I website izoveza popup ekubuza ukuthi "Block" or "Allow notification", Ukuze uthole iziwasho zethu zamahala , wena khetha ku "allow notification".

Uses of isihlahla somdlebe

Senzani isihlahla somdlebe? lesihlahla sithandwa yizinyanga, We will cover the uses of umdlebe below:

isihlahla somdlebe sitholakala kwazulu natal, isihlahla esivikeliwe lesi angeke ukwazi ukusithatha noma ukuxebula amagxolo aso, ebusuku lesihlahla kuthiwa sikhalisa okwembuzi.

Umdlebe reviews

Langelihle Mbhekaphanzi Isihlahla somndlebe zikhona kodwa LA zikhona zibiyeliwe ngoba ziyingozi, Uma usikha kumele ube nezimbuzi ngezinkukhu ngoba uma sidla eduze eduze kuqasha ixolo, ngesimo sokuthi asitholakali kalula izinyanga zi hlanganisa amakhubalo athile ukuze ukuze kwenzeke lokhu obekuzokwenziwa umdlebe.

Zabalaza Mntomnyama Kushubile Kunabantu abanedlozi lomdlebe bayaya kuwo bawuxebule ungenzilutho. Yekani ukuthi kunezinto okungasondelwa kuzo ngoba ninganalwazi lemvelo, esizibeni senkanyamba kunabantu abayayo bakhe namanzi aso. Kuyaba abanedlozi layo nabanolwazi lemvelo, ezizibeni zamakhosi onomkhubulwano nakhona kuyayeka uma unolwazi. So lento yokuloku nithi kuyahlatshwa and so on iyayona imvelo igcine seyingathi inequngo ngenxa yenu eningafundile ngayo kahle. Mayilambile imvelo iyazidonsela ukudla kwayo uyibone inkomo iqonda ngqo esizibeni nomakuwo umdlebe kadile kude.Phela lemvelo ayidonsi inteseduze kuphela ngisho usegoli iyakulanda konke nomhlume ziphiwe lawomandla lezinto. So akufundwe ngemvelo siyeke lento Yokuthi kudala kwakunjani sidlala labantu abayisidali abagcwele novalo.

Sodlaka KaMphazima Nkosi Muthi omkhulu kabi lowo , akusondeli muntukazana nje kuso kusondela osondonzima ngempela beznyanga hhay OMA chancana nje , leso esisoThukela satshalwa inyanga yakudala uSandanezwe Mpanza kaKhayi wakwaMthethwa kade ethunywe uShaka kuthi ayomtholela sona kwakuzothakwa izinduku zokumqinisa njengoba babeqeda ukwehlula uZwide ababange besafika ke naso abantu bakaSandanezwe base bezwe ukuth uSandanezwe noShaka sebexabene bavele basitshala lapho oThukela yiso leso esilapho kuze kube namhlanje , zitholakala ngapha koNibela naseZimbidleni ukuya koBonjeni eBuThonga singathi nje zande kakhulu eMkhanyakude.

Read more ngesihlahla somdlebe
Funda izimanga zesihlahla somdlebe

Amaphupho menu

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp

Hot topic

Iziwasho