what is nsukumbili

NSUKUMBILI uyasebenza isikhathi esiningi emithini yokwelapha eminingi amaqabunga (leaves) iwona asebenzayo, uhla lwezinto ezelashwa ngonsukumbili: isilonda, ukusha, nokusikeka. uwusebenzisa kanjani unsukumbili? ugaye uwushise ube yinsizi ufake amafutha engulube ugcobise isilonda sizophela ngokushesha isilonda esikuhluphayo. Uphinde usize Uma kuvuvukala izinsini (gums) wenze uphuze. Amaqabunga ka nsukumbili ayagaywa acoliseke kakhulu uwabheme Uma uphethwe yikhanda

nsukumbili umuthi uyasebenza lapho ufuna ukuba mnandi kumuntu othandana naye, uyawuphuza , omunye uwufake kuwena ngaphambili bese uvakashela isithandwa sakho, lapha usuke uthakwe neminye imithi ukuze usebenze. Unsukumbili welapha izifo egazini.

Nsukumbili

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe