Dj spirit isiwasho

written by Mnelisi isiwasho

DJ Spirit explained in Zulu
Dj spirit uyawusebenza uma uhlushwa isichitho ebusweni, izinto zakho zingalungi uzoluthola ke usizo lapha ekhaya. This article will tell you on how to remove isichitho using Dj spirit. Isiwasho lesi uyasisebenzisa ukususa amabhadi kanye nok ukususa isilwane futhi ukususa isichitho. Dj spirit isiwasho somlotha wandiya ohlangene ne spirit. Isiwasho sokususa isichitho samahhala futhi sisusa isilwane, amathunzi amnyama, lesiwasho sisebenze futhi ukugeza isilwane nokulahla isilwane. Lesiwasho siyakilina izinto ezimbi kuwena, kusuke Izothe/umgqwaliso, abanye bayaposa bathi babuyelwe ngama-x emva kokusebenzisa uDj spirit. Lesiwasho esokuthola umsebenzi, isiwasho lesi sokukhipha amabhadi, amathunzi, ukulahla isilwane, ukukhipha isinyama, isilwane esilala nawe, lesiwasho sizokwenza ukuthi ube kilini, isiwaso lesi sogazi ukuthandeka kubantu. Lapha sizokufundisa ukuthi sikhishwa kanjani isilwane, siyini isilwane ngempela? isilwane ngumoya omubi owenza izinto eziningi ezingasile empilweni yomuntu. Lesiwasho sisebenzisa iholy ash, umsebenzi we holly ash (VIBHUTI) :

Indlela yokwenza uDj Spirit

Isiwasho lesi usenza ngokuhlanganisa lokhu okulandelayo. Udinga ukukha amanzi ahlanzekile (clean), uwafake ku 2 litre, Bese uthatha lezithako esizibalile ngenhla uzihlanganise uzifake ku 2 litre wakho. Ngalesiwasho sakho uyaqguma (steam or uyafutha), ugeze - uma ugeza ngalesiwasho ungayifaki insipho, CHA UNGAPHALAZI NGALESIWASHO. Kumele lesiwasho usisebenzise usiqede ezinsukwini ezintathu. Emva kwezinsuku ezintathu uzobonake izinto zakho ziqala zikhanya. Isiwasho senhlanhla lesi izinto zakho zizokhanya bha. Umavula kuvaliwe, uzozibona futhi sewunogazi, isilwane sesiphumile kuwe, isiwasho sogazi lesi.

DJ Spirit explained in English

DJ spirit is white magic that is used for cleansing, removing bad luck, curses. Dj Spirit can be refered as a lucky charm. This is a free isiwasho, some people have reported a serius of luck after using this muthi. Some of those includes: getting a job promotion, getting a job, getting calls from x lovers.
Following are the ingredients for DJ spirit:
 • 3 spoons for holly ash
 • 3 spoons for pink bath salt
 • 1/4 cup of a white spirit
 • 2 Camphor blocks
 • 2 litre full of water

Method:
1. Fetch clean running water from the river into your 2 litre bucket
2. Put all your ingredients into your bucket
3. You have 3 days to use and finish this isiwasho
4. You will use your own judgement in measuring how much you will use for steaming and bathing
5. Steam and bath with this isiwasho and see a change on your life.

Ake sixoxe kancane ngesiwasho, siyithini isilwane? sivelaphi isilwane? Senzani empilweni yomuntu isilwane. Ezinye izilwane zenza lokhu okubi empilweni:

 • Uba namaphupho amabi ebusuku
 • Uyakinyeka ulele ebusuku , ugcindezeleke, uhluleke ukuphefumula kabi, akulaleli kahle uyaphazamiseka ulele
 • uba nesichitho ungathandeki kubantu , ama relationships akho asheshe aphele
 • Isilwane siyafika kuwena sizijabulise ngomzimba wakho wena ulele ebusuku
Siqhamukaphi lesilwane esikhuluma ngaso lapha? isilwane uyabelethiswa or uyathunyelwa ngesilwane, ngamafuthiphi uyathakathwa ngaso isilwane. Kuyenzekake ungathakathwa ngesilwane kodwa usithole kumuntu othandana naye, ngalesikhathi usekamelweni naye isilwane sihlale kuwena, sihambe nawe. Ukwelapha umuntu othandana naye kubalulekile emva kokuthi nawe ukhiphe esakho isilwane. Sikhishwa kanjani isilwane? Zintathu izindlela zokukhipha isilwane engizaziyo
 • Ukusebenzisa isiwasho
 • Ukusebenzisa umuthi wesizulu ukukhipha isilwane
 • Ukusebenzisa umthandazo ukukhipha isilwane
 • Ukusebenzisa inkolelo yamakhandlela angahambisani nomuthi ukukhipha isilwane.
Ukuze uthole ezinye izindlela zokukhipha isilwane nesichitho , ngicela ubheke amagama a-yellow angezansi lapho sibhale khona uhla oluningi lweziwasho nemithi.

AKUPHALAZWA NGE SPIRIT

Amagama abalulekile akuletha kulelipage. Isiwasho se lotto isiwasho senhlanhla. mnelisi isiwasho ikhandlela lenhlanhla uthole umsebenzi , isiwasho spirit ne onion anyanisi , umxovo wokukhipha isilwane

Comments

Thobie Thobie Myeza Sanibonani kulekhaya lenjabulo ngivuka njena ngithi ngizobonga kulekhaya ngibebuhlungu solokhu ngikhala ngidinga ukudla ngoba besengikhala njalo ukuthi kumile izolo ngifakelwe nami lokhu okuncane ngumuntu engingakase ngambona ngikhuma naye Lana kufacebook nedi ngoba anesibongo sakasibiya ngithi makwande lakathethe khona ujehova makabonelele Lana ashoda khona ngiyabonga ngenca yaleligama nemikhuleko makuze ngaobukhulu nangamandla ka DJ rain ngithi manje ngilele ngidlile nabantwana bami ngicela ukuthi umyeni wethu angikhumbule masekaphendula imikhuleko yabanye Kanye namaphupho wabo ngithi manje komunye intombazne akangiphe I fish oil ngizokwenza amacanda ngithi upower doc Rock ungibusisile uyalwa yena uthi aahh bekakuphi loyo sonke leskhathi ucela ngithi power doc Rock ngithi mina usazongiyenzela umnyatsa ngase ngiza Lana endlini ngisalibiza bomnxa Nome ngihamba ngihleli ngiyageza anginakho nginakho ngisho nase maphupheni ami ngicela ize kakhulu imali ngoba ngifuna ukuthenga ukudla kwachrismas Kanye nezimpahla sengiyabona kukhona ukuhle okuzayo ❤️👈 power doc Rock angiyithole Nome ngihamba imali mangithi ngiyicela ivele ibekhona langicela khona ningibeke emkhulekweni ubaba wabantwana bami awuthole umsebenzi bambize kulecompany yase TMS ngiyabonga ngiyadla manje makwenzeke nakwabanye MADlokovu amahle maningikikiziseni ngiyabonga makwande
Nosipho Maka Lwandle Dlamini Nami ngifuna ukubonga u-admin wepage lethu izinto ziyenzeka ngisebenzisa isiwasho DJ chalk, ubusi n holly ash. Ngithe ngisahamba mangifika e mall izolo omunye u bhuti wangicela u Mendo ngathi akabuye awuthathe sanikana manamba kanjalo ke . Haaw ngisahleli endlini kwangena I call yomuntu wam wakdala athi ungikhumbulile. Nomngan wam wangifakela I mali R1000 ngifuna nje ukuthi phambili ngeziwasho. Ukusebenzisa isiwasho nje 3 days kushintshe impilo yami , isiwasho esilula kanje sikhiphe amabhadi , isinyama besekuhlule izangoma, izinyanga. Engikuthandayo ukuthi iziwasho lezi zimahala.
Mdu Dlomo Nami ngicela ukuncoma leli page ngiyazithola iziwasho sesinyama, izinyama zezintombi ukuthi zibuye amadoda. Umbuzo wami uthi nathi madoda singazisebenzisa yini leziwasho? Ngingazisebenzisa yini as isiwasho sothando noku thandeka ngiye koshela ngifake leziwasho? Ngiyabonga kakhulu admin nge page lakho lowusizo.

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Noliso 2020-08-14 19:56:46
Isiwasho senhlahla esimhlophe awuvumelekanga usisebenzise Sona Esimhlophe isiwasho senhlanhla andinosisebenzisa soma
Nomsa magcaba 2020-08-19 14:37:19
ngcela kbuza camphor bloks ntenjn tholakalaphi
Sunday tdk mazibuko 2020-08-27 22:13:56
Ngcela kubuza yini I comphor blocks itholakalaphi
Lucia Motha 2020-08-28 07:00:26
Sanibonani lakhaya dj power doc Rock ngicela inhlahla ye Mali Msebenti konke kuhambe kahle power doc rock
Nomsa magcaba 2020-09-01 16:28:53
ngcela kbuza kthi uyakwazi yni ukufaka chomphor ntweni yokugcoba
Phindile Mdlolo 2020-09-01 20:00:15
Sanibonani...ngisacela ukubonga kakhulu mayelana noDj spirits uyasebenza ngempela angihlukani nawo sengiphilela wona ngoba izinto zami ziyakhaya kakhulu...ngathola itoho ngenxa kaDj spirits ngith nje POWER DOC ROCK linamandla leligama..amen
Aphiwe nogemani 2020-09-02 16:06:05
Ngiyacela imali kwi account yami imoto mshado umsebenzi ukuthandeka ukukhanye empilweni yami power doc rock
Aphiwe nogemani 2020-09-02 16:06:17
Ngiyacela imali kwi account yami imoto mshado umsebenzi ukuthandeka ukukhanye empilweni yami power doc rock
Rethabile Nkwana 2020-09-06 17:37:08
Hi i really need cleansing but i want to no wht is camphor block n whr can i get it
Busisiwe 2020-09-08 22:32:24
Yoni icamphor block n mawngenayo uyakhona yoni uksebesa lokhu okunye ingekho
Mpilo phindile Myeni 2020-09-10 13:15:27
Ngicela imali ingene kwi wallet yam ukuze sizolala sidlile isimo sibi
Samantha Ramhotsi 2020-09-10 15:49:02
Ngicela imali engangoR40000 ingene kwi eWallet pls ngiyayidinda nginxinekile Power Doc Rock ithemba lami lilele kuwe
elsieselekama@gmail. 2020-09-15 10:24:19
I want to remove bad luck with dj urine can I mix with water or only urine..please
elsieselekama@gmail. 2020-09-15 10:55:30
I want to remove bad luck with dj urine can I mix with water or only urine..please
Zoleka Zondo 2020-09-16 14:51:16
Izolo ibilusuku lokuqgibela ngisebenzisa uDJ Sprit . Ndicela angisebenzele
Zoleka Zondo 2020-09-16 14:54:57
Izolo ibilusuku lokuqgibela ngisebenzisa uDJ Sprit . Ndicela angisebenzele
Yolanda 2020-09-16 18:30:28
Where can I get white spirit?
Nhlanhla khanyile 2020-10-06 01:39:23
Mina ngicela ukubuza mayelana ne camphor block ngifuna ukuqala ukusebenzisa isiwasho kodwa ngimiswe i camphor block ngiyabonga
Desiree 2020-10-16 14:48:43
haibo baba you have updated the page initially it said u nga phalaza manje se ku thiwa a ku phalazwa nga lelesi siwasho?? manje ke ngoba se nga qhuma, nga geza nga phalaza ku zo yenzeka ini? azange ngi gule kodwa
Wandile Dinane 2020-10-16 22:57:52
Ngicela umsebenzi ngibe nemali ngifumane iMali engena kwi Account yam
Wandile Dinane 2020-10-16 22:58:59
Ngicela umsebenzi ngibe nemali ngifumane iMali engena kwi Account yam
Elelwang 2020-11-06 21:33:46
Ngiphakama nokubonga u DJ spirit aibo nam sengiyafounelwa and ubabawengane kade engasafuni lutho oluzomhlanganisa nam kodwa manje sekungcono kakhulu
Zama mkhize 2020-12-11 16:01:44
Sengi thenge konke beku baliwe camper blocks, mlotha wama ndiya, ne pink salt inkinga angisi tholi spirit esimu hlophe bathi aba sazi manj ngfuna kubuza kuth ungasi sebenzisa yin lesi esi jwayelekile I spirit noma ngi chazelwe kuthi isiphi I white spirit?... Ngyabonga ngya themba ngzo sizakala
Nothando nzimande 2020-12-17 19:17:32
Cela kubuza xem ngabe yini camper blocks plz sengime nyayo cela ozongichazela ngayo
Qhawukile maqhashala 2021-10-12 08:25:26
Champhor block itholakala ekhemisi lidayisa iziwasho,emgungundlovu ikhemisi ngezansi kwaritief ngakafiki kwa eddies esandleni sokudla ,ishibhile iwu R10 kuphela
Mahlaba 2021-10-28 23:09:57
Ngicela imali engango 50000 ngifuna ukucedelela umuzi wami powder rock ngithwele kanzima nginamabhadi angilungelwa lutho abantu bayangidnekela ngingasizwa yini powder rock
Nolubabalo Ntsendwa. 2021-11-18 00:42:53
Hello everyone, bendicela ukubaza xa wenza DJ Spirit siwasho uyakwazi ukusebenzisa amanzi aphuma etepini since singenayo i-river or is it a must sisebenzise awe-river?. Thank you
Muhle Mahlangu 2021-12-10 19:42:14
Amanzi wolwandle wona uyakhona ukuwasebenzisa
Dineo Holmes 2022-02-09 23:50:47
I had a dream.I was getting married with the pastor son.can you please explain for me what was the meaning of that dream
Modise Joel 2022-03-13 19:24:17
I worked after how many days
Gcina Jacobs 2022-03-26 09:07:59
What is a camphor blocks and ngingayitholaphi? I really need this help
Dudu 2022-06-22 04:30:30
Mina uma kusoza ngo past 2 to 3 izintatha ubuthongo buyaphela nya ngecela ukwazi ngingasizwa , iminyaka ngibhekene nalenkinga, ngicela ngisizeke bakithi
Duduzile 2022-06-22 04:37:05
Yisiphi isiwasho esingangenza ngilale, intatha zonke izinsuku buyaphela ubuthongo noma nglala late kodwa leso sikhathi asigeji sona, ake ngincedakale nami, ngiphuphe izinto ezinhle
Mbali 2022-10-14 13:27:13
Sanibonani Camphor blocks tholakala kuphi..ngibonge
Zandile 2022-12-10 20:11:44
I will like to order iziwasho

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe