Loosing weight book

Le-Section ixoxa ngemixovo yoku-looser iweight, uzehlise isisindo. Imenu yencwadi yoku looser i-weight yona ime kanje. Ngezansi ngama chapters encwadi yoku looser weight.

Loose weight tips

Tips for a clear skin

Tips for getting pregnant, kanye kokwenza inkomo ibe tight


Imixovo

Lapha ngezansi kunemixovo eyenza okuningi. Kukhona:

Call me

Dj Call me uwusebenzisa uma ufuna ukufonelwa ngumuntu. Lowomuntu angaba ngumngani wakho , isihlobo sakho , ngumuntu othandana naye noma yi-x yakho ngisho ne crush yakho uyakwazi ukuyenza ikufonele. Ukuze umuntu akufonele kumele abe ne number yakho. Kuyenzeka ngesinye isikhathi angakufoneli kodwa akuthumelele whatsapp noma i-inbox ku facebook.

Dj Call back

Dj Mirror

U-Dj Mirror usebenza ngokufana no-Dj Call me, umahluko ngukuthi uDj Mirror usebenzisa isibuko, bese kuthi uDJ call me back wona usebenzisa amanzi ano-salt, yomibili lemixovo inamandla alinganayo. uDj mirror nawo uwusebenzisa uma ufuna ukufonelwa ngumuntu. Lowomuntu angaba ngumngani wakho , isihlobo sakho , ngumuntu othandana naye noma yi-x yakho ngisho ne crush yakho uyakwazi ukuyenza ikufonele. Lemixovo uyakwaz ukuyenza futhi ezimweni lapho ufuna ukufonelwa mhlambe emva kokwenza isicelo se-loan, noma emva kwe interview uma ufuna bakufonele baku update ukuthi izinto zihambe kanjani. Ukuze umuntu akufonele kumele abe ne number yakho. Kuyenzeka ngesinye isikhathi angakufoneli kodwa akuthumelele whatsapp noma i-inbox ku facebook.

Dj Mirror

Ukuxosha amaphupho amabi

Uma uhlushwa ngamaphupho amabi ungalali ebusuku. Funda kule link engezansi ukuthi unganqoba kanjani amaphupho amabi.
Qeda amaphupho amabi

Menu Yemixovo


Candle Topics
Ikhandlela lezimanga Book

Incwadi efundisa ngamakhandlela. Lencwadi ikuchazela konke ofuna ukwazi ngamakhandlela. Ngaphandle kwamakhandlela lencwadi iyakuchazela ngamanye amakhambi, awusizo ezintweni eziningi njengokuletha inhlanhla, uxoshe amaphupho amabi. Lencwadi ichaza ikhandlela nekhandlela umbala walo. bese ikuchazela ngemithetho yamakhandlela, phela uma ukhanyisa ikhandlela kunemithetho okumele uyilandele. Noma sewulilahla kunemithetho okumele uyilandele. Incwadi ikufundisa yonke imibala yamakhandlela. Uzoludinga kakhulu ulwazi olukulencwadi uma ungumuntu onezinto ezingahambi kahle. Emva kokuchazwa kwamakhandlela sibe sesichaza amandla okusebenzisa amanzi, namanzi ewodwa anamandla ayisimangaliso.

Ikhandlela lezimanga book menu


Comment below


Go Home

© Copyright 2019, mnelisi.com
disclammer