Buyela emuva / Previus Page

Dj urine

Isiwasho lesi esisebenzisa umchamo wakho. Inhloso yokwenza lomxovo ngukuvuselelwa uthando, ukwenza uthando kanye nokubuyisa indoda. Udinga ini ukwenza u Dj urine? uvuka ebsuku ngo 00:00 uchamele entweni bese uphuma phandle ufake umchamo omncane emlonyeni Ukhulume ofuna kwenzeke kuwe nebabaz bese uyakhwifa noma ufuna kubuyisa x iyabuya bese ugeza ubuso ngosele ,phinde nango 4 .

Dj Urine 2 Udinga ini ukwenza u Dj urine? umsebenzi ka Dj urine, ukwenza uthando nokubuyisa indoda Uyageza ngomchamo wakho uma uya kwibabazi, endlini yababazi uyakorobha ngomchamo kwakho, njengaku Dj urine 1, uyakhwifa futhi uyakhafula ngawo.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084/ 352/ 2187/

Comments
Nomsa 2020-01-23 21:26:31
Ukwenza kube kanye na? Or uya phinda phinda kuze kulunge na?
 • Buyi 2020-04-06 00:24:55
  Ngicela ukudlulisa ukubonga okukhulu umyeni wam beslokhu saxabana,sakhuluma kwedlula Koda nje ebenganaskhathi nje Nami,efona ma ethanda,kodwa selokh ngisebenzise DJ urine mehluko mkhulu🙏🙏🙏
 • Thandeka 2020-04-07 08:24:33
  Ukusebenzisa u DJ urine ngongithatha isikhathi esingakanani
Nobuhle 2020-01-25 08:40:12
Umchamo umsebenzisa kangaphi izinto enzele zibe ryt mna ndfuna into ezokwenza andphe imali unayo qha akafuni uyikhuphe ndcela undncede
 • Siphesihle Si 2020-02-23 07:42:09
  Ngifuna engithande angiphe nemali
 • Siphesihle Si 2020-02-23 07:42:40
  Ngifuna engithande angiphe nemali
 • Masithole 2020-05-04 02:29:22
  Ngifuna ngiphe imali alobole ekhaya
 • Masithole 2020-05-04 02:29:22
  Ngifuna ngiphe imali alobole ekhaya
Sizah 2020-01-25 12:30:12
Ugeza kangakhi
Bheki 2020-02-06 21:47:24
Lomchamo wango 00:00 usasebenzisa wona futhi nango 4:00,noma kufuneka wangaleso isikhathi uma usuphinda?
 • Nomthandazo 2020-05-07 20:44:39
  Kufuneka owangalesoskhathi uma usuphinda ngo4
Tsoro 2020-02-13 20:13:13
Amen ngicela ukubuza ukuthi ngabe ukwenza izinsuku ezingaki ngicela ungisize
 • Rose 2020-03-25 17:35:44
  Ngimenzile uDj urine ukuba ibabaz libuye kumina ngithi powerdoc rock sekungathi konke kungahambakahle
 • Mpontsheng 2020-04-12 17:30:29
  Nam ndifuna ukwenza udj irein ngaske andisebenzele
Tsoro 2020-02-13 20:25:38
Amen ngicela ukubuza ukuthi ngabe ukwenza izinsuku ezingaki ngicela ungisize
Zama 2020-02-14 07:26:21
Sengikwenzile for 3 days ngizama ukubuyisa umkhwenyana wami power dock rock ngathi konke kungahamba kahle siyamkhumbula nezingane
Dimakatso 2020-02-17 20:25:24
Ngizo yenza nam ngoba I have problems in my marriage
 • Peliwe 2020-04-23 10:36:23
  Ukukhwifa kutheni
Musa 2020-02-22 22:55:01
Sengenzile ngicela iqhubeke lento isebenze umuntu wami usehlukene no mawengane abebusy naye ngodecember
Siphokazi 2020-03-02 11:26:57
Bendicela ukubuza ukuba uyeza kangaphi ukuvasa ngomcamo
Zodwa 2020-03-06 10:37:01
Usebenzisa umchamo owodwa. What if awkwazi ukukorobha kababazi kune carpet.
Boniswa 2020-03-09 17:39:18
If engasakunaki and uhlala Nate endlini ngingenza njani if angeke ngikwazi ukukhwifa NGO 00:00 ebsuku
Makhosi ncube 2020-03-21 17:53:44
Ukwenza kangaki fth kuthatha iskhathi esngakanani kuth kwenzeke okfunayo?
 • Aseza 2020-03-25 04:41:07
  Mina ngimenzile udj urine ngicela kubuye iboyfrend yam engaxabana nayo.ivesane yafa iglass uma ngiqeda.ngicela ningichazele ukuthi kuchazani uma isifa?
Sindisiwe thusini 2020-04-18 21:36:08
Ngizoyenz udj tune kusasa ngicela umthandaz kulokhu engsakwenzil makuhambe kahle
Sindisiwe Thusini 2020-04-22 23:40:35
today ngizoyenz udj urine ngicela kuhambe kàhle
Pontsho solouoe 2020-04-26 23:01:21
Ngo4 usebnzisa lomchamo wang00:00 uyenza intsuko ezingakhi please help m I want baba wengan zame asupprt ingane,abuye
Nana Gamedze 2020-05-11 00:17:38
Ngiceda kwenza u dj urine vela ibabazi lam lingithande lingazi lingihloniphe libuye ngokuphelele kim power doc rock
Matsidiso 2020-05-14 13:44:48
Ngizo sebenzisa u DJ urine ndifuna I baba zami zibiye ,konke okubi okwenziwa zizitha zami kuphondwe kuzo zasixhenxe....Power doc rock....
Ncamsile khweshube 2020-05-23 21:15:38
Nami ngizowenza namhlanje u DJ urine ngifisa sengathi nkonke kungahamba kahle
Ncamsile khweshube 2020-05-23 21:15:38
Nami ngizowenza namhlanje u DJ urine ngifisa sengathi nkonke kungahamba kahle
Lungi 2020-05-24 00:23:30
Ngifuna alobole ekhaya sishande akhohlwe amantombazan abheke Mina angiphe imali
Gugu Xaba 2020-05-25 15:41:07
Ngyabonga kakhul besesineskhath eside singakhulumisan nebabaz lami kodwa lokhu ngiqale kusebenzisa Dj urine usekwazi nokungtshen kuth yangthandaGo back buyela emuva