Umlotha wamandiya umxovo wokubuyisa umuntu wakho

Ngifuna ukubuyisa indoda yami Ukubuyisa indoda ngokushesha, ibuyiswa kanjani? umxovo wokubuyisa indoda wenziwa kanjani? Udinga umlothwa wamandiya , lapha ngezansi sizokuchazela ibuyiswa kanjani indoda.

Lapha sizokufundisa ukukhafula indoda noma ukukhafula intombi usebenzisa umlotha wamandiya. Fundake isiphephetho somlotha wamandiya. lesiphephetho uzosisebenzisela ukuphephetha umuntu wakho abuye kuwena.

isiphondo sothando futhi isiphondo sokumbuyisa

Isikhafulo somlotha wamandiya uma washiwa yisithandwa sakho. Buyisa isithandwa sakho kalula ngokushesha. THATHA INIPHu UFAKE AMANZI emvula BESE UFAKA UMLOTHA wamandiya. UBHALA IGAMA LAKHE ULIFAKE PHAKATH kwi niphu, BESE UYAVALA EBUSEKU ngo 12h00 kanye nango 12 emini, UYAPHUmA UYE EMNYANGO UXUKUZE iniphu yakho, UKHUKUME BESE UTHELA ESIVALWENI FUTH UKHULUME BESE UYAPHEPHETHA , Emva kwezinsuku eziyisikhombisa (7 days) UZOWASHA I-ANDAYAKHO/IPENTILAKHO, NGAMANZI WODWA BESE uthatha amanzi lawo owasho ngawo uwafake KULEYONIPHu FUTH UKHAFULE KUZE KUPHELE LELIPHEPHA ELINENGAMA LAKHE OLIFAKE PHAKATH lizovithika MAWUSHUKUZA NJALO UKHAFULA. lokhu uyakusebenzisa njenge isiwasho sokubuyisa indoda noma isikhafulo esisheshayo. ukubuyisa indoda or umuntu wakho ngokukhulu ukushesha. Uma ungenawo amanzi emvula uyalinda lize linethe ngakini, Ungaboyiphula imithetho ebhaliwe yemithi neziwasho.

ukuthenga isikhafulo

Ukubuyisa umuntu wakho sikwenza kube lula ngesikhafulo sethu esidayisayo. Uma ufuna ukuthenga isikhafulo sokubuyisa indoda , sithinte lapha kuwhatsapp thinta kuzovulekwa whatsapp 0633220426

I lost my boyfriend, how do i use muthi (African herbs that are mixed and used as a spell) to bring him back? On this article we will teach you how to bring back your lost lover using holly ash as isikhafulo (spell that is casted over the air). Before performing this spell you need to remove isichitho (curse that makes a person being un-attractive and less likable) This will work for both male and female people. Even if you are separated this spell will still work.

This is the fastest way of returning your former lover using a spell. The ingrediates for the spell to return your lost lover are as follows:

Method: Write the name of your ex on the peace of paper. Put it on your bottle, add water and your ash. Shake it and speak on the mouth of the bottle. You will say something like "Thabo, comeback to me, i love you , i need you, thabo come back to me" Make sure you repeate this many times even 10 times it is still ok. Pour a little bit of your mixture of your cap, put it on your mouth and spit, when spitting stand upright, the spit must go up, After 7 days, your pape will start to disapear because you are shakking your mixture everytime you use it. You need to perfome the ritual at midnight and at 12pm as well.

Ngifuna ukubuyisa indoda yami, ingabuya yini ngalesikhafulo somlotha wamasulumane? Yebo indoda yakho izobuya nakanjani, lesikhafulo sinamandla kakhulu. Ukubuyisa umuntu wami kuzothatha isikhathi esingakanani? Umuthi lona, uyashesha uyathatha usuku kuye kufinyelele kwiviki, isikhafulo esisheshayo lesi.

Buka ivideo efundisa ngo ukubuyisa isithandwa sakho, le video engezansi echaza ngesikhafulo somlotha wamandiya. Ibuke le video lapha ngezansi izokusiza ekucaciseni ngesikhafulo se holy ash.

Wenzani kahle kahle umotha wamandiya? Umlotha wamandiya uyawusebenzisa ukuphephetha umuntu wakho ukuze abuyele kuwena. Umlotha wamandiya usebenza kwiziwasho nezikhafulo, kulelipage sineziwasho eziningi nezikhafulo ezibhalwe ngawo umlotha wamandiya. Phuza umlotha wamandiya kancane uma uzoya kwibabazi lakho uzoba mnandi kulona. Umlotha wamandiya usiza ngani? Phalaza ngomlotha wamandiya ukhiphe isichitho namabhadi, khafula ngomlotha wamandiya ubuyise indoda yakho. Lomlotha uhlukene kathathu kukhona onesithombe somuntu wesifazane, kubekhona onesithombe somuntu wesilisa, kubekhona onesithombe sabo-bababili. umlotha wamandiya ungu umuthi wokubuyisa indoda efebile yahamba.

Uma uwusebenzisa kwezothando. Uma ungumuntu wesilisa usebenzisa lona onesithombe somuntu wesifazane, uma ungowesifazane wena ubulili uzosebenzisa umlotha onesithombe sendoda. Kuthiwa lona onesithombe sendoda iwona onamandla kakhulu.
Uwuphuza netiye uma uya kumuntu wakho khona uzobamnandi kuyena. uyawuphuza kancane futhi uphalaze ngawo, uyasebenza futhi ne spirit ekwakheni uDj Spirit , sinawo uDj spirit kulelipage, Uyasebenza ukukhipha amabhadi, isichitho amashwa. Uyawusebenzisa nempuphu ukuze wenze uDj mpuphu oyisikhafulo sokubuyisa indoda, uDj mpuphu uyatholakala futhi nawo kuleli page.

C'thabieysoh Sarmbulor MarJholarh Good people ngizocela ukuniphendula noma ngingeke nginiqede. Uyasebenza loyamlotha kepha uma ungowesifazane kumele ukhethe lona onesthombe soweSlisa ,kanjalo Men's uthatha esinowesifazane,kuyenzeka babe babili esthombeni akunankinga nalapho. Empeleni kunento engizocela niyikhumbule ukbana umlotha akuwona owokususa isinyama kepha usiza ekuhlambululeni osuke uqeda kukwenza bese uthasisela amandla aloyo muthi ubuwusebenzisa ekutheni ususe okungaphakathi. Kumele kube nomuthi ,isiphalazo,ukugeza emva sewungawusebenzisa. Awufuni nawo usebenzise kodwa kube vele nangaphakathi kuwe igazi lingaka khiphi isinyama. Ngize kulaba abathi awusebenzi (nhlobo) anginiphikisi kepha angeke uwubone usebenzi wawo if uzowsebenzisa ngoba nakhu ufuna ukubona ,kepha usebenzise as into oyijwayele awukho umlingo owenziwa umlotha kepha ulekelela lapho nawe uzama khona. Kufana nomuth othandazayo if eyakwi Interview or Writing exam's awusoze waphasiswa umthandazo or what kepha ulekelela kokade usukufundilo or usukulungele ukthi ungakwenz.

Utholakalaphi umlotha wamandiya? uthenga ezindaweni ezidayisa izinto zamandiya
Uyimalini umlotha wamandiya? ushibhile uyawuthola nango R15 kuncike endaweni ohlala kuyo
Yini ukukhafula? Ukukhafula ngukuphephetha umuthi ubize igama lomuntu bese usho ofuna kwenzeke. Ngesixhosa ukukhafula ukuchela. isikhathi esiningi isikhafulo sisetshenziselwa ukubuyisa umuntu owawuthandana naye noma ukwenza umuntu ukuthi akuthande, isikhafulo siyasebenza kubona bobubili ubulili, kunesikhafulo samadoda kanye nesikhafulo sabafazi. Umahluko phakathi kokukhwifa nokukhafula
Ukukhwifa kucishe kufane nokukhafula, ngokwesigodi sami lapho ngiphuma khona kunomahluko, uma uphansa intombazane ngomuthi uyibiza ngegama kuthiwa uyakhafula, akushiwo ukuthi uyakhwifa. uma ubeka udengezi olushisayo bese uyancinda uphimisele, usuke ukhwifa , akushowo ukuthi usuke ukhafula. Ngike ngafunda izincwadi nama blog esizulu bethi ukukhwifa nokukhafula yinto eyodwa. Akufani.

Nasi isiwasho soku ukucacisa amaphupho. Uzodinga umcako omhlophe, impempo yamawele, eyezangoma kanye neyamaroma, kanye ne comphor block. Lokhu kuzohlambulula idlozi lakho, kucace amaphupho akhanye. Uyafutha, uyaqguma, uya- steamer ngalokho izinsuku ezintathu. Bese ukhanyisa ikhandlela lakho eli blue, ukhulume uthi lamaphupho eza kuwena mawacase, wothi uma usuqedile ubone lamaphupho asabisayo, ophupha undiza khona azohlukana nawe phansi.

Londiwe Langa Umlotha wamandiya ( Holly Ash) Uyaphuzwa noBisi
Uyageza, uyaphalaza, uyaSteamer
Uyawuhlanganisa neSpirit ne camphor block
Uyawuhlanganisa neshiboshi
Uyawuhlanganisa namanzi abandayo noma aweFridge mawthanda ugeze iNanazi
Uyawufaka entweni yokugcobisa yakho

U Mxolisi Xovo mxovayo Xaba Yeah iyasebenza leyo too much igeza idlozi likhanye Bha, but ayisebenzi yodwa ifuna uyenze ibe yi Combo yezinto eziwu 5 bese ungawushiyi uMcako, Hayi lapho ke mntaka mkhulu ngisho kaMaspala ungena uGijima impela ngisho bangavala thanqa. Umlotha wamandiya uyawuhlanganisa nalezithakzo ezilandelayo, ukuze uzikiline wena ingaphakathi, wuvulavale wesiwasho lo: Rough salt, Dettol, Shiboshi, Spirit, USteam uGeze uchithe ngaphandle komuzi

Slindowami Nozih Mbheleh Buyisa isithandwa sakho ngokushesha. Bothatha amanzi emvula ufake I Holly ash (umlotha wamandiya) ne spirit uzobona izinto zakho zokhanya kanjan especially ku sbari uma zikubhedela izinto or uma nihlezi nixabana noma akushiya. uyagquma ngakho ugeze ngakho futhi ukwenze for 3 days insuku zilandelana

tagss: Iyeza lokubuyisa isithandwa

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe