-mithi

iziwasho

Sineziwasho eziningi zothando, ukuthandeka, ukuthola umsebenzi, ukuba nogazi kubantu, ukukhipha isichitho, ukususa amabhadi amashwa kanye nesinyama, ukuxosha imimoya emibi. Ukuze ufunde iziwasho zethu thinta noma isiphi isiwasho esibhalwe ngezansi, zizovuleka nezinye.

Chicken Farming Business Section

Demand for chicken in South Africa

The demand for chicken meat and eggs is growing daily. Here in South Africa we dont have enough chicken farmers, as a result the chicken meat is being imported from other countries. The chicken farming industry is full of challenges, on the next page we look at few chicken farming challenges.

Starting a chicken farming business

You do not have to be rich to start a chicken farming business. I always advice my clients to start small and grow with the business. The returns on chicken farming can be quick depending on how you structured your business.

What is a chicken farming? Before we define what a chicken farming is, let us look at what a chicken is.

What is a chicken?

south african chicken zulu xhosa chicken

A chicken (Gallus domesticus) is a domestic bird that cannot fly (edit: some can fly a short distance), chickens have different breeds, some chickens are good for meat those are called broilers, chickens that are good for eggs are called layers. We will look at the difference between broilers and layers later on.


Buy My Chicken Faming book

My chicken farming book covers a lot of chicken farming topics from:


Piggery Farming Business Section

What is piggery farming or pig farming?

Piggery farming is when people breed and raise pigs for selling and consumption. Pigs are very clean animals. They like prefer clean environment. They dont pop where they eat and sleep. Piggs differs per breeds, there have unique characteristics, some of those:

Feed conversion efficiency

If a pig breed eats less but gain too much muscle, that breed is feed efficiency. Pigs that converts feed into fats are called Lard Pigs. Pigs that converts feed into meat are called Bacon pigs or Meat Pigs.

Is pig farming profitable in South Africa?

Raising pigs is a profitable business for both small scale piggery farmers and commercial piggery farmers. The demand for pork is growing everyday. You can be millionare out of piggery farming, read the story of a Anna Phosa ,a South African piggery farmer who became a millionare.

Piggery farming tools and equipments

Below is a list of Piggery farming tools and equipments that are needed for piggery farm:
  • Heat lamps and bulbs for warming your swine on cold days
  • Semen catheter this is a tube for inserting the semen into a gilt/sow.
  • Boar semen collection equipment is a dummy pig where a boar climbs and releases the semen
  • Bedding is a material that you will put on swine farm floor. This could be a straw, mulch hay or cornstalks.
  • Hog Scraper this is for skinning the pig
  • For more piggery farming equipments please buy my piggery farming guide

Piggery dry feeding vs wet feeding

Wet feeding is when farmers mix food with water. Dry feeding is when pigs are given feed that is not mixed with water. When practicing a dry feeding you must make sure you also provide them with water. Many famers will dry feed a pig, when it is ready to be sold they will start to wet feed it, they believe that the pig will gain a big stomach when given wet feed. The advantage of a wet feeding system is that digestibility is improved.

Cattle Farming

Boran cattle

Boran cattle farming tutorials are comming soon

Download Boran free books


Imixovo or iziwasho

Lapha sikhuluma ngokuzihlanza, uzikiline, ubuyise umuntu obuthandana naye, ukhiphe amabhadi. Iziwasho ezikuleli page zizokusiza kakhulu, ukukhipha amabhadi, isichitho, ukususa amashwa, isinyama. Uzothola umsebenzi uqale ukulungelwa izinto emva kokuzama leziwasho.

Ukwelapha ngamakhandlela

Amakhandlela asetshenziselwa izinto eziningi empilweni. uyawasebenzissela ukuthola umsebenzi, ukuxosha amaphupho amabi, ukubiza imali, ukuxosha amabhadi. Amakhandlela ayenziwa uma ufuna ukuletha inhlanhla, amakhandlela ayalenza ibusiness lakho likhule lindlondlobale. Amakhandlela ayasibuyisa isithandwa sakho.

Izithakazelo

What is izithakazelo noma iziduko? izithakazelo means our clan names, izithakazelo contains a list of important people that founded tribes many years ago, izithakazelo are our praises, we all know that zuma is also called umsholo, that is not his nickname but that is his isithakazelo for zuma surname, there is trick though a zulu woman is never refered by a surname instead you append ma infront of a surname, an example: a woman with zuma surname as his birth surname will be refered as MaZuma, our blog is full of zulu surnames and xhosa surnames, browser through and find isithakazelo zakini. Uzozidinga izithakazelo uma usuthumela abakhongi. Zibalulekile zidlala indima enkulu kuthina ma africans izithakazelo.

Izaga izisho zesizulu

Yini izaga? Yini isisho? Isisho siwumusho oncikayo, okusho ukuthi siyaguquguquka ngokwenkathi, siyaya ebunyeni nasebuningini. Isaga siwumusho ozimele, asiguquguquki ngokwenkathi, asiyi ebunyeni nasebuningini. Isaga siqala ngebizo kanti isisho siqala ngesenzo. Isibonelo:
1. Hamba juba bayoku chutha phambili
2. Itshe limi ngothi kombose kababa
Kule blog ka mnelisi.com sikufakele izaga nezisho eziningi, uzofunda udele.

Thenga imithi

Ukuthenga imithi, click here: thinta kuzovulekwa whatsapp 0633220426

Sithole ku YouTube

Buka ama videos ethu achaza ngemithi ku youtube.
© Copyright 2021, mnelisi.com
Read our disclamer before trying any of the content on this page.
disclammer