muthi for being rich

umuthi wokuceba uvele ucele ungasebenzi ukhona yini? uke uqaphele izinyanga ezithwele ukuthi zinama business futhi zidayisa ngemithi? yiyo leyomithi nama business okubenza bacebe. Angeke uthole imali uhleli ekhaya.

Umuthi wokudonsa imali umuntu wokugembula uma uthanda ukugembula asinawo kodwa sizokunika umuthi wokudonsa imali ubenenhlanhla yemali.

Imali ephelela esandleni usathi uyahola imali isinyamalele? ngabe nawe unayo leyonkinga sizokwenzela umuthi ozocela kuwo imali ukuthi inganyamalali esandleni.

mina ngifuna ukwazi umuntu othwele kodwa ongenalo business, ohleli ekhaya ongenelwa yimali? umuthi wokuba nemali wokuba nemali. ukuhlupheka kwakho kungakwenzi udlale ama zai zai awukho umuthi wokungenelwa imali ebank ongayisebenzalanga. imali ebank ingena nge deposite, isuke ifakwe ngubani? imali ingena from a bank account to bank? ubani osuke ekufakela? bantu bakithi ukuhlupheka makunganenzi nihluleke ukubona izinto ezicacile. Angeke ukhiphe R200 000 uwunike inyanga ethi izokwenzela imali, mele uzibuze kuqala ukuthi ku safe kangakanani ukunika lowomuntu imali uhamba wedwa?

Ningadlali abantu abahluphekayo abaphuma emazweni ahluphekayo nabo abahluphekayo, bazokutshela ukuthi banomuthi owenza imali, uma benemali abayenzi ngani emazweni abo? bafike la beqa amabhoda bengafikanga nangebhanoyi bezozama impilo kodwa banemilingo yokwenza imali?

Umuthi wokugembula angicabangi ukuthi ukhona umuthi o guarented ukuthi uzothi uma uyogembula uwine, lento iyinhlanhla ozalwa nayo, wena usebenzisa umuthi ukuthi uvule izinhlanhla uma zivalekile. Kodwa umuntu othi nangu umuthi uzowusebenzisa uwine udlala ngawe lowomuntu.

Umuthi we lotto ngike ngawubhala kule lipage ukhona kodwa umuthi woku boosta inhlanhla angeke uqinisekise ukuthi uzowina ilotto ngawo. Umuthi wenhlanhla yemali ojwayelekile ungawenza uthi uwenzela ilotto uvele uhlangana nobaba oyiblessor akuphe imali kanti sekuyilomuthi uyasebenza.

Isigubhu semali esibiza imali siyasebenza uma usithole kwinyanga yangempela kunezinyanga eziningi ezikhohlisayo , mina ke angisenzi ngoba ngisafuna okwazi ukusenza angifundise umuthi ngiwufunde ngabantu angiwuphuphi mina njengoba kuthiwa kumele uwuphuphe. Kodwa ungakhokhi abo R70 000 ukhokhela into ongeke uyazi noma izosebenza yini? kuhle uxoxe nge refund nalowo okunikayo nisayine amaphepha. umuthi obiza R1000 wona akunankinga uma ungasebenzi , irefund ingabuyi kodwa angeke ulahle R70 000 wakho wonke uwunika inyanga.

Comments
Happy Jali 2023-09-10 01:34:52
Ngicela usizo ngifuna ukuba nenhlanhla nezincazelo ngamaphupho ami nangami uqobo lobizo

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp