intindili explained

intindili umuthi wokuceba iyangena ezigujini zemali , intindili yenza inhlanhla yemali, uyayigaya uyihlangaise nemithi yemali, intindili ingumuthi wemali iyodwa, uyayigaya uyifake eziwashweni zemali, uyayisebenzisa futhi kanye nemithi yesizulu iyathakwa, uyayenza umgexo uyifake emqaleni , uyayibhoboza uyifake izithako zemithi yesizulu ezidonsa imali, ihlale ikuwena ngasosonke isikhathi idonsa imali, intindili uthunyisa impepho uyibike kubantu abadala uyiqambe igama, bese uyayicela ukuthi ikudonsele imali. Ubungozi bentindili buncike ekutheni ithakwe ngemithi enjani? intindili iyodwa kayinabo ubungozi uma ingathakiwe. umsebenzi wentindili intindili iyawenza umuthi wenhlanhla yemali ikwenze uwine, uthole amabhonasi emsebenzini isimo sakho sezimali sihambe kahle. intindili iyawenza umuthi wokuceba iyafakwa ezigujini zokudonsa imali intindili iyawenza umuthi webhizinisi udonse ama customers ibhizinisi lakho lisimame lihambe kahle Ukulahla intindili, ilahlwa kanjani intindili? uMa ungasayidingi uyahamba uye emfuleni ohambayo uyifake phakathi ukhulume nayo kahle uyitshele ukuthi uyabonga umsebenzi omuhle ekwenzelewona usuyayikhululake manje ukubanayo ikhululeke. Intindili ayisebenzi emzimbeni ogcolile onesinyama, isichitho, njalo njalo, ayisebenzi intindili kumuntu onedlozi eligcolile nokweleta izinto ezithile kwidlozi.

Intindili yesilisa neyesifazane

Intindili yesifazane uzobona ngokuthi uma uyifaka emanzini uma izinza ihlala phansi yintindili yesilisa, uma ibhabha phezulu emanzini leyo intindili yesifazane. Izono ke lezo izindlela zokubona igender yentindili.

intindili necklace ifakwa ikakhulukazi amakhosi nabantu abaphezulu ezweni ngenxa yamandla ayo. ukuze ihlale iseduze nawe kuhle uyifake uyenze ibe yi necklace intindili yakho.

Intindili comments

Themba Magubane Kunjani la ngoba ngake ngezwa abanye lana bephikisana bethi khona eyindoda khona eyisimame baze bathi uma uyindoda fanele uphathe eyesimame uma uwumame fanele uphathe eyindoda baze bathi uyibona uma ubeka amanzi ngojake uyihlaka khona entantayo khona ezikayo angisakhumbuli ukuthi bathi etatayo suke kuyini nezikayo suke kuyini babesho khona lana kusuligxoba ikhambi ubani unolwazi lazinto ngicela ukuchaziseleka nabanye bazosizakala

Peter Mthembu Magubane kunjalo ok zihlukane kanje uma uyindoda uthola eyesifazane nakanjalo osisi bathola eyendoda, 1 thatha i komishi uthele amanzi uyifake phakathi mayintanta leyo eyamadoda 2 eyabosisi ishona phansi kusho ukuthi bona bathola eyendoda! ziyakhungwake zibenegama

Myzuzu Nonzunzo iyakubusa wen iletha imali,ilwe nabantu abakugadla ngemithi emibi, if uhamba ebsuku iqhelisa imimoya emibi nepoki negebengu ,NJ uyaphepha intweni eziningi kdwa ai...

Qhawekazi Mthimkhulu Nginayo nami ey ave ingsiza yenza izinto eziningi kodwa ke ibuye inyamalale ngingayazi ukuthi iyephi iphinde futhi ivele, kumanje ilahlekile

intindili ikhubalo elinamandla uma ufuna ukuthenga intindili nawe ubone amandla ayo sithinte uzobona whatsapp kulelipage lethu. intindili pictures

Zandile Njomi kutwa isuke iyokulwela uma isadukile mina nginayo nje futi hay Nonsikelelo wami wenza okuhle kodwa

Godfrey Sakhela intindili nginayo, ngokunyenje uku brown kufana nobhontjisi omengaloluhlobo(💗). KODWA yona lentindili yangisebenzela nje kam badlwana imali ngiythola ngayo kodwa yabuye yathulanje, ngiyithathe ngayilengisa emotweni, yonanje ngi Notice ukuthi, iyawahlula amaphoyisa omgwaqo, ngesinyisikhathi ngiyadlula angang misi, ngesinyisikhathi ayangmisa, makufanele angbhali Tikiti ( Ticket) bayangixolela

isebenza kanjani intindili? ngivele ngingazi abantu mase bebuza lombuzo, kahle kahle nisuke niqonde ukuthi isetshenziswa kanjani? noma isetshenziselwani? noma ufuna ukwazi imagic yayo ukuthi isebenza kanjani uma yenza umsebenzi wayo?

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
L Phewa 2020-08-09 23:52:57
Ngyazizwa impela izimanga ngentindili,ngingayi uhola pho irosali lase Angola
Sthembiso Sifundza 2020-08-13 21:58:29
Ngicela kubuta ungaysebenzisa uma ushisa
Thobile Mkhize 2020-08-14 17:12:08
Ngicela ukubuza ngoba mina intindile ngithenge embili eyodwa ngzoyihlanganosa no ndwendweni ukuthi le eyesibili ngingakwazi yini ukuyicaza ukuyihlukanisa phakathi nemdawo ukuze enye ngiyifake eskhwameni semali enye ngiyifake ngaphansi komncanelo???
Tamarah 2020-08-14 20:07:55
Ngicela ukubuza yini uNdwendweni ngesi ngesi angiyazi mhlaumbe ndizoyazi ngoba isi Zulu andisazi
Boithatelo bolobolo 2020-08-15 17:28:40
I intindili uyisebenzisa for how many days
anele Ntshebe 2020-08-15 19:52:03
ngicela ukubuza apha emonti ifumaneka phi lemithi
Mbalenhle 2020-08-16 14:46:43
Hi ngicela ukubuza ukuthi akunankinga noma ngingathenga 2×2 kantindili no ndwandweni
Cosmo Blessing Tsile 2020-08-20 19:25:13
Ngibuza ukuthi intindili ngiyayiphihliza yini ukuze ngikwazi ukuthi ngifuthe ngayo ngiphinde ngiphalaze ngayo , futhi ngifutha ngayo izinsuku ezingaphi ngiphinde ngiphalaze izinsuku ezingaphi
Cosmo Blessing Tsile 2020-08-20 19:30:21
Ngicela ukubuza ukuthi intindi ngiyayiphihliza yini ukuze ngifuthe ngayo ngiphinde ngiphalazengayo ,futhi ngiyisebendzisa izinsuke ezingaphi
Cosmo Blessing Tsile 2020-08-20 19:30:39
Ngicela ukubuza ukuthi intindi ngiyayiphihliza yini ukuze ngifuthe ngayo ngiphinde ngiphalazengayo ,futhi ngiyisebendzisa izinsuke ezingaphi
Cosmo Blessing Tsile 2020-08-20 19:30:45
Ngicela ukubuza ukuthi intindi ngiyayiphihliza yini ukuze ngifuthe ngayo ngiphinde ngiphalazengayo ,futhi ngiyisebendzisa izinsuke ezingaphi
size mamdlane 2020-08-21 16:23:02
ndingayisebenzisa iyodwa ngoba andimfumani undwendweni
Bazoh ngubo 2020-08-26 17:28:02
Cela kbuza ntindili ufutha kangaki ngawo .,..kufanele uthenge abangaki muzofutha...ngyabonga
Msaphazy shibe 2020-08-27 01:48:26
Yini kahle kahle intindili
Thandiswa Vellem 2020-08-27 21:43:39
Yintoni u Ndwendweni nge Sixhosa xa ndifuna uwthenga kwi Chirmest zesxhosa
Nothemba Mkosi 2020-08-28 11:33:52
Yintoni idwedwe
Mkha Ally Nkuna 2020-08-31 22:21:15
Ngibuza nge DJ ntindili, ukuthi,mangifaka undwendweni ngiyawu gcoba yini, noma ngizfaka ziphelele zombili yini?
Thembeka Adonis 2020-09-01 12:12:15
Yhini ntindili ngesixhosa bakuthi
Cynthia Plaatjie 2020-09-01 14:00:42
Ngicela ukubuza itholakaka kuphi intindili futhi ngicela ukwazi yini undwendweni ngesingisi futhi ulithola kuphi
Nomawethu 2020-09-01 14:56:46
Ngicela ukwazi intindili uyithola kuphi ngidinga imali kakhulu uyisebenzisa kanjani
Nomawethu 2020-09-01 14:59:21
Ngicela ukwazi intindili uyithola kuphi ngidinga imali kakhulu uyisebenzisa kanjani
Masango 2020-09-01 16:45:28
Ngidinga imali shemi
Victoria Mkonto 2020-09-01 22:23:55
Ndiyayifuna ndise PE ndingafumana kuphi
Sandile Alfonzo Mthe 2020-09-02 06:21:05
Ngike ngizwe kuthiwa kukhona I tinfoil yesilisa nesifazane. Nokuthi uyayikhunga bese ushisa imali eyiphepha umlotha wakhona uwufake kuyona intindili. Ngabe iqiniso kangakanani lokho?
Phindile Mazibuko 2020-09-02 11:59:08
Sawubona mthandazi ngicela ukubuza ukuthi ngiyithola kuphi intindili
Zandi matshona 2020-09-02 12:57:05
Sawubona mthandazi ndicela ubuza e Capetown fumanekaphi ntidili no ndwendweni
Badanile Mabena 2020-09-02 14:03:38
Itholakala kuphi intindili, injani?
Philile Mnikathi 2020-09-02 17:07:27
Ngicela ukwaz kuthi uyawubilisa ntindili nodwendweni bese ukha owokuphalaza bese ukuqghuma nokuphalaza Kuba zinsuku ezingaki mangabe uyifaka esikhwameni I hlala isikhathi esingakanani
Vuyokazi Judith Magw 2020-09-02 20:56:18
Yintoni I ntindili,no ndwendweni ngesixhosa
Zanele Malinga 2020-09-02 23:53:39
Viva Power doc rock ngicela ukuphumelela ezintweni zami ngithole nemali ngivuse ikhaya lami eselihlekwa Ngamandla Viva Power doc rock Viva Power doc rock Viva Power doc rock ngixakekile kakhulu
Bongs Sikeyi 2020-09-03 07:09:52
Faka zombinili intindili nenye or faka enye yazo
Nana Sitshaka 2020-09-03 23:09:48
Mna ndicela ubuza itindili Nondwendwe xa uzisebe nzisa uyazi xuba. Futhi athini amagama wazo ngesixhosa zifumanekaphi
Mfumaneko 2020-09-04 21:25:44
Ngicela amakhandlela emali plz
Phumulani Madela 2020-09-05 09:47:51
Intindili ngelinye igama ibizwa ngolozisi izinhlamvu njemgomgexo iyatholakala mako beauty zone inombala ongathi umpunga izinhlamvu zakhona
Lulamile Vellem 2020-09-05 13:12:29
Iyasebenza ilucky bean iyodwa
Wendy Dlamini 2020-09-07 09:48:59
Ngicela ukubuza ukuthi Uma usubilise amanzi wafaka intindili nodwendwe uqhuma ngawowonke lawomazi enjalo noma khona indlela owenza ngayo?futhi uqhuma uphalaze iskhath esingakanani?
Wendy mhlongo 2020-09-07 10:05:12
Ngicela ukubuza ukuthi Uma subilisile intindili nodwendwe uqhuma izinsuku ezingaki?
Melikaya mfanekiso 2020-09-08 16:33:48
Ndicela ubuza indwendwe yini ngelinye igama ayaziwa la e kapa please
Wonderboy magwaza 2020-09-08 20:18:21
Ngicela kubuza etholakala kuliphi khemisi lemithi eDurban
Sandi Tiki 2020-09-09 11:24:29
Ndicela ukwazi yinton uNdwendweni nontindili ngesixhosa?
Thobeka Sanka 2020-09-09 15:45:37
Bendicela ukubuza yintoni Intindili ngesiXhosa? 🙏🙏🙏
Ndumiso Nkosikhona 2020-09-09 16:19:48
Ngcel ukubuz kuth yin intindili ngimush laykhay
Sher cwele 2020-09-09 17:18:05
Ngicel ukubuza uyisebenzisa kangaki
Zinhle Mbuyisa 2020-09-09 18:21:06
Mina ngoba lo engihlala naye uyafuna ukulobola kodwa umama wakhe akafuni abe no nkosikazi sesina 4years sithandana ingabe lokhu kungangisiza futy ngikusebenzise kanjan
Vuyiswa Bisha 2020-09-10 02:58:39
Mna ndingumxosa ndicela ucaciselwa ngo ndwendwe plz luyini
Mandisa Plaatjie Ndl 2020-09-10 08:03:15
Ndizibulisele kwelikhaya lophila ndicela ubuza nge Ntindili ndiva kuthiwa inobungozi xa ungazenzeliyo into zalo ingaba zinto bani ezo nd kuthiwa kufuneka uyazise nasekhaya ukuba izabalilungu lomndeni uyikhulumise nd ihamba ibenobungozi ingawugqeda umzi wakowenu ngoba iyakube incedisana nabadala bakowenu kodwa xa isikwatile abadala nabo bayakube bengakuvikeli sebemele bucala endifuna ukwazi ingabe kuyinyani nah ngoba xa ndifunda le post yakho ikhangeleka ingenabungozi
Nompumelelo Mase 2020-09-10 11:45:49
Ngiyayidinga ngempela Mali bakithi yakholwa ngizoyithola
Sifiso Justice 2020-09-10 17:05:45
I need money how can I get help
Matshediso Kholisa 2020-09-10 17:28:09
Ndicela ubuza yini ndwendweni
Sizakele Makhaye 2020-09-11 10:44:51
I need to know ngingayitholaphi intindil lapha eKzn Pmburg Kanye no dwendwele
Nobonga Mtingi 2020-09-11 14:32:48
Ndicela ukubuza uba ndingafumanaphi intindili kwakunye chamomile tea
Nobonga Mtingi 2020-09-11 14:36:50
Ndicela ukubuza ekokstad ifumaneka phi intindili ne chamomile tea kweziphi ishop
Nomawethu Mthintsila 2020-09-11 15:45:05
Ngabe masingaktholi phi undwendweni ndise Dutywa Eastern Cape ndicela imali ndispaza shop notywala ndiyacela ndiyaphaphatha Thokoza
Nomawethu Mthintsila 2020-09-11 15:46:59
Ngabe ngakthola phi undwendweni ndise Dutywa Eastern Cape ndicela imali ndispaza shop notywala ndiyacela ndiyaphaphatha Thokoza
Noluvuyi fiva 2020-09-11 16:24:30
Mina ngela usizo emsebenzini ngiyekile ngoba ngihlukumezeka abantu bengangiboni kodwa yimi obaphetje
Noluvuyi fiva 2020-09-11 16:24:52
Mina ngela usizo emsebenzini ngiyekile ngoba ngihlukumezeka abantu bengangiboni kodwa yimi obaphetje
Thash Maxam 2020-09-11 19:15:09
cela kubuza intindili ngesixhosa igama layo kanye ngumthi
Thash Maxam 2020-09-11 19:17:06
cela kubuza intindili ngesixhosa igama layo kanye ngumthi
vukaphi 2020-09-11 20:23:43
Ngicela ukubuza ukuthi yini ntindili ngesixhosa nokuthi yini ndwendwe ngesixhosa
Lebogang Thutlws 2020-09-11 21:30:18
Viva Mthandazi. Ibizwane undwendweni ngesilungu?
Busi gumede 2020-09-12 12:23:26
Viva mthandazi ngicela ukubuza ukuthi intindli uyisebenzi izinsuku ezingaphi
Thembinkosi 2020-09-12 17:32:29
Ndicela unqashwa emsebenzi ngoba ndineminyaka ndilapha kulo msebenzi andinqashwa ndipeya ne Mali encici ndiyacela
Xolani theko 2020-09-14 06:55:29
Ngicelo buza indindile u isebenzisa kangaki
Simon Nkosi 2020-09-14 21:15:06
I am looking forward to get indindili because I need money not ukuthwala ngifuna kusebenza la ngifuna kusebenza kwicompany efuna yimi
Sonto Nhlapo 2020-09-15 19:57:52
Ngicela ukubuza yini undwendweni ?
Nompumelelo Nhlapo 2020-09-16 07:16:50
Ngicela ukubuza I ntindili no ndwandweni uzisebenzisa for how many days ,mhlambe ngeñze wrong ngoba ngiyenzile le treatment already but kusa thulile nje
Matoe Mthembu 2020-09-16 14:33:32
Undwendweni wona uyinto emi kanjani?
Lindiwe telite 2020-09-16 23:13:41
Mina gicela ukubuza le tindilli ugeza amalaga ama gkhi
Lindiwe telite 2020-09-16 23:23:56
Mina egikufunayo himali genze Jani ukuze giphumelele he ndwendweg goba gifuna imali
Zanele 2020-09-17 18:16:12
Ndicelubuza yhini undwendweni
Thulasizwe Gumede 2020-09-18 01:52:00
Ngicela kubuza ubona kanjan kuthi iyona intindili uma ungayazi nawo undwendweni uwubona kanjani ukugculiseka ngento osuke uyidinga kuthi iyona ngempela lemithi?
Thandokazi 2020-09-18 15:11:28
Ndicela amagama alamayeza ngesiXhosa
Joni Ntombokhanyo 2020-09-19 08:09:01
Ndicela ubuza ndingalifumana phi emthatha
Joni Ntombokhanyo 2020-09-19 08:12:25
Ndicela ubuza ndingalifumana phi emthatha
Joni Ntombokhanyo 2020-09-19 08:12:26
Ndicela ubuza ndingalifumana phi emthatha
Buti Moses Mahlangu 2020-09-21 22:13:43
Sawubona ngicela ukubuza ukuthi njengoba ngilapha eduze nasegoli "springs" ngingayithola na? Amathuba wokuthi akusiyona yamampela
Xolelwa Futhwa 2020-09-23 13:02:59
Ndicelubuza undwendweni yinton ngelinye igama
Nosibulelo Mxadi 2020-09-23 21:29:40
Ndicela ubuza intindili yintoni ngesixhosa ndingayifumana apha ecape town
Selina moeti 2020-09-26 10:12:59
Viva mthandazi ngicela ukubuza undwendweni yintoni ngesilungu
Fikile Mdletshe 2020-09-27 00:33:27
Siyabonga ngontindili
Mpume mhlongo 2020-09-28 21:16:51
Cela buza kt itholakalaphi intindili?
Lindoe Lutshaba 2020-09-29 19:15:53
Cela intlahla yemali nomshato
Lindoe Lutshaba 2020-09-29 19:16:36
Cela intlahla yemali nomshato
Ntombi rafuza 2020-10-02 19:55:14
Ndifuna tidile ndifuna Mali ndingazitholaphi Ndifuna ukhokha izikweliti zabantu kunzima kum kakhulu
Ntombi rafuza 2020-10-02 20:26:36
Yinto ntindili ndifuna ukwazi uymbilisa nodwedweni
Ntombi rafuza 2020-10-02 20:29:52
Yinto ntindili ndifuna ukwazi uymbilisa nodwedweni
Ntombi rafuza 2020-10-02 20:30:27
Yinto ntindili ndifuna ukwazi uymbilisa nodwedweni
Mzamo Mzizi 2020-10-03 19:38:58
Ngicela ukubuza ngiyakwazi ukusebenzisa intindili nondwedwe ngi ngumuntu kamoya nezithunywa
Fezeka Cavatha 2020-10-03 21:42:31
Ngabe wenza njani ukuthwala ngabafana abafushane balethe imali endlini bt kungabi nagazi
Fezeka Cavatha 2020-10-03 21:44:35
Ngabe wenza njani ukuthwala ngabafana abafushane balethe imali endlini bt kungabi nagazi
Mthembeni Tshazi 2020-10-04 14:37:32
Mina cela ukwazi ngingayithola kuphi futhi ukuphi okumele ngikwenze ukuze ingisebenzele ngemali
Zwelethu Magongo 2020-10-05 22:47:51
Cela ukubuza kutholakalapho independent kanye nje intindili
Zwelethu Magongo 2020-10-05 22:52:21
Hi, cela kubuza kutsi kutfolakaphi intindili ne Undwendweni? Senaspoti
Zwelethu Magongo 2020-10-05 22:53:14
Hi, cela kubuza kutsi kutfolakaphi intindili ne Undwendweni? Senaspoti
Manapo mofolo 2020-10-06 22:35:58
Mina ngi hlala la egoli ngicela ukubuza ukuthi lezinto azi tholakali ku ma khemisi wesisotho
Mbali jange 2020-10-08 07:35:19
Ngiyisebenzisa bese ngibuya ngiye khiphe ngiqhubeke nayo ngiklandelayo?
Mshugero 2020-10-08 08:50:41
Cela ubuza intindili ngesixhosa yintoni plz
Nkosikhona moyo 2020-10-12 14:02:11
Viva mthandazi ngsacela ungsize ngkwazi ukuthola imali njalo ihlale kim ingamane ishabalale nje ngingazi ngiyisebenziseni kanye nenhlanhla
Nkosikhona moyo 2020-10-12 14:02:24
Viva mthandazi ngsacela ungsize ngkwazi ukuthola imali njalo ihlale kim ingamane ishabalale nje ngingazi ngiyisebenziseni kanye nenhlanhla
Anitta makhonkxa 2020-10-12 18:33:04
Hi ngisacela ukubuza ukuthi, uma ngibeka u ntindili estolo sami ngabe akunaphutha yini cz hayi chaa bayaganga abntu ama khasimende wami aseze ayahamba abuye abuye, nami angisaz
Anitta makhonkxa 2020-10-12 18:53:06
Hi ngisacela ukubuza ukuthi, uma ngibeka u ntindili estolo sami ngabe akunaphutha yini cz hayi chaa bayaganga abntu ama khasimende wami aseze ayahamba abuye abuye, nami angisaz
Bongiwe 2020-10-13 01:33:14
Cha mina ngiyithandile intindili ngathi izongisiza
Nothile mzinyane 2020-10-13 18:19:53
Ingabe usebenzisa amanzi angakanani futhi izinsuku ezingakhi
Anovuyo 2020-10-15 06:17:07
Ingaba xa umntu enayo waze washo ingaba konke obunako ngenxa yentindili kuyashabalala yini. And kumele yenziwe njn likhaya xa befun ukuyilahla
Lindiwe mkhize 2020-10-18 22:10:09
Ngicel ukubuza ukuthi ntindil utholakal mamap netheku
Siyakholwa Melane 2020-10-19 07:49:31
Sawbona. Ingaba iNtindili ndingayfumana apha ePort Elizabeth and ingaba Ibiza malini? Enkosi
Richmond 2020-10-19 17:28:30
Ndicela ubuza xa usebenzisa intindili ungumntu usebenzisa amayeza ingaba ayafa lomayeza?
Richmond 2020-10-19 18:57:51
Ndicela ubuza xa usebenzisa intindili ungumntu usebenzisa amayeza ingaba ayafa lomayeza?
Noko means Mthwa 2020-10-20 09:04:00
Cela nhlanhla yemali nomsebenzi cebuza yini ndwandweni cela bona pic yakhe onayo pls
Nonceba Macanda 2020-10-20 15:11:17
Intindili ifumanekaphi aphe Monti?
Nonceba Macanda 2020-10-20 15:15:43
Ndicelu ubuza ndwadweni yena ndingamthola kuphi aphe Monti ndidinga imali ndiyasokola
Sphelele maphumulo 2020-10-21 10:05:35
Intindili ngoba mina angyazi iyinto ekanjani ukuze nami ngzobeka ngolunye usuku Kanye no ndwendweni?
Mpumelelo sibanda 2020-10-21 12:26:44
Ninjani Mthandazi ngisacela ukubuza into azihambi kahle nje imali iyaphela esandleni ngibona isenzo somuntu intindili ngingayisebenzisa njani ukunqoba lesisitha
Hloni mavuso 2020-10-21 14:12:38
Itholakalaphi nomnambithi intindili nodondweni
Thami hlungula 2020-10-30 10:48:02
Usebenzisa for how many days,yini ngesixhosa
Nelisiwe Ndlovu 2020-11-05 16:21:12
Sawbona mthandazi ngsacela ukubuza ukuthi kukhethekile yini ukuthi ugxuma ekseni noma ntambama yini ngiphinde ngicele ukubuza ukuthi intindili ungayisebenzisa yini kabili ugxume ngayo namuhla naksasa ngyabonga usazophendula
Lungile Mhlongo 2020-11-07 22:40:34
Thokoza mkhulu ngiyabonga kakhulu ngabantu abanjengani abakwazi ukusiza izimfama ezihluphekayo njengathi,inkinga angi kaqondi ukuthi undwendweni uyawugxhoba uwufaka uyigxholo unjalo nentili? Thokoza.
Lungile Mhlongo 2020-11-07 22:50:10
Thokoza mkhulu ngiyabonga kakhulu ngabantu abanjengani abakwazi ukusiza izimfama ezihluphekayo njengathi,inkinga angi kaqondi ukuthi undwendweni uyawugxhoba uwufaka uyigxholo unjalo nentili? Thokoza.
Nomusa Mlotshwa 2020-11-20 08:03:00
Ngicela ukubuza ngoba bathi intindili ihlukene kabili kukhona yesilisa nesifazane uhlukaniseka kanjani?
Mc.phakathi 2020-11-27 16:42:00
Hi ngicela ukubuza ungezanjani mawufuna umuntu ukutshontshele abuye ezokuxolisa futy azosho lo yena ?
Mc.phakathi 2020-11-27 16:42:58
Hi ngicela ukubuza ungezanjani mawufuna umuntu ukutshontshele abuye ezokuxolisa futy azosho lo yena ?
Zandy Nkwali 2020-12-08 16:55:40
Hello ngicela ukwazi ukuthi LA e Goli ngimthola kuphi undwendweni kanti yn elinye igama
Qinisela Zungu 2020-12-21 19:48:56
Ngicela ukbuza ukuthi ngyayuhlukanisa yini ukuthi kube khona eyokuphalaza neyoku steamer?
Qinisela Zungu 2020-12-21 19:54:24
USteamer izinsuku ezingaki nokuthi ngiphalaza izinsuku ezingaki
Sibo 2020-12-24 21:34:32
Ngcela kubuta yini intindili ngesiswati nalo ndwendweni sitani bo
Nhlanhla 2020-12-26 15:50:53
Itholaka kuphi I ntindili nendwendwe
Vusumuzi Nxumalo 2021-01-03 11:59:49
Ngayithola kuph ntindili eGoli
Akhona Mabusela 2021-01-11 18:27:27
Ngicela. Ubuza senginayo ntidili into endingenayo Yi ndwendwe ndingayisebenzisa yodwa ntidili
Fezile Matha 2021-01-14 10:11:02
Mthandazi: sacela ukuqonda masuphuphe umamlambo ekupha imali mangiyibala ingu 600 bese ngiyambonga ngimuphe i200 ngishiyeke no400 mina, bese ngiyambuza uba unguye na umamlambo athi yena yebo unguye ashintshe ngempela amazanzi Abe ngu fishi athi uyangibona Abe esejika futhi abengumuntu besixoxa kumnandi kukhona nexhego ahamba nalo elinentshebe enkulu, kushukuthini lokho
Fezile Matha 2021-01-14 10:13:39
Mthandazi: sacela ukuqonda masuphuphe umamlambo ekupha imali mangiyibala ingu 600 bese ngiyambonga ngimuphe i200 ngishiyeke no400 mina, bese ngiyambuza uba unguye na umamlambo athi yena yebo unguye ashintshe ngempela amazanzi Abe ngu fishi athi uyangibona Abe esejika futhi abengumuntu besixoxa kumnandi kukhona nexhego ahamba nalo elinentshebe enkulu, kushukuthini lokho
Fezile Matha 2021-01-14 10:13:39
Mthandazi: sacela ukuqonda masuphuphe umamlambo ekupha imali mangiyibala ingu 600 bese ngiyambonga ngimuphe i200 ngishiyeke no400 mina, bese ngiyambuza uba unguye na umamlambo athi yena yebo unguye ashintshe ngempela amazanzi Abe ngu fishi athi uyangibona Abe esejika futhi abengumuntu besixoxa kumnandi kukhona nexhego ahamba nalo elinentshebe enkulu, kushukuthini lokho
Nolan Hammond 2021-01-22 21:31:54
I am urgently in need of R8 900; 00 Please 🙏🙏🙏 Thanks in advance
PHAKAMILE.SIWELANE 2021-01-22 23:13:30
LIYINI.IDINDILI.XEM.NGESI.SWATI.OR.NGSE.NELSPRUIT.NGLITHOLAPHI
BONGI SBANYONI 2021-10-23 12:31:11
Ngicela ukwazi kuthi iyithola kuphi intindili la e mpumalanga ngoba ngiyayidinga serious plz help owaziyo
Semakaleng Moletsane 2021-11-16 06:16:27
Thokozani bogogo nabo mkhulu ngiyanibingela Ngicela ukubuza ukuthi uma uceda ukuphalaza nge ntindili ungayibiyisela e pursini na noma phansi ko mqamelo wakho noma kumele ihlale lapho okhambini na ,ngisazo Linda ngiyabonga
Lee Ngongoma 2021-11-22 14:51:10
Ngidinga imali ngokushesha engango15000 ngathatha imali kumashonisa manje uthi isikhuphukile angazi ngenzenjani ngicela usizo
Lee Ngongoma 2021-11-22 14:51:12
Ngidinga imali ngokushesha engango15000 ngathatha imali kumashonisa manje uthi isikhuphukile angazi ngenzenjani ngicela usizo
Lee Ngongoma 2021-11-22 14:51:13
Ngidinga imali ngokushesha engango15000 ngathatha imali kumashonisa manje uthi isikhuphukile angazi ngenzenjani ngicela usizo
Lee Ngongoma 2021-11-22 14:51:15
Ngidinga imali ngokushesha engango15000 ngathatha imali kumashonisa manje uthi isikhuphukile angazi ngenzenjani ngicela usizo
Lee Ngongoma 2021-11-22 14:51:17
Ngidinga imali ngokushesha engango15000 ngathatha imali kumashonisa manje uthi isikhuphukile angazi ngenzenjani ngicela usizo
Rose 2022-05-30 22:09:03
Cela ukubuza lento eyikhiqizi nje inyoka ekugcineni obungozi bayo ibuphi?
Phumza Sani 2022-10-30 05:37:25
Ndicela ukubuza intindili iyidonsa kanjani imali ayiniki iproblem xa is ikuwe ikujikele ,iyafumaneka na equeenstown?
NL Twala 2023-10-17 21:57:19
Kusuke kwenzenjani uma izoduka ungayitholi lapho uyibeke khona ,ngaphambi kokuba uyisebenzise?
Sibongile mildred 2023-12-27 09:10:57
hi kicela ukubuza ukuthi yini indwendweni ngesingisi

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe

Izincazelo zemithi