Previus Page

Incwadi yamakhandlela

Ukuchazwa kwezinsuku zesonto

Sunday

Isonto wusuku lokwenza imixovo yenhlanhla nempumelelo. Lolusuku lubizwa ngosuku lwelanga, ngalolusuku kumele wenze umuthi oletha ukukhanya nokuya phambili empilweni yakho. Ngalolusuku wenza umuthi odinga ikhandlela eli-yellow noma eli-orange. Qgoka izingubo ezi-gold, orange noma ezi-yellow ngesonto.

Monday

Lolusuku lusondelene nabantu besifazane, okusho ukuthi umxovo owenza ngalolusuku maningi amathuba okuthi ube yimpumelelo, umbala walolusuku umhlophe. Wusuku lwenjabulo. Ngomsombuluko ukhanyisa ikhandlela elimhlophe. Qgoka izingubo ezinombala okhanyayo, omhlophe, o-silver noma light blue.

Tuesday

Ulwesibili wusuku lwempi. Usuku lokusebenzisa umuthi wamandla, wokuziphindiselela noma wokucupha abakulwisayo. Njengoba kuwusuku lwempi umbala walo ubovu, amakhandlela osuku abovu, amnyama noma-orange. Qgoka izingubo ezine-colour e-red, black noma orange.

Wednesday

Ulwesithathu wusuku luka-purple no-green, lolu wusuku oluhle uma ufuna ukwenza ushintsho empilweni yakho. Uma ufuna ukwenza umuthi womsebenzi wenze ngolwesithathu.

Thursday

Ulwesine wusuku lokucela inhlanhla, nokucela ukwandiselwa konakho. Wusuku lwamakhandlela angumbala o-blue kanye na-brown.

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Phumzile 2020-12-13 00:59:05
Power doc rock Power doc rock Power doc rock Power doc rock

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe