Isihlahla somdlebe nezimanga zaso

Isihlahla umdhlebi yisihlala esinomlando wezimanga ezweni lase south africa, kuthiwa sitholakala esouth africa kuphela sineminyaka engaphezu kwezigidi sikhona , singesinye sezihlahla zakudala, abantu abaphatha imithi bayasazisa lesihlahla bayasihlonipha. Baningi abayizinyanga asebeqamba amanga bethi banaso bayasiphatha, kasiphathwa noma ngubani, futhi siyisitshalo esivikelekile, isizathu sokuvikelwa kwesihlahla ingoba siyisihlahla esimvela kancane, sivekelelwa ukuthi singashabalali.

Isihlahla somdlebe yi dragon blood tree? isihlahla somdlebe naso sikhala igazi njengayo idragon tree. Ukusondela kumdlebe kuphephile, ngaphandle kokuthi lesihlahla siwushevu, akumele usithinte, akumele sithinte amehlo, nomlomo. izinyoni ziyahlala kwisihlahla somdlebe, kungenzeka izinyoni zingahlali ngoba isihlahla sikhiqiza ushefu.

Izimanga zomdlebe

Zikhona izihlahla ezidla izilwane ezaziwayo, kuyaye kube izihlahla ezincane ezidla izinambuzane, ngabe umdlebe isihlahla esidla abantu? sikhule kushiwo kanjalo, kodwa incazelo ka ngizwe mchunu kwi interview no dr khehlelezi uthi ungizwe kwaba yinja eyawa yafa ngaphansi kwesihlahla, nengane yawa yafa, kanye nomama wawa wafa ngaphansi kwesihlahla, akashongo ukuthi isihlahla sabadla sabangwinya. Lendaba kungenzeka ibe yiqiniso ngoba isihlahla sikhipha into ewu poison ongadala ubungozi, ngamafuthi lesihlahla siwu poison. Baningi abayizinyanga abakhuluma ngaso uma beqamba amanga. Bonke abantu abababaza ubukhulu balesihlahla basuke bezwe ngabanye abantu, akekho owazibonelayo.

Dragon blood tree in South Africa and swaziland

Isihlahla somdlebe is found in south africa, kzn, kwazulu natal and in swaziland (known as eswatini). Umdlebe is a zulu word, In english umdlebe is called dead-man's tree. The dragon blood tree is not available in south africa, but people oftern confuse it with dead-man's tree which belong to a different plant species, The dragon blood tree is called Dracaena cinnabari, whereas the dead-man's tree is called Euphorbia cupularis. Traditiona healers (zangoma, izinyanga) believe that this plant has magics in healing and it eats animals and people which is not true.

How dangerous is umdlebe

Isihlahla Umdlebe is a harmful poison tree, you should not tauch it as it causes a skin irritation, and it will cause a damage to your eyes and mouth, however umdlebe tree does not eat or kill people as native people of southern africa claims, unless you eat a portion of the tree which is poisonus.

Most dangerous tree in South Africa

According to the native people of southern africa, the title for the most dangerous tree goes to umdlebe tree - the dead-man's tree, they claim that the tree has magical powers, and it can kill people that are comming close, which is true because the tree is harmfull. while Umdlebe is called killer tree in africa but is not a Carnivorous tree.

Read more ngomdlebe:
Uses of isihlahla somdlebe

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Hlengiwe Tshabalala 2022-02-04 20:00:41
Ukuphupha umuntu ekumemezela izinamba

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe