Incwadi yamakhandlela

Ukukhanyisa amakhandlela amaningi ngesikhathi esisodwa

Kuyenzeka udinge amakhandlela amabili noma ngaphezulu ukwenza umxovo wakho. Isibonelo: 1. Uma ufuna inhlanhla, udinga ikhandlela elimnyama lokukhipha ibhadi ebese udinga ikhandlela eliluhlaza ukuletha inhlanhla. 2. Uma unenkinga yokudayisa umuzi wakho noma imoto yakho noma yini ofisa ukuyidayisa, udinga ikhandlela elimnyama lokukhipha izinkinga ezenza abantu bangayithengi imoto yakho, bese wenza ikhandlela lokuthi bayithenge impahla.

Ikhandlela lenziwela umsebenzi owodwa vo

Umlingo wenziwela isimo esisodwa ngesikhathi esisodwa. Uma ufuna umsebenzi uzokwenza ikhandlela lomsebenzi kuphela, ngeke wenze ikhandlela lomsebenzi nelothando ngesikhathi esisodwa. Cha ikhandlela lomsebenzi wolenza lodwa, elendoda ulenze lodwa futhi.

Isikhathi sokwenza amakhandlela

Ikhandlela liba namandla kakhulu ebusuku, isikhathi esihle sokwenza umuthi wothando kulapho inyanga khona igcwele, imithi yokuhlukanisa abantu yona Kanye nemithi yokuthakatha, yenziwa uma inyanga ingekho, bese kuthi imithi yokukhipha ibhadi yenziwa inyanga lapho yehla khona from full moon, imithi yokuceba neyokunyuselwa emsebenzini yenziwa ngalesikhathi inyanga yenyuka from inyanga encane iyoba nkulu, hope this makes sense.

Ikhandlela le birthday

Kuke kuthiwe phephetha amakhandlela bese wenza isifiso sakho. Kuliqiniso, uma uphephetha amakhandlela bese wenza isifiso sakho, sizofezeka ngempela isifiso sakho. Kumele ukwenze lokho nge-birthday yakho.

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Petros Mahlangu 2021-10-11 17:47:51
Hi ngicela ukubuza ukuthi ikhandlela lomsebenzi linjani and ulibhala kanjani nombala walo unjani . actually I want to know ukuthi ulenza kanjani
Slungile skhakhane 2022-12-21 18:14:59
Ngicela ukubuza ukuthi iziphi izibani engingazisebenzisa ukukhuleka for inhlanhla izinto zami azihambikahle ngakwezezimali inhlanhla nje ibalekelene nami.

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe