Izinkinga zamadoda embhedeni

Spinach

Sinempilo kakhulu ispinach ngisho nakwitotozi uyabonakala umehluko uma udla ispinach.

Lala

Umzimba udinga ukuphumula, kubalulekile ukulala isikhathi esanele, ukungalali ne strees nokukhathazela kuyayithikameza impilo yakho yasekamelweni.

Gymer

Zivoca-voce , ukuze umzimba wakho uzohlale unempilo, uku-gymer kuzokwenza ubenomfutho ocansini.

Slow

Ungasheshi uma wenza ucansi, ukwenza ucansi ushesha kunyusa amathuba okuthi usheshe uchithe, Zama ukuthola i-speed sakho esenza uphuze ukuchitha. Uma wenza ucansi ungaphefumuleli phezulu, kodwa phefumulela phansi, ngesizotha, umoya uwudonse esifubeni, phefumula ngamakhala, hayi ngomlomo, kumele lokho uku-practise ngaphambi kokwenza ucansi.

Likhiphe

Uma sewuzizwa ukuthi sekuseduze uvike kuvuthwandaba vele ulikhiphe itotozi.

Shaya imponyamponya ngaphambi komdlalo

Ukukushaya indlwabu ngaphandle kocansi, kwenza wehle ukuhala, lokho okwenza ukuthi uthathe isikhathi embhedeni.

Utshwala ngaphambi kokwenza inkonzo yasekamelweni

Ungashaya iglass eyodwa yotshwala ngaphambi kocansi kuzokwenza umahluko ocansini.

Horny goat weed

Isihlahla lesi esimila ezweni lasechina sisiza abantu besilisa abangavukelwa, nabesifazane siyabasiza balangazelele inkonzo yasekamelweni, noma lesihlahla singekho South Africa kodwa izindaba ezinhle zithi amaphilisi aso ayatholakala kuma-pharmacy South Africa.

Next Page

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084/ 352/ 2187/

Comments
Hombakazi 2020-02-12 20:32:41
Igama lamapilisi mtandazi yini?
  • Buyi 2020-03-04 17:29:05
    Yini igama lamaphilisi
  • khanyisile 2020-04-01 21:35:11
    yini igama lamaphilisi mthandazi
  • igama lamaphi 2020-05-11 20:09:44
    igama lamaphilisi yi horrny goat weed