Intaki ibekelwe amazolo incazelo

Intaki ibekelwe amazolo incazelo Lesi sisho uhlobo lwe nkulumo lokuheha. Mangithi ukuheha ngisho ukuthi ukuthembisa umuntu into esezingeni noma isimo thizeni esizomjabulisa mengabe esibona, isbonelo kafishane nje. Njengokuth uhlela umcimbi mese ubhala isikhangiso sakho ukuthi "intaka iyobe ibekelwe amazolo" okusho ukuth kuzobe kuwumcimbi ozoku thokozisa. Intaki uhlobo lwenyoni olumyam ngokwebala lith alive nombala obomvu lapha esikikileni. Lenyoni iye ithande ukudla amazolo.

Lapha kukhulunywa ngomcimbi kungaba amaqembu esicathamiya okanye endlamu esuke ezoqhudelana nomani ufuna ukuphumelela wonke umuntu usuke efuna ukubona ukuqala komcimbi kuzekuba uyaphela . Kanti intaki inhlobo lwezinyoni imvamisa zihamba ndawonye lezinyoni ziningi zijwayeleke ukubonakala ehlobo nalapho kuqedwa ukuvunwa emasimini sithanda ukuba mudaka ngebala lazo.

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe

Iziwasho nemithi

izithakazelo

izisho nezaga

Amagama esizulu izincazelo