Incwadi yamakhandlela

Ukukhanyisa amakhandlela amaningi ngesikhathi esisodwa

Kuyenzeka udinge amakhandlela amabili noma ngaphezulu ukwenza umxovo wakho. Isibonelo: 1. Uma ufuna inhlanhla, udinga ikhandlela elimnyama lokukhipha ibhadi ebese udinga ikhandlela eliluhlaza ukuletha inhlanhla. 2. Uma unenkinga yokudayisa umuzi wakho noma imoto yakho noma yini ofisa ukuyidayisa, udinga ikhandlela elimnyama lokukhipha izinkinga ezenza abantu bangayithengi imoto yakho, bese wenza ikhandlela lokuthi bayithenge impahla.

Ikhandlela lenziwela umsebenzi owodwa vo

Umlingo wenziwela isimo esisodwa ngesikhathi esisodwa. Uma ufuna umsebenzi uzokwenza ikhandlela lomsebenzi kuphela, ngeke wenze ikhandlela lomsebenzi nelothando ngesikhathi esisodwa. Cha ikhandlela lomsebenzi wolenza lodwa, elendoda ulenze lodwa futhi.

Isikhathi sokwenza amakhandlela

Ikhandlela liba namandla kakhulu ebusuku, isikhathi esihle sokwenza umuthi wothando kulapho inyanga khona igcwele, imithi yokuhlukanisa abantu yona Kanye nemithi yokuthakatha, yenziwa uma inyanga ingekho, bese kuthi imithi yokukhipha ibhadi yenziwa inyanga lapho yehla khona from full moon, imithi yokuceba neyokunyuselwa emsebenzini yenziwa ngalesikhathi inyanga yenyuka from inyanga encane iyoba nkulu, hope this makes sense.

Ikhandlela le birthday

Kuke kuthiwe phephetha amakhandlela bese wenza isifiso sakho. Kuliqiniso, uma uphephetha amakhandlela bese wenza isifiso sakho, sizofezeka ngempela isifiso sakho. Kumele ukwenze lokho nge-birthday yakho.

Amaphupho menu

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp