ukuchitha uthando

umuthi wokuhlukanisa abantu abathandanayo isikhathi esiningi kuba isichitho mininingi imithi yokuchitha izithandani omunye umuthi umumbu uyathakwa ekuchitheni abantu umuntu ubuye ubizwe ngo Nguboziya eweni lomuthi uhlale unamagxolo axebukayo azixebukela wona, ziningi izindlela zokwezwa umuthi wokuhlukanisa izithandani njengokwenza isichitho ngomuthi wesizulu.

Izindlela zokuhlukanisa abantu abathandayo

Ukufaka umuntu isichitho samasimba ungakwenza ukuze ahlukane nomuntu wakho kodwa okumele ukwazi ukuthi sewuqeda ikusasa lawowomuntu ngoba isichitho sikwenza unyanywe ngisho emsebenzini, ngisho abantu bakini bayakunyanya uma ufakwe isichitho. Izindlela zokuhlukanisa umuntu nendoda: Ziningi izindlela zokucupha ezikhona angeke zasiqeda izinyanga nezinyanga zinendlela zazo zokucupha umuntu. Isichitho Sokubahlukanisa Bath Salt lesi isichitho esibath salt sokuhlukanisa abantu abathandanayo, ukufaka umuntu isichitho akuyibambi indoda ibe ngeyakho, uma kungukuthi bese ingasakuthandi iyoqhubeka futhi nabanye.

Ukuphindisa isichitho

Uqaphele izinyanga eziningi ziyasiphindisa isichitho uma ugadla umuntu ngesichitho, kumele uqine nawe ngoba imithi eminingi esiyikhiphayo iyaphindisa emuva.

Umuthi wokuhlukanisa abathandanyo

uma ufuna ukuhlukanisa izithandani usebenzisa umhlakaza, umhlakaza umuthi oyigxolo, uyasebenza ukuhlakaza izitha, ukuhlakaza izithandani zihlukane. Uma ufuna banukelane banyanyane usebenzisa umuthi unukani ukuhlukanisa izithandani. bazonukelana banyanyane, lemithi uma uyisebenzisa isikhathi esiningi ufaka amasimba kuyona.

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe

Funda ngeminye imithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp