Chicken Farming Business Section

Demand for chicken in South Africa

The demand for chicken meat and eggs is growing daily. Here in South Africa we dont have enough chicken farmers, as a result the chicken meat is being imported from other countries. The chicken farming industry is full of challenges, on the next page we look at few chicken farming challenges.

Starting a chicken farming business

You do not have to be rich to start a chicken farming business. I always advice my clients to start small and grow with the business. The returns on chicken farming can be quick depending on how you structured your business.

What is a chicken farming? Before we define what a chicken farming is, let us look at what a chicken is.

What is a chicken?

A chicken (Gallus domesticus) is a domestic bird that cannot fly (edit: some can fly a short distance), chickens have different breeds, some chickens are good for meat those are called broilers, chickens that are good for eggs are called layers. We will look at the difference between broilers and layers later on.

Buy My Chicken Faming book

My chicken farming book covers a lot of chicken farming topics from:

Piggery Farming Business Section

What is piggery farming or pig farming?

Piggery farming is when people breed and raise pigs for selling and consumption. Pigs are very clean animals. They like prefer clean environment. They dont pop where they eat and sleep. Piggs differs per breeds, there have unique characteristics, some of those:
 • Some pigs grows faster than others
 • Some pigs grows bigger than others
 • Some pigs are good for becon
 • Some pigs are good for pork
 • Some pigs have highest lean meat
 • Breeds differs on feed conversion efficiency

Feed conversion efficiency

If a pig breed eats less but gain too much muscle, that breed is feed efficiency. Pigs that converts feed into fats are called Lard Pigs. Pigs that converts feed into meat are called Bacon pigs or Meat Pigs.

Is pig farming profitable in South Africa?

Raising pigs is a profitable business for both small scale piggery farmers and commercial piggery farmers. The demand for pork is growing everyday. You can be millionare out of piggery farming, read the story of a Anna Phosa ,a South African piggery farmer who became a millionare.

Piggery farming tools and equipments

Below is a list of Piggery farming tools and equipments that are needed for piggery farm:
 • Heat lamps and bulbs for warming your swine on cold days
 • Semen catheter this is a tube for inserting the semen into a gilt/sow.
 • Boar semen collection equipment is a dummy pig where a boar climbs and releases the semen
 • Bedding is a material that you will put on swine farm floor. This could be a straw, mulch hay or cornstalks.
 • Hog Scraper this is for skinning the pig
 • For more piggery farming equipments please buy my piggery farming guide

Piggery dry feeding vs wet feeding

Wet feeding is when farmers mix food with water. Dry feeding is when pigs are given feed that is not mixed with water. When practicing a dry feeding you must make sure you also provide them with water. Many famers will dry feed a pig, when it is ready to be sold they will start to wet feed it, they believe that the pig will gain a big stomach when given wet feed. The advantage of a wet feeding system is that digestibility is improved.

Cattle Farming

Boran cattle

Boran cattle farming tutorials are comming soon

Free farming books

Download Boran free books

Loose weight

Kule section sixoxa ngokwehlisa isisindo somzimba, bese sixoxa nangokunye okuningi okusiza abantu besifazane empilweni. Esizoxoxa ngakho kubalwa lokhu okulandelayo:
 1. Uku-looser weight
 2. Ukwenza isikhumba sakho sibe sihle
 3. Ukusuza i-kiwi emathangeni
 4. Ukususa amabala esikhumbeni
 5. Ukuzama ukukhulelwa
 6. Ukulwisana nama-period pains
 7. Ukukwenza inanazi ibe tight
 8. Inanazi enenkinga yephunga elimbi
Clicka lapha ukuze ufunde more ngalencwadi yabantu besifazane

Ikhandlela lezimanga - Viva Mthandazi

Amakhandlela asetshenziselwa izinto eziningi empilweni. uyawasebenzisa amakhandlela kulezimo ezilandeyo:
 1. Ukuthola umsebenzi
 2. Ukukhipha amabhadi ulethe inhlanhla
 3. Ukubuyisa isithandwa sakho esesahamba kanye nokwenza umuntu akuthande
 4. Ukubiza imali noma ukuba nenhlanhla yemali
 5. Ukuxazulula yinoma iyiphi inkinga obhekene nayo empilweni
Landela le link ukuze ufunde ngamakhandlela

Ezamadoda

Kule section sixoxa ngokuba yindoda embhedeni. Sibheka izinto ezikwenza uthathe isikhathi eside. Indoda kumele ibe yindoda nasembhedeni ibumele ubudoda bayo.

Landela le link ukuze usizakale