I website izoveza popup ekubuza ukuthi "Block" or "Allow notification", Ukuze uthole iziwasho zethu zamahala , wena khetha ku "allow notification".

Isichitho sokubahlukanisa nesokungathandeki

Isichitho explained, Yini or siyini isichitho? Isichitho yinto eyenziwa ngabantu ukuze ungathandeki, ube ne isidina, noma isicefe, ukungathandeki kuhambisana nokuthi izinto zakho zingakulungeli. Uma ufakwe isichitho awuthandeki kubantu, ngokujwayelekile isichitho sifakwa izintombi zendoda yakho ukuthi uphume endodeni kusale bona. Isichitho uyasithola emshadweni lapho izintombi zendoda zikuthakatha, akukho safe, angeke ukuqinisekise ukuthi awusoze wasithola isichitho. Ayikho indlela yokusivika, indlela ekhona eyokuselapha uma sesifikile. Kuleli page sizokufundisa ukugeza isichitho. Ukususa isichitho singaphinde sibuye.

isichitho meaning? Isichitho is a muthi that is used that is used to make someone less likable. This is done in many way ways, isichitho can be in a form of face pimples or smelling bad. On this page we will cover more on isichitho.

Ubonakala kanjani umuntu onesichitho? isichitho ebusweni kuba wuphawu lokuqala lomuntu onesichitho. Izimpawu ezijwayelekile zesichitho Below are the five symptoms of isichitho:

Isichitho esihambisana nezilwane , ezinye zezilwane ezivele ziqhamuke endlini kuvaliwe

Imithi yokwelapha isichitho

Isichitho sikhishwa ngani noma selashwa ngani? Ziningi izindlela zokukhipha isichitho esingapheli, kuleli page sineziwasho eziningi zokukhipha isichitho. Sizobheka iziwasho nam amakhambi esizulu akwazi ukukhipha sona phela isichitho: Izinto ongazikwa ngumnakwenu ngaphandle kwesichitho: Izothe/umgqwaliso, ISILWANE, isinyama, amabhadi, amashwa, ilumbo.

isichitho dreams those are dreams that you dream when you are having isichitho. amaphupho esichitho, uphupha izinto ezinyanyisayo nezingasile. Abantu abaningi bayaba nesichitho kodwa bangabi namaphupho esichitho. Yini oyiphuphayo uma unesichitho? Amaphupho esichitho:

The section is about cleansing isichitho susa isichitho esinenkani ngokushesha. iziwasho namakhambi okwelapha isichitho. isichitho siqedwa noma selashwa ngani? Lapha ngezansi sizokufundisa ukuthi how to remove isichitho and send it back, uphindise emuva isichitho kumnikazi waso , buyisa emuva. Sikubhalele amakhambi lapha ngezansi azokusiza ekulwiseni nesichitho.

Ikhambi lokuqala Ukubuyisela isichitho emuva udinga lamakhambi alandelayo. Lena imithi yokuphindisa isichitho emuva kumuntu osithumelayo.

Ikhambi lesibili Ikhambi lokuxazulula isichitho esisebusweni, umgqwaliso ebusweni. Udinga imithi elandelayo ukwelapha isichitho.

Ikhambi lesithathu Isiwasho lesi esikhona kuleli page sokususa isichitho

Ikhambi lesine Ngalesikhathi usaqguma, uphalaza uchatha ngemithi. ngizokunika isaluleko esizokwenza izinduna rash ebususweni zishe, bese kuthi nalokhu okuhamba esikhunjeni kufe ngokushesha

Ikhambi lesihlanu

Ikhambi lesithupha

Ikhambi Lesikhombisa

Ikhambi Lesishiya galombili

Ikhambi Lesishiyagalolunye

Isichitho sokubahlukanisa, senziwa kanjani isichitho? Kule website sizibhalile izichitho, kodwa asiluleki abantu ukuthi bafake abanye abantu izichitho. Ngoba kuyenzeka isichitho sibuye ngawe.

tags: Iyeza , ukugabhisa, ukukhipha, umgqwaliso.

Amaphupho menu

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp
Comments
Brenda Linda 2020-12-08 22:41:20
Ngiyabonga ngosizo olukhulu sizosizakhala

Hot topic

Iziwasho