Amaphupho enhlanhla

Amaphupho Amahle means nice dreams, lapho kuchazwa ukuthi ulalile waphupha kahle, kodwa lapha sizobheka amaphupho amahle akhombisa inhlanhla nokuthi izinto zizohamba kahle kusuka ngosuku ophuphe ngalo. Ukuphupha ukhulelwe, kusho inhlanhla ezayo, nokuphupha unengane encane futhi kusho inhlanhla ezayo.

Amaphupho enhlanhla ukuphupha uthola imali inhlanhla leyo kungenzeka kube imali engamaphepho noma imali eyi coins. ukuphupha uhleka ujabula yinhlanhla leyo. ukuphupha uthenga into entsha okungaba imoto, isinkwa, ukudla, iticket, izingubo, umbhede, impahla yasendlini. Ukuphupha uwina hlambe okhozini noma uncintiswano, ukuphupha usebenza noma uthola umsebenzi, ukuphupha ushada or ushadelwa. Ukuphupha ulobola noma ulotsholwa. Ukuphupha amaqanda. Ukuphupha ingane encane okungaba umfana noma intombazane. Maningi amaphupho amahle angeke sawaqeda wonke. Amaphupho abika umshado angachaza an agreement ezokwenzeka empilweni yakho noma isivumelwane esithile.

amaphupho amabi okungabalwa amaphupho kushoniwe, amaphupho ushawa abantu, amaphupho udutshulwa , amaphupho ubaleka, amaphupho engozi yemoto, amaphupho usukelwa izilwane okungaba inja, inkomo, amabhubesi or izilwane zasendle zonke. Ukuphupha waliwa. Ukuphupha ungembethe. ukuphupha indlu ipheshulwa umoya, ukuphupha izinyosi, ukuphupha indlu eshayo. ukuphupha utshontshelwe izinto okungaba imali, iphone, ukuphupha izigebengu. ukuphupha amasela. ukuphupha imoto itshontshwa or ilahlekile or beyi hijack. ukuphupha ulahle into okungaba ukulahla ukey wasendlini. Ukuphupha udukelwe yinto okungaba uphupha umuntu oshade naye engekho. Mina ngaphupha umfazi wami engekho ekhaya ngimfuna, kanti kuzophela 6 months sixabane si devose. Amaphupho abika isifo njengamaphupho anegazi, izingozi, ukukhala phakathi.

Sitshele ngephupho lakho oliphuphile sikuchazele.

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Nothando Ndlela 2020-08-15 09:40:32
Ngphuphe inyama ebomvu ngphethe nemali eningi eyamacoins acwebezelayo
Anda mbawu 2020-08-16 17:45:36
Ndiphuphe ngathi ndivulela amanzi empopeni ngathi aphuma kakhulu ayampompoza ngathi ndidlala ngawo
Thobile Msomi 2020-08-17 19:30:43
Ngphuphe ulwandle oluhle olucwebile, ngaphinde ngaphupha ngithandana nomlungu
Anele Nonkululeko Mc 2020-08-19 07:22:45
Ngiphuphe ngikhulelwe
Lungile sithole 2020-08-19 07:28:38
Ngiphuphe sibhukuda olwandle luluhle amanzi ahlaza namagagasi amhlophe Mara besingagqokanga lutho lichazani leliphupho
Ayanda zwane 2020-08-23 07:28:02
Ngiphuphe inyoka emnyama nokumhlophe ngathi ingene endlini kodwa abafana bayishaya bayibulala
Nomsa magcaba 2020-08-24 13:03:50
ngphuphe ngphethe amashumi amaningi no5rnd okuhlangene ngbonge ngsazphenduleka
ZENANDE DWANYA 2020-08-25 13:18:55
ndiphuphe ndisiya etankini yokha amanzi landawo yobeka bucket gcwele coin ngathi ndiyemba ndiyazthatha ndothuka
Mpume mnguni 2020-08-25 23:12:45
Ngiphuphu ubhuti wami engimlamayo kade ashona njalo mangimphupha ngimuphupha engcwantshwa maye buya njalo liyangihlupha leli phupho
Zimkhitha Seme 2020-08-26 10:02:24
ingaba ithetha ukuthini uphupha umtshato kukho abantu abaninzi
Thulisile shazwa 2020-08-26 22:13:09
Ngiphuphe nginemali neningi engamaphepha kodwa ngithe masengfuna kuyisebenzisa yaphela kwabakhona into eyisilwan eyithathile
Thulisile shazwa 2020-08-26 22:16:14
Ngiphuphe ngigqoke izila elimnyama ngathi bekumele ligqokwe umawami but lagqokiswa mina
Thulisile shazwa 2020-08-26 22:17:06
Ngiphuphe ngigqoke izila elimnyama ngathi bekumele ligqokwe umawami but lagqokiswa mina
Thulisile shazwa 2020-08-26 22:17:27
Ngiphuphe ngigqoke izila elimnyama ngathi bekumele ligqokwe umawami but lagqokiswa mina
Lindiwe Khumalo 2020-08-26 22:17:39
Khona into enyakazayo esiswini Sami kodwa angikhulelwe, yenza nsuku zonke
Vusi ndlovu 2020-08-29 17:48:12
Kusho ukuthini ukuphupha uphonsa imali engamaphepha emfuleni omkhulu ohambayo
Vumile 2020-08-30 20:30:52
Ngiphuphe ngikhulumisan ne ex yami esxabane nayo sengath seslungisa izinto mnj
Bongiwe Silolo 2020-08-31 03:09:30
ndiphiphe ndichola imali eninzi engamaphepha
Nelly Bhalakazi 2020-08-31 14:36:51
Ndimphuphe uMama WAM owashona kudala ephethe imali eninzi engamaphepha ikuplastic omhlophe endikhombisa yona kodwa akandinikanga
samkelisiwe dlamini 2020-08-31 20:11:35
Ngiphuphe ngihamba nomuntu wesilisa oyisihlobo sami engisa kumuntu oyinyanga bazile bangigcaba ezihlakaleni naphezulu kwamashiya lapho mina bengikhala bathi kumina sengizowuthola umsebenzi
Roseline Mavuso 2020-08-31 22:35:37
Ngiphuphe ubaba wengane yami engasahlali naye angipha imali.
Ongezwa. Gqiba 2020-09-02 08:30:27
Ndiphupha ngathi ingane yam iqashiwe esibhedlele igqoke uniform ye nursing kanti ndim ofake izinto zomsebenzi kwa nursing ingathi ndivuyisane naye athi hayi sisi nawe kuthwe uzofownelwa sele uthathiwe emsenzini?
Nkosi Thabisile 2020-09-04 00:03:30
Ngicela ukuchazelwa amaphupho.
nonkanyiso masondo 2020-09-04 04:31:50
Thokoza mkhulu .ngiphuphe lolunhlobo lwephoni yadala lafakwa imali ngilokhu ngi presa kuphume imali eningi emnhlophe amashumi kukhona nofive rand onhlangene inhlophe yonke ngiprese isinigi nginike usisi wami omncane isigcwele isikimba sakhe lokhu qhubekile iphuma thokoza gogo
nonkanyiso masondo 2020-09-04 04:33:52
Thokoza mkhulu .ngiphuphe lolunhlobo lwephoni yadala lafakwa imali ngilokhu ngi presa kuphume imali eningi emnhlophe amashumi kukhona nofive rand onhlangene inhlophe yonke ngiprese isinigi nginike usisi wami omncane isigcwele isikimba sakhe lokhu qhubekile iphuma thokoza gogo
Sifiso ngcongo 2020-09-05 16:12:50
Ngiphuphe kungena umuntu Lana endlini Yami wazoma ngasezinyaweni ngachindezeleka kukhona engikhulumile kuyena wanyamalala
Noluthando 2020-09-07 09:30:40
Kuchazani ukuphupha uhamba odakeni
phumzile kubheka 2020-09-07 10:53:42
Ngiphuphe ngibelethe ingame encane ngigijima kakhulu ngize ngibele phezu kwetekisi kodwa ngingawi ngijampele phansi
Dumazile kubheka 2020-09-07 10:54:51
Ngiphuphe ngibelethe ingame encane ngigijima kakhulu ngize ngibele phezu kwetekisi kodwa ngingawi ngijampele phansi
Nokulunga 2020-09-07 11:42:02
Ngphiphe uboyfriend wamie enginika ingane encane
Zoleka Mayiya 2020-09-10 19:22:56
Ndiphupha ingathi ndihamba neboyfreind yam qha sisaxabene asikho ndawonye ingathi unxilile and uthi akasandifuni mna ngoba ndiyabanda ufumene umntu oryt and ingathi ndikhathazekile yilento ayithethayo and uyithetha etywaleni abe sendikhombisa lomntu mna uyandikhapha uba ndigoduke ngku sivalelwa ngamanzi amaninzi amdaka asikwazi kuwela siyofika
Mandlakazi matu 2020-09-13 08:50:14
Ngihlala ngiphupha nkazana yebabazi yam ikhulelwe
Doreen Nomvula Mahla 2020-09-15 09:10:26
Ngicela imali engango R3000 Ku account Yami yakwa Capitec ngiyacela mthandazi
Doreen Nomvula Mahla 2020-09-15 09:10:50
Ngicela imali engango R3000 Ku account Yami yakwa Capitec ngiyacela mthandazi
Nokwanda Pretty 2020-09-17 17:53:04
Ngiphuphe ex yami ungitjela ukutsi iyangitsandza and lentombi lanayo akayiva noma alala nayo akachami, laphoke wabese u yacala uyangikhotsa ngasense kushoni bakithi?
Andile dlemnyango 2020-09-20 10:47:01
Ukuphupha Umlungu ngathi kwele emthini ufunandichamela busweni ndabaleka bengathi seskolweni Too uphuphazulu lishaya imibane liduma mpela
Nontombi Khulwana 2020-09-20 16:17:56
Ndiphuphe ndi cheater nomnye ubhuti ovana nomyeni wam sithe sihamba endleleni mna ndamshiya ndahamba ndedwa ndaya elwandle kodwa andisakhumbuli kahle ukhuthi bendiyokwenzani elwandle kodwa lobhuti uvele yena sehamba nge moto yomyeni wam mandimbuza ukuthi uhlanfana kuphi nemoto yendoda yam wathi yena hayi suka landoda takho ayikwazi ukudriver saxabana ke ngoba ndithi mna angalinge athethe kanjalo ngendoda yam ndacaphuka ndamshiya apho kunendlela embi enyukayo mandiphezulu ndema ndambukela uthe ma
Thulie 2020-09-21 17:07:28
Kusho kuthin uphupha uyothnga mpahla xabuya kukho abatshakazi ababini abaxhentsayo bonwabile kunye nendoda efutshane enxibe intambo egreen n white esnqen kusombelwa namndabendqhwaba izandla ndhleka lendoda imfutshane sisemqolomben kwabekuphenjwa kubekelelwe inkuni sabe sonwabile kuxhentswa ndiphindaphinde kabin ukuliphupha eliphupha
Sithembile Zikalala 2020-09-24 11:02:39
Ndiphuphe ngamene ingane yakwamakheleane bengishiye nayo
Sithembile Zikalala 2020-09-24 11:08:45
Ndiphuphe ngamene ingane yakwamakheleane bengishiye nayo
Ayanda zuli 2020-09-24 16:41:29
Ngiphuphe ngihujwa yinja yaze yangiluma ....kodwa yathi singihumba futhi ngabaleka yangangificq
Thando shabalala 2020-09-28 05:19:52
Ukuphupha izingane zigula nizimikisa ku doctor bese kubakhona ekhipha amakaka uma bayikhumula ibluko bayi checker ngu dokotela uma uth ubheka neyakho encane isikakele i Pampers
senzo mkhungo 2020-09-28 07:05:16
Ukuphupha izinkomo eziningi kuchazani
Nandipha Buthongo 2020-09-30 15:36:55
Ngiphupha hleka oko ngaba kuchazani
Monwabisi ngxiya 2020-10-02 19:51:21
Ngicela ubuza kukuthini ukuphupha umlungu or ukuphupha ndifumana umsebenzi oryt
Athembele Thomela 2020-10-03 00:56:24
Mna ndisoko ndiphupha ndisemlanjeni omkhulu onanzi angathi angamaza ngamanye amaxesha akabikho lamaza kubanzulu qha and lanzi sometime abamdaka ingathi kubonetha kwagcwala imifula ngamanye amaxesha kulemifula kubekho nhamapolisa endileqa ndingene kulomlambo kuba ndileqwa ngayo kodwa akade andifumane andiazi k uba athetha ukuthini
Athembele Thomela 2020-10-03 01:01:53
Mna ndisoko ndiphupha ndisemlanjeni omkhulu onanzi angathi angamaza ngamanye amaxesha akabikho lamaza kubanzulu qha and lanzi sometime abamdaka ingathi kubonetha kwagcwala imifula ngamanye amaxesha kulemifula kubekho nhamapolisa endileqa ndingene kulomlambo kuba ndileqwa ngayo kodwa akade andifumane andiazi k uba athetha ukuthini
Athembele Thomela 2020-10-03 01:18:22
Mna ndisoko ndiphupha ndisemlanjeni omkhulu onanzi angathi angamaza ngamanye amaxesha akabikho lamaza kubanzulu qha and lanzi sometime abamdaka ingathi kubonetha kwagcwala imifula ngamanye amaxesha kulemifula kubekho nhamapolisa endileqa ndingene kulomlambo kuba ndileqwa ngayo kodwa akade andifumane andiazi k uba athetha ukuthini
Athembele Thomela 2020-10-03 01:20:59
Mna ndisoko ndiphupha ndisemlanjeni omkhulu onanzi angathi angamaza ngamanye amaxesha akabikho lamaza kubanzulu qha and lanzi sometime abamdaka ingathi kubonetha kwagcwala imifula ngamanye amaxesha kulemifula kubekho nhamapolisa endileqa ndingene kulomlambo kuba ndileqwa ngayo kodwa akade andifumane andiazi k uba athetha ukuthini
Ayanda Gumede 2020-10-05 15:33:36
Nginokukhohlwa iphupho kodw elokuhamba nengane encane njalo angaz lisho ukuthini ingihlenga ngiwa emaweni bese ngingasayiboni ishonephi
Melody Dlamini 2020-10-05 15:52:11
Ngihlala ngiphupha unyane wethu but sewahlukana lalomuntu engilaye,uyabe engani ujabulile but eyenza angani umfuna back
Melody Dlamini 2020-10-05 15:52:26
Ngihlala ngiphupha unyane wethu but sewahlukana lalomuntu engilaye,uyabe engani ujabulile but eyenza angani umfuna back
Wandile Ndlangisa 2020-10-05 21:20:27
Ngiphupha ngiqgoke uniform ezikhanin eziningi zilandelana kwesinye iskhathi ngiseskolen
Ntshangase 2020-10-05 21:56:37
Ngiphuphe ngiphethe inja emhlophe kungathi ilimele kodwa sasidwala
Zandile mhlongo 2020-10-07 03:32:41
Ngiphuphe kuthiwa ngiye somewhere mangifika lapho ngathola umama wesambatho esi blue n white (postoli) wangipha something egoqwe nge news paper wayi vula uma ngiyibuka ifana nenhlabathi wathi kumele ngiyisebenzise izinto zami zonke zizo khanya.
Rachel khuphe 2020-10-08 07:08:47
Ngiphuphe ngitshaywa luhlanya kungabe kuchazani lokho
Zama Nkosi 2020-10-10 22:20:44
Ngiphuphe umama engipha imali eyi-coin ecwebezelayo
Thando Zungu 2020-10-13 15:41:47
Ngiphuphe ubaba wami ongasekho angipha imali yamaphepha
Thandeka MNGUNI 2020-10-14 07:59:59
Ngphinde amawele asemancane amathathu ngathi bekufanele ngkhethe awodwa kulawa
Simphiwe Mabena 2020-10-15 13:14:23
Ngphuphe ngise ndlini yotsani ngpheka ngebhodo langaphandle kepha bengpheka kwistove segase kuthi igas nayphela ngasebengisa eseparaffin ngaphakathi kwistove separaffin ngthola kune mali yamaphepha amaR100.00 nezenye izimali plus nomlotha ay ngizkhiphe ngbeke ibhodo,nangceda ukulibeka angseko kuleyandlu sengise rumini yam kunomunye usisi uphethe umtwana so lomtwana uwela embhedeni losisi wathi kim lomtwana uwiswa ukuthi akayi eskalini angzange ngiphenduli nangphuma emnyango ngakhahlela istina ng
Cynthia Guma 2020-10-20 20:05:58
Ngiphuphe ngidlalisa ama triplets
Cynthia Guma 2020-10-20 20:08:56
Ngiphuphe nginama triplets ngiwadlalisa
Lindiwe zique 2020-10-20 22:31:48
Ngiphuphe nginemali emlophe o5rand
Misa Bolani 2020-11-13 11:20:02
Ndiphuphe ndifumana amawele elinye ntombazana elinye yi boy
Misa Bolani 2020-11-13 11:23:00
Ndiphuphe ndifumana amawele elinye ntombazana elinye yi boy
Nompofu Haata 2020-11-29 18:00:55
076 8715 710
Nkululeko Zikalala 2020-12-20 21:37:21
Ukuphupha izimpahla ezintsha
Nelisiwe 2020-12-22 07:23:00
Ngiphuphe endlini kugcwele oMango abaningi kakhulu abavuthiwe beyellow ngino mama sidobha oMango labo sithi sizonikeza nabanye nami ngisidla wona uMango osweet oyellow umama wami naye ethi kimi ngidle
Lindile Mkhize 2021-01-08 15:12:02
Ngiphupe khona umuntu ongipha imali but inkinga yam loh muntu ubuye wayithatha manje angazi kuthi lichaza ukuthini leli phupho
Rethabile Mokoena 2021-10-04 06:40:39
Ngiphupha umzala wami owashona ukhulelwe ngimilidile ngizombona kusho ukuthini?
Rethabile Mokoena 2021-10-04 06:41:20
Ngiphupha umzala wami owashona ukhulelwe ngimilidile ngizombona kusho ukuthini?
Rethabile Mokoena 2021-10-04 06:42:14
Ngiphupha umzala wami owashona ukhulelwe ngimilidile ngizombona kusho ukuthini?
Amanda 2022-03-12 13:15:25
Ngiphuphe ngizichecker ukuth ngikhulelwe kwavela olayini ababili bokuth ngikhulelwe
BONGIRh Shandu 2022-05-02 10:11:14
Ngiphuphe Ngikhulelwe sengisikwa kusho ukthin
Neo Pearl Marohanye 2022-05-16 09:31:22
ngiphuphe ngomuntu engingamazi ...kodwa ngasho igama lakhe...lichaza ukuthini
Gugu mswenya 2022-07-15 03:01:27
Ndiphuphe ndisemsenenzini ndishayela reception ndiyophuma ngomnyango nenkunkuma
Jabu Mnisi 2022-08-26 16:07:07
Ngiphuphe likhadi lase bank liphukile
Melusi Ndlovu 2022-09-01 03:42:10
Ngiphuphe kungathi ngihlezi nabelungu abaningi bayasebenza mina ngihlezi nomunye umlungu engathi ubaphethe kungabe kushoni
Linda dube 2022-10-25 13:26:24
Ngiphuphe utshani oluhlaza ngihamba ngibone umthombo wamanzi ngabona ingane eneminyaka 5 ngokuzalwa iqokhe igubo emhlophe magithi ngiyibheka ngaqala ukukhuleka
Linda dube 2022-10-25 13:29:29
Ngiphuphe inyoka inhlathu iyahaha ndawonye
Mathebula 2022-12-31 07:48:16
Dreaming passing slippery water with my partner manage end with round house with strangers inside
Mathebula 2022-12-31 07:52:28
Dreaming passing slippery water with my partner manage end with round house with strangers inside
Lungisani radebe 2023-01-18 22:23:34
Niphaphame ngenvula initaxa ngempela ay kancane
Nthabi Nxumalo 2023-05-28 07:25:34
Ngiphuphe ngindiza ngiya ekhaya futhi ngithokozile
Wezi Jele 2023-09-18 11:50:57
Ngiphuphe umzimba uphill kodwa usupholile Uma ngisusa isikhumba esishile khuvela isikhumba esihle esimhlope

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe