I website izoveza popup ekubuza ukuthi "Block" or "Allow notification", Ukuze uthole iziwasho zethu zamahala , wena khetha ku "allow notification".

Abantu abangene kulepage bebeseshe ku google bathi: ngifuna ukubuyisa isithandwa sami, ngabe ibuyiswa kanjani indoda. abanye bebefuna isikhafulo esisheshayo sokubuyisa ohlukene naye. Isikhafulo esinamandla sezintombi namadoda. ukubuyisa umuntu okade uthandana naye. Lapha uzofunda ukuthi isikhafulo samagwebu ensipho sisebenza kanjani. Lesikhafulo samagwebu yisikhafulo somoya noma elaphi uzobuya. Mina ngifuna ukubuyisa indoda yami ngabe izobuya uma ngisebenzisa iziwasho zakuleli page? yebo iziwasho nezikhafulo lezi esinazo ziyasebenza ibuya indoda ngokushesha.

DJ sunlight isiwasho esenziwa nge sunglight

Isikhafulo lesi sokubuyisa indoda okade uthandana nayo yakushiya. isikhafulo esisheshayo lesi esizomlanda umuntu wakho isikhafulo sokubuyisa indoda / intombi yakho owahlukana nayo. Lesiwasho yisikhafulo sokubuyisa isithandwa sakho. Lo-Dj owokubuyisa ibabazi okade uthandana nalo. Udinga ini ukwenza u Dj sunglight? Uzikalela wena ngamehlo amanzi ozowasebenzisa ne nani lensipho yakho, okubalulekile ngukuthi kube namagwebu. Indlela yokwenza lesikhafulo sensipho ilula kakhulu. uThatha i sunglight uyihlanganise namanzi esigujini sakho, bese uyakhuluma emlomnyeni webhodlela, usho ukuthi "Nguwe Sipho mabhena owangishiya buya manje sithandwa sami, buya Sipho Mabhena" bese uyayixukuza, kuphume igwebu, bese uthela igwebu esandleni saka right, uphinde futhi ukhulume uthi "Sipho Mabhena buyela kumina, ngiyakuthanda, imina uNomvula, Sipho Mabhena ngithi buyela kumina, iMina uNomvula Mkhize", bese usho konke ofisa ukukusho njengokuthi makakufonele, usebenzise amagama amnandi okubiza isithandwa sakho mase wenza lesiwasho. uthi ungaqeda ukukhuluma bese uyaphephetha lamagwebu asesandleni sakho obukhuluma kuwona. Lomoxovo ungawenza endlini yakho kodwa mase uphephe vula iwindi uphephethe kulona, noma uvule isicabha uphephethe ume emnyango. uzowuphinda futhi lomxovo wakho mhlambe kathathu kuya kahlanu ngosuku. Zama ukwenza ngezikhathi ezihlukene, kodwa futhi ezifanayo, isibonelo: Khafula ekuseni ngo 7, emini ngo 12, ntambama ngo 5, bese futhi uyenza ebusuku ngabo 21h00 mase sewuzolala. Uma ungumuntu ovukayo futhi khafula nasebusuku ngo 00h00, umuthi uba namanandla kakhulu ebusuku. Uma wenza isikhafulo ebusuku futhi lomuntu omkhafulayo uyaye akuphuphe, abanye bayaphapha same time bakucabange. Senze lesiwasho sakho cishe izinsuku ezinhlanu (5 days), asikho isikhathi esinqunyelwe kodwa u-5 days uright impela, ngeke liphele naleloviki uSipho Mabhena wakho engakabuyi. Uma esebuyileke usipho umphathe kahle, umphekele, umhloniphe, uthando aliwona umdlalo.

Isikhafulo sokubuyisa isithandwa sakho lesi esingu dj sunglight, uma lesikhafulo singasebenzi zikhona eziningi kulelipage lethu, bheka la ngezansi kwi page. Lesikhafulo esingu DJ sunglight siyi isikhafulo somoya.

Amaphupho menu

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp

Comments
Matshediso Kholisa 2020-08-10 20:08:39
I want to know each n everytime u make new siwasho or u use same that u made once
Nomvuyo Mfeketo 2020-08-15 06:43:35
Hayi ndizamile uwusebenzisa do sunlight bt andincami sezoqhubeka bt kuphelile iveki
Gcinile ngema 2020-08-16 15:29:39
Ngicela kubuza kuthi ukhanda kayi one isiwasho usisebenzise iviki lonke noma ulokhu ukhandile umuzoqala uphephethe
Gugu Vilane 2020-08-27 12:01:18
Viva Mthandazi ngicela inhlanhla yemali selokh ngaphelelwa umsebenzi iznto zami zimile akuhanb kahle neze nasezinganeni zami. Viva Mthandazi Power Doc Rock
Gugu Vilane 2020-08-27 12:01:48
Viva Mthandazi ngicela inhlanhla yemali selokh ngaphelelwa umsebenzi iznto zami zimile akuhanb kahle neze nasezinganeni zami. Viva Mthandazi Power Doc Rock
Bussie mlotshwa 2020-08-28 23:03:55
Ngicela kubuye ubaba wengane Yami ahlukane nazo zonke izntombi anazo namasim card amaningi engingawaziangfonele anytime n whatspp power dock rock ngyakthemba
Nwabisa njenjani 2020-09-03 13:59:29
Mina ngifuna ukuthandwa yindoda yam kakhuuulu futhi singalokhu sixabana
Ndaba nombuso 2020-09-20 15:19:07
Ngicela umuntu wami abuye kim
Ndaba nombuso 2020-09-20 15:19:26
Ngicela umuntu wami abuye kim
Thembeka Nxumalo 2020-09-23 13:57:23
Bengicela ubaba wengane yam abuye
Zandile Radebe 2020-10-02 14:58:40
I want to know each and everytime you make lesiwasho you use the same that you made once or uyenza esinye?
Mziwonke Mbobo 2020-10-08 02:08:29
Viva Mthandazi ndicela undincede abantwana Bam abandimameli basebenzisa izidakamizwa bayabambezela omnye uya ecougt nge 21october .Kudala limiswa from last year October.Tyala lokuba imoto yena waphuma ngebheyili umngane wakhe zange ayifumane ngoba angaqali ukuba.Ndicela iziwasho zokuchitha elityala liphelele Amen . POWER DOCK ROCK
Consolation mbuyane 2020-10-11 09:25:49
Ngicela kubuta kutsi lesiwasho usenta Kanye ,bese usisebentisa liviki lonke na
Nomthandazo 2020-10-16 17:03:24
NGicel nisize buyise usibari
Siphumelele zwelonke 2020-11-11 18:47:04
Ngicela ungisize ngifuna ukubuyisa umuntu wami abuyele kimina alalele yonke into engiyishoyo athande Mina ngedwa njenga sekuqaleni
Siphumelele zwelonke 2020-11-11 18:47:05
Ngicela ungisize ngifuna ukubuyisa umuntu wami abuyele kimina alalele yonke into engiyishoyo athande Mina ngedwa njenga sekuqaleni
Siphumelele zwelonke 2020-11-11 18:49:21
Ngicela ungisize ngifuna ukubuyisa umuntu wami abuyele kimina alalele yonke into engiyishoyo athande Mina ngedwa njenga sekuqaleni
Siphumelele zwelonke 2020-11-11 18:49:55
Ngicela ungisize ngifuna ukubuyisa umuntu wami abuyele kimina alalele yonke into engiyishoyo athande Mina ngedwa njenga sekuqaleni
Siphumelele zwelonke 2020-11-11 18:49:55
Ngicela ungisize ngifuna ukubuyisa umuntu wami abuyele kimina alalele yonke into engiyishoyo athande Mina ngedwa njenga sekuqaleni
Nokwanele Sophiseka 2020-12-04 10:35:32
Ngicela ukubuza ngisebenzisa isiwasho esi sodwa wonke lo 5 days okanye ngenza esisha usuku nosuku
Nonhlanhla Buthelezi 2020-12-22 00:25:51
Ngicela ningisize ngibuyise isithandwa sami esingasenandaba nami. Siyeke ukujola phambi kwami nabantu engibaziyo engihlala nabo emgwaqeni owodwa nabo.. Do i use one bottle for 5 days

Hot topic

Iziwasho

Go back buyela emuva