Ukuzehlisa isisindo

Apple cider vinegar

Lo vinegar wehlisa izinga lashukela emzimbeni, bese futhi usiza ekwehliseni isisindo sakho. I-vinegar Ihlasela amafutha, yehlise nomkhaba. Udinga i-tablespoon eyodwa ngosuku ka vinegar. Izokwehlisa ushukela emzimbeni, amathuba okuphathwa izihlobo ezithile ze-cancer, namathuba okuphathwa isifo senhliziyo azokwehla.

Food to eat

Udinga ukudla okunama-proteins, fat nama-vegetables. Ama-protein abaluleke kakhulu ekwehliseni isisindo. Inyama e-right yilena enamacebi amancane ebizwa nge-lean meat. Nansi inyama e-right ongayidla: Beef, chicken, Venison, pork, lamb, Ground Turkey, Fish etc. Uma upheka inyama bheka amacebi abonakalayo uwakhiphe, ubopheka ngendlela esusa amafutha, yibilise noma uyifake emlilweni bese uzama lamafutha okupheka alandelayo: Olive oil, Coconut oil, Avocado oil etc.

Vegitables

 1. Ngezansi yi-list yama vegitables azoba wusizo ekwehliseni i-weight.
 2. Brown rice
  inempilo kakhulu yehlisa isisindo, inciphisa amathuba okuphathwa isifo senhliziyo.
 3. Lentils
  anempilo akwenza wehle ushukela nesisindo.
 4. Beans
  ubhontshisi muhle ekwehliseni amafutha emzimbeni.
 5. Broccoli
  iphikisana nokuthi umzimba ubeke amafuthi ngaleyondlela uzokwehla isisindo.
 6. Watercress
  okuhle ngokhelengisi ukuthi uyazimilela emifuleni eminingi yasemakhaya, futhi nasezitolo ezingama supermarket uyadayisa, uthi bewazi ukuthi ukhelengisi wehlisa ushukela emzimbeni, ulwisane nokukhuluphala?
 7. Quinoa
  inempilo, yehlisa isisindo.
 8. Amazambane
  ane starch esiningi kodwa akulungele ukudliwa ngabantu abehlisa isisindo, bilisa amazambane akho wenze ngawo imash. Ungawadli kodwa ama-fries.
 9. Leafy Greens
  sikhuluma ngemifino efana ne-Spinach, cabbage njalo njalo, lokhu kunama carbohydrates amancane ne-fiber eningi edingwa ngumzimba wakho.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp