Ukubamba indoda ibe ngeyakho wedwa nomfazi abe ngowakho kuphela

Lapha sizokwenza ikhandlela lomshado, ikhandlela lokubamba umuntu abe ngowakho ningahlukani. Umuthi lona wokudlisa indoda ibheke wena kuphela. Umuthi wentando wokuthandwa yindoda. Akuwona umuthi wesizulu kodwa sisebenza amakhandla ekhandlela.

Iziwasho zabantu besifazane zokubamba indoda ingabaleki,ihlale ingeyakho. Udinga ikhandlela eli green noma ke ikhandlela elimhlophe. Elingakaze likhanyiswe ngumuntu, futhi kumele lelikhandlela lithengwe nguwe noma kumele lithengwe ngemali yakho. Uzoliwasha lelikhandlela ngamanzi ano salt, bese uyalibeka ulilinde lome. uzothatha lelokhandlela ubhale igama lalomuntu ofunayo ukubopha ifindo lomshado naye, bese ubhala ne date of birth yakhe, ulibhala nge pin ikhandlela, ucobhoze ipin yakho kwi-honey e-natural, emva kwalokho ugcobe ikhandlela lakho ngeolive oil. Kanyisa ikhandlela lakho, thatha deep breath, ucabange lomuntu omthandayo - always think positive - bese uthatha u-cottin owukhiphe kwingubo yakhe - okungaba yi jersey, shirt, under, noma yini engeyakhe, ubeke eduze kwekhandlela, uthathe cotton futh owukhiphe engubeni yakho. kumele kube wo-cottin abade, ungawusebenzisi omnyama, bopha labo cotton ubenze ifindo - ekuqaleni kwabo nasekugcineni kwabo. uzobabopha ngefindo bahlangane. Bopha okotini e-centre , bese uthi "ngibopha lefindo ukuze ngithele uthando luka Zanele Mkhize", Bese ubopha ifindo ekugcineni kwezintambo bese uthi "ngibopha lefindo ukuze ngithole ukuthembeka, nothando luka Zanele mkhize" Bese ubophe elinye futhi ifindo ekugcineni kwentambo uthi "Zanele mkhize woza kumina, so mote it be". , kulabo abangawazi usho ukuthini u "so mote it be" , uchaza ukuthi makubenjalo, ufana exatly no Amen. Ikhandlela lakho libeke endaweni ephephile, bese uyaliyeka livuthe liphele, uma seliphelile lishise emlilweni. Uma kwenzeka kuba khona isimo esiphuthumayo, akukho nkinga licishe ikhandlela bese ulibekwa kwindwangu (peace of cloth) engakaze isebenze, uma sewuthole isikhathi ulishise emlilweni, noma ulimbele phansi. Ngoba yikhandlela lento enhle, akunankinga noma unqaliqgiba egcekeni(yard).

ukubamba indoda imithi

Ukwenza indoda ikuthande kakhulu ukuyekisa indoda ukufeba, ukuthandwa kakhulu yindoda, uma ufuna indoda ikuthande sizokwenzela idliso locansi or idliso lomoya lokuthi akuthande kakhulu ubaba wezingane, uthole umshado. Sithinte thinta kuzovulekwa whatsapp 0633220426

Funda more

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Desiree Lindiwe Phal 2020-08-18 23:37:33
Please send me imixovo yokususa ischitho nokubuyisa umyeni wami
Thembeka Ndimbovu 2020-08-19 02:17:35
POWER DOC rock
Thembeka Ndimbovu 2020-08-20 03:46:49
Ngicela kubuye ibabazi lami ungifonele pha ngiyalithemba lizobuya POWER DOC ROCK POWER DOC rock
Nothile khomo 2020-08-21 12:51:45
Ngyawuthanda umxovo
Nontoh shongwe 2020-08-22 14:09:27
Ngicela ukubuyisa indoda Yami ngisayithand ngiyalithemb leligam power doc rock power doc rock power doc rock
Nontoh shongwe 2020-08-22 14:09:29
Ngicela ukubuyisa indoda Yami ngisayithand ngiyalithemb leligam power doc rock power doc rock power doc rock
Nontoh shongwe 2020-08-22 14:09:31
Ngicela ukubuyisa indoda Yami ngisayithand ngiyalithemb leligam power doc rock power doc rock power doc rock
Bongi malinga 2020-08-25 16:09:09
Ngiyakuthanda umxovo
Palesa Beja 2020-08-27 05:44:38
Cela kwamukelwa Hi
Zodwa Msabala 2020-08-29 13:53:24
Ngicela indoda yami ibuye ingithande njengasekuqaleni
Thandi juma 2020-08-30 16:02:50
Imixovo yabafazi imnandi
Busisiwe 2020-08-31 00:20:57
Ngegama elithi Power dock rock ngoba ngyalthemba ngfuna kubuye ubaba wengane Yami ahlukane nazo zonke izntombi anazo namasim card amaningi engingawazi angfonele sixoxe nakuwhatspp power dock rock
Pumza Maja 2020-08-31 21:58:12
Ndicela umntu wam ahlale endifownela anditshade power dock rock ohlukane naye wonke umntu atandana naye power dock rock asoloko ecinga ngam kuyapela nenyanga engandibizi ndide ndizicelele uya kuye power dock rock makandikhumbule oko, ndicela nemali ndohlukane namatyala
Leah Bidi 2020-09-01 15:44:46
I want to ask if i dont have a place of fire is there another way to burn the remains of candle ?
Sandisiwe mhlaba 2020-09-01 15:48:02
Nge Gama lika power doc rock power doc rock power doc rock power doc rock ndicela umntu wam andifonele andiphe ne Mali ndingayicelanga.. Power doc rock 👏
Bongiwe kolanisi 2020-09-02 17:05:40
Power doc rock ngicela indoda yam ibuye back ivele yabuyela kulomuntu ebethandana naye ekuqaleni and lentombazana ingifakele isichitho ngicela nenhlanhla yemali power doc rock
Zandile 2020-09-02 21:51:32
Power doc rock
Yandiswa 2020-09-03 23:22:31
Power doc ndicela umyeni wam Ave yonke into ethethwa ndim angeva umntu wesibin ndicela yonke into ayicingayo andixelele
Ofile lechaku 2020-09-04 01:38:26
Kindly take me through in English
Nosimilo Mazibuko 2020-09-05 15:03:08
Ngifunezwe ngami angiphe imali enzeyonkinto engiyishoyo mekabona amantombazane ethuyashela acabange mina ngasosonke iskhathi noma engicabanga ngifuna ashaywe uvalo
Hlengiwe Chiya 2020-09-05 18:15:02
Ngiphakamisa ukubonga kubaba Dlokovu ngokuvula lelukhasi thixo akwandisele mkhulu ngokusisiza aphinde akuvikele ezitheni nakuzimfamona
Hlengiwe Chiya 2020-09-05 18:15:41
Ngiphakamisa ukubonga kubaba Dlokovu ngokuvula lelukhasi thixo akwandisele mkhulu ngokusisiza aphinde akuvikele ezitheni nakuzimfamona
Nomusa Magama 2020-09-09 17:32:21
Ngicela ungisize bandla ngomxovo uyangihlupha umuntu wami uyaqonywa
Mpilo phindile Myeni 2020-09-10 13:58:05
Power dock rock power dock rock, ngicel imali ingene kwi wallet yam isimo sibo ngilungise nekhaya power dick rock
ZIYANDA kopana 2020-09-10 18:14:07
Please send me more imixovo I want my man back
Khezineth Ncube 2020-09-12 19:43:19
Ngcel umuntu wami afone
Zandile 2020-09-12 23:43:51
Ngifuna libabasi lakwami liyeke ubufebe bekamina ngedwa
Slindile sukazi 2020-09-15 21:41:42
Ngicel ubaba weyngane zami ahlukane nazo Zonke iyntombi anazi athande min ngedwa power doc rock
Zandile 2020-09-16 12:32:38
Ngingajabula uma engayeka ubufebe lobaba ngoba ayikho ipeace lapha kami
While mathenjwa 2020-09-17 08:31:44
Ngicela kubuza ukuthi lezintambo uzenza njani emvakokuzibopha? Nalepin uyenza njani masubhale ngayo ?
Thandeka Ncewula 2020-09-18 20:34:04
Ndicela ulungiselwa indoda yam iyeke uthanda amantombi ijongane nam ndedwa plz kubuhlungu
Nokwethu Tsabedze 2020-09-19 19:34:35
Ngicela inhlanhla yemali
Xoliswa ntuli 2020-09-19 21:33:20
Nam nyafuna ukumyekisa shym
Vuyie 2020-09-20 16:01:52
Cela kubuye ubabazi wani sakhile mbambo cela angifonele
Zama 2020-10-05 10:46:32
I need money am very poor
Patience Malooe 2020-10-09 08:40:19
Ngicela umuntu wami angishade njalo angiphe imali
Nokubonga Jila 2020-10-16 06:59:02
Power doc rock
Bongiwe tengana 2020-10-16 08:22:57
Ngicela ubuza indwangu Yona uyashisa r uyayingcwaba esigodini
Bongiwe tengana 2020-10-16 08:24:43
Mina ngicela eyam. Indoda engihlala nayo ingishade
Bongiwe tengana 2020-10-16 08:24:50
Mina ngicela eyam. Indoda engihlala nayo ingishade
Jabulile Vilakazi 2020-10-16 11:55:02
Ngicela ukubuza mawngenayo I olive oil ngeke kusebenzeke
Cynthia Mayila 2020-11-27 18:20:28
Mna ndidinga iyeza lokucupha indoda yam nelokuba intombazana ibleede xa ilele nomyeni wam nditshatile ndiyasokola ngalamantombazana
Zodwa zdztu 2020-12-17 16:37:56
Ngicela ubabazi lingiphe imali linyeke ubufebe power dock rock power dock rock
Sthabile Masuku 2021-10-23 09:09:39
Kumnandi ukuba lapha ngoba kuyangisebenzela
Thabile Biyela 2021-11-06 15:11:00
Ngicela indoda yami ithande mina ngedwa iyeke izifebe ibe ngeyam ngedwa Power doc rock
jerry 2021-11-12 04:38:20
ngifuna owesifazzane erichards bay sizobhebhana naye 40 to 60
Zodwa khambule 2022-01-14 18:33:21
Ngiyabingelela akeve iwusizo le website
Patiswa Vanqa 2023-01-10 23:25:44
Power Doc roc ndicela lendoda ndithandananayo iqhubeke nokudinakekela njengoko isenza. I ndinike imali on monthly basis. Lastly ndicela inditshate.
Sinqobile Nonkululek 2023-10-22 14:27:51
Okotini laba osubabophe amafindo bona bese ubenzanjan and no pin Lona obubhala ngawo ikhandlela uwenza Njan . Power Doc Rock.
Nana Zungu 2023-11-05 13:06:18
Ngicela usizo ngikhulelwe umuntu ongimithisile use usevele wangishiya ngingambuyisa kanjani athande mina
Nana Zungu 2023-11-05 13:06:18
Ngicela usizo ngikhulelwe umuntu ongimithisile use usevele wangishiya ngingambuyisa kanjani athande mina

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe