DJ Call Me isikhafulo esisheshayo

Isikhafulo esisheshayo sothando esinamandla osenza ekhaya ngokusebenzisa usawoti kanye namanzi ne glass yamanzi. Isikhafulo sephone esisheshayo ozenzela wena ekhaya. Uma ufuna ukufonelwa yi-x yakho noma isithandwa sakho noma umngani wakho.

Isikhafulo somoya. Thatha Glass ekhanyayo , uyifake amanzi a-clean, ufake u-salt nje omncane, bese uma ewindini, uvale amehlo, bese usho igama lomuntu wakho noma i-x ofuna akufonele, phatha noma yini yakhe ngesandla sokunxele uma ungenalutho bhala igama lakhe ephepheni elimhlophe elincane eliplan, uzobhala igama nesibongo 3 times, uzothatha imoment uthule, ucabange uXolani esekufonela cabanga for about 3 minutes, thatha deep breath and relax, and focus kulokhu okwenzayo, cabanga only izinto ezipositive ozozixoxa naye bese uthi " Xolani Duma, ngifonele manje kuyaphuthuma, ngilalele manje Xolani, Ngifonele ngifuna sikhulume, fona manje kuyaphuthuma" emva kwalokho waphuze amanzi onke, uthathe iphepha ulibeke etafulen ubeke phone phezu kwalo, uzozwa nge phone ithi..zzzzzzzzzzzzzzz

.

** Enza konke lokhu okungenhla slow, ukwenze ngothando nangesineke, ne smile ebusweni nokuzethemba, kwenze futhi uma udinga ngempela ukuthi lowomuntu akufonele.

.

*** Uzolothola ucingo ngalesosikhathi, sometimes kuthatha upto 3days umuntu afone, beka uthemba ungawuphindi ungakapheli u-3days, linda 3days bese uyenza futhi. ukhumbule akusiwona umdlalo wenza lokhu uma userius.

.

**** uSalt kumele ube mncane, salt omningi uyagulisa, usebenzisa omncane ongaphuzeka.

.

***** Ungasebenzisa uSalt wakho wasendlini noma uthenge usalt kaMthakathi, lona ka mthakathi wakhiwe ngolwandle, uyawusebenzisa nokugeza amakhandlela, nokuxosha izinto ezihamba ebusweni, nokuchela endlini lapho unamaphupho amabi khona

viva mthandazi

Ikhandlela le birthday.

Uke uzwe kuthiwa enza i-wish yakho uma usucisha amakhandlela e-birthday yakho? ungayithathi as a joke leyonto, iyasebenza and futhi usuke uyenze nge star sakho kuyinyanga yokuzalwa, ngalesikhat kuthiwa enza wish before ucishe amakhandlela, enza iwish ngempela, ngeke ishaye ibirthday yakho elandelayo i-wish yakho ingaphumelele, leyo wish inamandla njengawowonke amakhandlela esikhuluma ngawo okubuyisa abantu bethu, okuthola umsebenzi, nge birthday yakho unethuba elihle lokwenza wish, izoba yiqiniso, wobuya uzobabaza kwigroup. wenza i-wish eyodwa

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Nokuthula Khumalo 2023-01-24 07:49:57
Ngicela ukubuza uma ngizokwenza u dj call me iskhafulo esisheshayo, kumele ngimenze ngaskhathi sini?
Sigaqa Mbasakazi 2023-04-06 22:15:46
Xa uwenza udj call me iskhafulo usenza ngabani ixesha?

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe