Ukuzama ukukhulelwa

ukukhulelwa ngokushesha usebenzisa ulwazi esizokubhalela lona lapha ngezansi, sizokuchazela ukuthi ukhulelwa kanjani umuntu wesifazane, wenza njani ukuze ukhulelwe ingane esiswini. Yenziwa kanjani ingane? ukwenza ingane kulula , kudinga UMUNTU wesilisa no wesifazane embhedeni.

Ushintsho lokuqala okumele ulenze ukuyeka ukuphuza i-coffe, ukuphuza kakhulu i-cofee kwehlisa inzalo kubantu besifazane futhi kungase kwenze ukuphuphuma kwesisu. Kumele uyeke ukusebenzisa okokuvikela ukukhulelwa, uma bewusebenzisa umjovo (Depo-Provera) kumele uyeke 9 months ngaphambi kokuzama ukukhulelwa.

Ovulation

Cishe inyanga nenyanga umuntu wesifazane wenza iqanda elilodwa noma amabili. Ngesikhath se-ovulation iqanda lisuke selikulungele ukuchanyuselwa. Abanye abantu besifazane bacabanga ukuthi bangakhulelwa noma yinini uma benza ucansie, cha kunezikhathi lapho ungeke ukhulelwe khona uma wenza ucansie, i-ovulation yenzeka cishe amahora angu-24, ukhumbule isidoda (sperm) siyahlala enkomeni kufinyelele ezinsukwini ezingu-5, isikhathi esiningi i-ovulation yenzeka osukwini luka 14 lwenyanga yakho, kodwa abantu besifazane bahlukene kuhle uxoxisane nodokotela wakho.

Uzobona ngani uma ukwi ovulation? Abantu besifazane abafani, abanye baba nalezimpawu: uketshezi oluphuma esithweni sangasese, ukulangazelela ucansie, ukushintsha kokushisa komzimba (body temperature), amabele abuhlungu, umuzwa wokuhogela uyanyuka, abanye abantu besifazane bayayizwa i-ovulation kuba nobuhlungu obuncane esinyeni. Uma uyazi i-ovulation yakho kungabancono uqale wenze ucansie 3 days before ovulation.

Izindaba ezinhle ukuthi uyakwazi uku-tester i-ovulation, kukhona ama-kit okuhlola i-ovulation ukuze uzazi uma isifikile nokuthi ifika nini nenyanga. I-fertility monitor yona ikwazi ukuhlola lapho i-fertility iphezulu khona, okusho ukuthi ikutshela lapho emaningi khona amathuba okukhulelwa. Ukukala ukushisa komzimba ungasebenzisa ithuluzi elibizwa nge-Basal body temperature monitoring, ongakwenzake ukuthenga lelithuluzi lokukala ukushisa komzimba ulisebenzise njalo ekuseni uma uvuka, uzobona lapho inyuke kakhulu temperature yakho, lelithuluzi lidinga ulisebenzise isikhathi eside khona uzojwayela irange ye-temperature yakho.

Ukuzama ukukhulelwa

Kukhona izinto ezingelona iqiniso ezikhulunywa ngabantu: izitayela zocansi aziwenzi umahluko ekukhulelweni, asikho isitayela esikwenza ukhulelwe ngokushesha kunesinye, abanye bathi emva kocansi lala ngesisu uzokhulelwa nakho lokho akulona iqiniso. Kunenkolelo yokuthi uma umuntu wesifazane engakhulelwa inkinga isuke ikumuntu wesifazane, cha kuyenzeka inkinga futhi ibe kumuntu wesilisa. Uma usebenzisa i-Lubricant nomuntu wakho, ake ubheke ukuthi i-lubricant iyazwana yini ne-sperm. Kunabantu besifazane abafaka izivalo zama-bottles ka drink enkomeni ngoba bethi bavala inkomo, bavala nokukhulelwa, lokho kungakwenza ulale esibhedlela, ungayifaki into engasile enkomeni.

Abanye bathi bayezwa uma bezokhulelwa ngalesikhathi benza ucansie, cha kayikho indlela yokuzwa lokho. Ayikho indlela yokuzwa uma isperm sichamusela iqanda. Uma ulale namadoda amaningi izinsuku zilandelana kayikho indlela yokwazi ukuthi ingane ingeyabani, isidoda siyahlala egazini izinsuku ezingu-5. Isibonelo: uma ngomsombuluko ulale nendoda yokuqala, ngolwesithathu walala nendoda yesibili, kungenzeka ngolwesihlanu isperm sendoda yokuqala sishaye iqanda. Ukuze wazi ukuthi ingane ingeyabani kuhle wenze i-DNA test.

Ukwenza inkomo (inanazi) ibe tight

umuthi wokukhulelwa

Ukuqeda iphunga le nkomo


Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Kuhlekonke msuthu 2020-08-22 06:55:49
kuzanywa kanjan ukukhulelwa cela nje impendulo kuthi xa ulala nendoda yakho kdwa awukhulela sekubonyaka abayi 3
Bongiwe Mkhize 2020-08-22 14:44:57
Ngcel ungikhulekise mina ngithole umntwana
Mpume Buthelezi 2020-08-22 15:28:36
Guyz into engenza ngikhomente ukuthi ngenze ama pregnant test awu2 ethi enye one line other one ithi 2 lines
Ntombekhaya Booi 2020-08-30 18:16:23
Ingxaki yam andichami xandi senza ucantsi ne babaz
ZIYANDA MLITWA 2020-08-30 23:27:53
Ngiyakhona yini ukusebenzisa imixovo for inanaz e tight if ngikhulelwe??
Dineo motapane 2020-09-01 11:14:14
Ngicela ungikhulekisi ngithole abantwana ngibenenhlanhla
Nompumelelo Mahlangu 2020-09-01 16:08:54
Ngicela ungikhulekise ngithole abantwana nje qha yiso isfiso engilaso empilweni yami njalo yiyo inkinga yokuqala engicakisayo
Nontobeko mthethwa 2020-09-01 23:34:34
Mina ngicela ningkhulekisa ngithole abantwana
Nontobeko mthethwa 2020-09-01 23:34:56
Mina ngicela ningkhulekisa ngithole abantwana
Nontobeko mthethwa 2020-09-01 23:35:13
Mina ngicela ningkhulekisa ngithole abantwana
Funeka Maqina 2020-09-02 09:25:10
Ndicela umntwana ngoba 15yrs ndifuna ukhulelwa ngibe nomntwana pls sizani bo
Amina 2020-09-03 20:07:07
Ndingenze njani ngifuna ingane kudala sizama nomyeni wam
Lindo mhayise 2020-09-03 21:11:36
Ngicela usizo ngifuna ukuceba
Phindile 2020-09-04 00:48:49
Yini engingayenza ukuze ngiye emalangeni ngabrokheka ngifuna ingane pls
Nompumelelo fali 2020-09-05 14:14:44
Ndicela I Mali nomshado
Simangele Dladla 2020-09-05 16:00:14
Ngavala after abantwana abay 3 ngoba ngangizala ngomthungo ba bopha ama tube manje sengfuna umtwana ngenzenjan
Yolisa Nkubungu 2020-09-06 20:45:47
Ndicela nindincede nindikhulekise ndifuna ukuba nengane
Yolisa Nkubungu 2020-09-06 20:46:29
Ndicela nindincede nindikhulekise ndifuna ukuba nengane
Phindiwe Magaga 2020-09-07 08:07:54
Ngicela ningikhulekise ngithole in-game
Andiswa Lettica Nkom 2020-09-08 11:00:47
Ngicela ukukhulelwa ngavala 2014 sengiyifuna ingane manje
Mpilo phindile Myeni 2020-09-09 12:26:31
Ngicela usizo lwemali isimo asikho kahle ekhaya, ikati lilele eziko angisazi nokuthi ngizophuma ngibhekephi ngiyacela nkosiyam uma usizo lukhona ngisizeni, bengikade ngizama ukungena kodwa kube nzima lamulelani bo
Lisae Mpofu 2020-09-10 15:16:11
Ngicelisa imithandazo yomsebenzi lenhlanhla yemali ikakhulukazi umsebenzi
syanda zondi 2020-09-10 21:54:06
Ngiceli mali engapheli
lindiwe 2020-09-12 15:11:41
I want to gain weigh
lindiwe 2020-09-12 15:16:29
I want to gain weigh
Sharon khumalo 2020-09-13 07:45:43
Mthandazi ngicela ukuthandelwa ngingezelwe I pay at work loku shadwa ngumuntu wami
Nokukhanya Dube 2020-09-15 06:42:50
Ngicela ungikhulekise ngithole umntwana ngile 27 yrs ngizama lutho ukubamba isisu,sengathi ukukhala kwam kungezwakala.AMEN🙏
Athandiwe jali 2020-09-15 16:49:56
Cela ungikhulekise kunyama kum abantwana umsebenzi igali laphela kum,enkos mama
Athandiwe jali 2020-09-15 16:55:35
Cela ungikhulekise kunyama kum abantwana umsebenzi igali laphela kum,enkos mama
Nozuko 2020-10-01 23:48:06
Mna ndi cedi yintoni ukhulelwa ngoba cubes zamu zi blockile ndine 8yrs ndizama kulo mfana ndifake ne junction evula aba pipe amu tuu usebenza nceda le ntombi indimu
Xolile Dlamini 2020-10-04 15:12:09
Ngifuna uszo4 umuntu wam ngfun abengowam ngedw
Xolile Madlala 2020-10-05 08:20:03
Ngicela usizo nginamafibrois esibelethwen,angaz noma kukhona yin ikhambi lesintu elingangisiza ngiyabonga.
Sophaqa Xolelwa 2020-10-05 12:07:45
Ndicela ncedo ndifuna umntwana
mbulelo lolo 2020-10-05 13:41:45
Ndicela imalo
mbulelo lolo 2020-10-05 13:45:50
Ndicela iMali ndifuna ukwakhela umama
LONDIWE MTHETHWA 2020-10-05 18:48:47
Ngicela ukukhulelw kuyek ukt f nginomunt wam isisu sivel sincithek...yaz ngicel ingane mnje cel ningikhulekisen bagcwele
Smangele Mnisi 2020-10-05 19:13:01
Ngicela ukubuza ukuthi ukuzama ukukhulelwa wenza ngani
Vuyokazi Dakamnyama 2020-10-07 07:50:05
Ngicela usizo ngine nkinga Yama fibroids ngicela ikhambi elingangisiza nesisu Sam saphuphuma ngenxa yawo and abuhlungu.
Zinhle Sangweni 2020-10-28 10:13:06
Ngicela umkhuleko nosizo njalo umangibambile isisu siyaphuphuma angazi yinindaba kwenzeka loko njalo umangibambile Nyanga Uma ngizizwa engathi ngikhulelwe,kodwa umangiya eClinic bathi ababoni lutho angazi ungani kwenzekaloko ngicela usizo
Zinhle Sangweni 2020-10-28 10:13:07
Ngicela umkhuleko nosizo njalo umangibambile isisu siyaphuphuma angazi yinindaba kwenzeka loko njalo umangibambile Nyanga Uma ngizizwa engathi ngikhulelwe,kodwa umangiya eClinic bathi ababoni lutho angazi ungani kwenzekaloko ngicela usizo
Sbongil mbatha 2020-11-06 12:11:18
Ngicela umsebenzi okukany imali plc
Zama Bangani 2020-11-06 12:40:14
Ngicela imali ephephile .. ngiyashweleza Doc🙏🙏
Nomaxhosa Ndinyana 2020-11-08 14:46:09
Mna cela ubuza ndayeka ngo 2008 ucwangcisa but kudala zama ukwenza mntana hay akaphumi tuu ngk sexakiwe
Mpumeh Hlengwa 2020-11-21 21:36:30
Ngicela bandl ukisizwa ngithole umntwana semi thathu iminyaka sizama no hubby Lutho ngenze njany secabang kuth ngine nkinga ngphelelwe yinzalo
Cbongile zondi 2020-11-25 14:22:38
Ngicela kubamba ngathi mangibamba kudedeleke ngcela nomshado isoka lam livelekhaya nam ngibe umuntu wakhe ngokusemthethweni ahlukane nalo awayesemlobolile
Cbongile zondi 2020-11-25 14:22:40
Ngicela kubamba ngathi mangibamba kudedeleke ngcela nomshado isoka lam livelekhaya nam ngibe umuntu wakhe ngokusemthethweni ahlukane nalo awayesemlobolile
Bongiwe sigadla 2020-11-27 19:51:59
Mina nginenkinga mangilele nomuntu wesilisa angichami ngicela umkhuluko
Nosiss Cebani 2020-11-28 19:29:49
Ndingenza njn ukuze ndikhulelwe
Akhona makamba 2020-12-09 20:02:04
Mna xa ndilala nomyeni iwam ndibamanzi and kudala sizama umntwana Nam bendicela uncedo
Booi nolusindiso 2020-12-12 15:05:57
Ndicela imali mna yhooo ndiyasokola
Booi nolusindiso 2020-12-12 15:06:28
Ndicela imali mna yhooo ndiyasokola
Sbongakonke 2020-12-13 19:49:41
Cel ukukwaz wenz kanjn if ufun kukhulelwa
Slungile Ndaba 2020-12-14 22:33:35
Kuzanywa kanjani ukukhulelwa cela impendulo ngilale nimuntu wami iyinyanga eyi3 kodwa lutho ukukhulelwa
Fundiswa dakiso 2020-12-21 05:58:13
Ngine problem yongasebenzi neyongahlalwa ngamadoda inoba yintn?ndiphinde ndicela ubuza uma ufuna amawele wenza njn Nokutyeba?
Pheliwe ciko 2021-01-20 13:41:47
Ndicela imali ndifuna ukokha umzi onhowam.nomsebenzi oryt lona unemali encinci
Pheliwe ciko 2021-01-20 13:44:14
Ndicela imali ndifuna ukokha umzi onhowam.nomsebenzi oryt lona unemali encinci
Nandipha nontshe 2021-09-21 09:55:10
Ndicela ukukhulekwisa ndinengxaki yongakhulelwa ndidinga nomsebenzi
Wendy Thoooo 2021-10-06 13:03:52
Cela ningisize sino muntu wami kunini sizama ukuth sibe nomntwan
Jabulani tshabalala 2021-10-08 14:00:44
Ngicela ungikhulekise ngithole abantwana nomsebenzi kwamasipala
Jabulani tshabalala 2021-10-08 14:01:06
Ngicela ungikhulekise ngithole abantwana nomsebenzi kwamasipala
Busi mbatha 2021-10-19 19:04:06
Ngicela ningithanfazise sengibathe ngiyazama akulungi ngiyabamba isisu siyaphuma
Nokuthula letsoisa 2021-11-18 14:12:44
Ngicela mithandazo ndavala ma tubs after 3 bantwana manje ngizoza ngidinga ingane plz amen
Bongani siwela 2021-12-12 21:48:08
Ngicela ningithandazisa plzz plzz plzz 🙏 ingane
Zandile Nkosi 2022-01-06 11:50:21
Ngicela usizo olubanzi ngidinga umtwana
Thuthuzwa maqanda 2022-01-16 16:22:01
Ndine nkinga yonga khulelwa
Princess mkhize 2022-01-21 22:43:46
Ngicela ningisize ngithole umntwana Kade sozam no Myeni wam
Nokukhanya 2022-03-20 16:06:13
Ngicela ningikhulekise ngithole umtwana emshandweni
Nonduduzo Mchunu 2022-04-18 22:55:19
Ngicela Imkhuleko Yenu Ngidinga Umntwana
phindile mbanjwa 2022-07-14 12:27:23
Ngicela ukbuza if kade jova nge depo uyqeda njn emzimbeni ukuze ukwaz ukukhulelwa
Nomvula 2022-08-06 22:45:22
Ngcela ukubuza kuth mawuhlala iskhathi eside ungamtholi umntwana kusuke kwenziwa yini ngsajovi
Londii 2022-08-11 18:10:55
Ngicela ukukhulelwa bandla sesineminyaka emithathu nomuntu wamY singayitholi ingane
Ayandah 2022-10-20 22:27:47
Ndicel nindithandazise ndikhulelwe umntu wam funa kusa amalobolo ekhaya kodwa ngeke aye untill ndikhulelwe anisize Bantu 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Thabisa 2022-12-21 13:31:05
Ndingenza njn ukuze ndifumane umntana ndicela uncedo
Mdeuka 2023-09-16 02:15:34
Uma ungasayi esikhathini kuthiwe. Ukwi monopolies ungenze njani

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe