Isibhaha umuthi

Isibhaha umuthi welapha izinhlungu emzimbeni ezingafuni ukuphela. Isibhaha siyasebenza ukuphindisa izinduku emuva kumuntu okuthakathayo, usihlanganisa nezinye izithako, bese ushisa umkhonto, uthele impuphu yesithako sakho phambili kumkhonto, bese uyakhuluma usho ukuthi akubuyele emuva lokhu okuthunyelwa kuwena.

Other names for isibhaha

Uyaqguma ngaso isibhaha wenze umuthi wokubulala umthakathi sithakwa neminye imithi uqgume ngaso isinsuku eziwugweje, wozwa kuthiwa umthakathi ushonile. Amagama esubhaha: Isibhaha umuthi or amazwi ahlabayo or sbarha. Isibhaha senzani? singena emithini eminingi: imithi yokugadla, imithi yokuphindisa, imithi yokuvika, uyangena wenze imbiza, uyangena kwizinsizi kuningi esingakubala. ubuhlungu esifubeni buyelapheka ngesibhaha, umuthi wokubethela uyasithatha isibhaha futhi, intelezi iyasithatha isibhaha nayo. Ikhambi elihle kakhulu leli elenza izinto eziningi.

isibhaha uses and benefits

Isibhaha another name is aMazwahlabayo in english it called Warburgia Salutaris. Isibhaha benefits in zulu healers are calling it uzifo zonke which means it can cure all diseases. it is used for people with a weak immune system to boost the immune system. it is used by africans as muthi for many things including bad and good things. isibhaha is used to collect debtors, it is used to fight back the witchcraft. isibha is also used for cheast pains, when making intelezi, when kwenziwa ukubethela.

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe

Izincazelo zemithi