Izibongo zenkosi uShaka

Izibongo zenkosi uShaka ,
uNodumehlezi kamenzi ilembe eleqa amany'amalembe ngokukhalipha
uteku lwabafazi bakaNomgabhi betekula behlez'emlovini
bethi uShaka akayikubusa akayikuba nkosi

IZIBONGO ZENKOSi USHAKA
UDLUNGANE LUKANDABA OLWALUDLUNG EMANXULUMENI
KWAZE KWASA BEBIKELA BETHi USHAKA aKASHAYEK KuSHAYEKa UNODUMEHLEZi KAMEEEEENZI
MHLABA AWuLELE LOMUNTu OMEMEZAYO SENGATHI UYAKHALa
UYALILA UTHI GULA LIKAJAMA LICHITHEKILE LICHITHWE iNKONYANA eNCANE YAKITHI KOMALANDE!!!!!
IBINDA NDABA NDABEZITHA

Udlungwane kandaba
Udlungwane wom'belebele
Odlungwane emanxulumeni
Kwaze kwasa emanxulumeni kasbekekane
Umjokwane kandaba
Isalakutshelwa isalakunyenyezelwa
Unodumehlezi kamenzi
Igawu bazakuliluma bazakuliphumisa ilembe eleqa amanye amalembe ngokukhalipha kwalo iteku labafazi betekula behlezi emlovini bethi Ushaka kwakuba yinkosi kanti kwakuyi
Nkosi yasemashobeni
INKOSI AYIQEDWA

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp

Iziwasho nemithi

izithakazelo

izisho nezaga

Amagama esizulu izincazelo