Ukuphuphuma kwesisu is called Miscarriage in english. Kuchaza ukushonelwa yingane isasesibelethweni sikamama wayo. Ziningi izizathu ezingenza ingane ishonele esiswini. Emva kokuphuphuma kwesisu kubalulekile ukugeza noma ukugezela isisu. umuntu okhiphe isisu uyagezwa ukuze kuphume amabhadi isinyama. Sicela abafundi bethu basibhalele basixoxele ngokuphuphuma kwesisu, umbuzo bekuwuthi kwenziwa yini ukuphuphuma kwesisu.

Zanele Maxase UGEZELWANI OCHITHIKELWE?
- Umuntu ochithekelwe kufana nokuthi ufelwe.
- Kuyisiko elenziwayo leli lokuthi uma kukhona oshonelwe agezwe.
- Kuyindlela le yokumhlanza
isinyama ngoba oshonelwe usuke emnyama noma engcolile.

Ugezwa Ngubani Ugezwa Nini?
- Ugezwa ngumnyeni/umuntu oyisoka lakhe ngokuba akhiphe imbuzi. - Ugezwa emva kwezinsukwana nje egeqiwe ngoba ngeke ahlangane nomyeni wakhe engagezwanga, kwazise phela ufana nomuntu oshonelwe yingane kanti futhi usuke esengumdlezane.
- Umuntu ochithekelwe yisisu uhlala izinyanga ezintathu engahlangani nomyeni wakhe.

Ugezwa Nganl?
Ochithekelwe yisisu ugezwa ngembuzi. Kuyaye kukhishwe umswane nenyongo kuyo bese uthwalwa ngamakhosikazi aye nawo ngaphandle komuzi.
- Usezophuma-ke Iowa ofelwe aye ngaphandle abesegezwa umzimba wonke ngomswani, egezwa yiwo amakhosikazi.

OKUNGENZIWA UKUNQANDA LENKINGA.
Uma okhulelwe ehlukumezeka ngokomphefumulo makangafeli phakathi. Ukufukamela izinkinga kunemithelela emibi enganeni esuke isabumbeka esiswini. Onezinkinga makaxoxele umuntu asondelene naye ngezinkinga zakhe, kungenzeka amnike ikhambi elingaba yisixazululo. Ukusizakala kwakhe ukuphepha kwempilo yomntwana osesiswini. Uma ushadile mhlawumbe uxakwe yizenzo zomyeni ezikuhlukumezayo, bikela abadala emndenini. Bazohlala naye phansi bamkhuze okungenzeka awabone amaphutha akhe abeseyakuyeka akwenzayo. Uma abasemzini bekugqilaza ngemisebenzi, usebenzisa okwembongolo ngoba phela kuthiwa ungumakoti lapha ekhaya, musa ukukuvuma lokho, kuzolimaza impilo yomntwana. Uma abasemzini bejwayele ukukuthwalisa imithwalo enzima njengezinyanda zezinkuni, imigqomo yamanzi akhiwa kude nasekhaya, amasaka okudla okuthengwa ezitolo ezikude, khuluma musa ukuthula. Uma bekugqilaza ngezingubo zomndeni wonke ukuba ziwashwe nguwe nsuku zonke, uzelule kuze kuvuvuke amaqakala, umele amabhodwe ekuseni nasemini nakusihlwa, khuluma ngoba kuzolimaza lokhu okumumethe. Isaga sithi ingane engakhali ifela embelekweni. Bikela umyeni wakho noma udadewabo womyeni wakho osondelene naye umtshele ukuthi ukusebenza kanzima sekukwenza uzizwe ungasaphilile. Lowo ombikele uzolwedlulisela emndenini udaba bese beyakwelekelela ngeminye imisebenzi bangabe belokhu bekubhinqa, bekuhlukumeza ngokukubiza ngevila. Okhulelweyo uyakudinga ukuphumula ikakhulukazi uma ukufukuza kwakhe sekumvuvukalisa izinyawo nemilenze. Ngaphandle nje kokuvuvuka, umuntu osebenza kanzima ekhulelwe uyaye abonakale eseqala ukopha. Akudingekile nangengozi ukuba okhulelweyo ophe, lokho-ke kusuke sekuyizinkomba zokuthi kukhona okonakalayo ngaphakathi. Izinkinga mazixazululwe, zixazululwe ngomlomo. Siyasho nesisho ukuthi izinto zoniwa ngomlomo, zilungiswe ngomlomo. Ngakho-ke indumalo nokuphatheka kabi osekudonse isikhathi eside kungaholela emhelweni wegazi ongafanele. Ukuze umfutho wegazi ube sesimweni esifanelekile kufanele ixazululeke inkinga yokukhathazeka uma kungenzeka.

Andiswa Mpengesi Okunye wenziwa ukuth isibeletho silimele kanti wena awusazi....sinembobo.. Kukhona omnye uze wathola okwesibili ukuth sine mbobo ubefika ku 6 month sivele siphume.....but bamenze operation o doctor.... Or ubangwa izidalwa manihleli nilwa njalo or umama wengane uhlezi ene stress ekhala siyaphuma... Phinde futhi ukuhlala ungazivikeli ngezinto weqe imimoya emibi endlelen siyaphuma..?? My advice to ladies yenzani pap smear n checks up yeaibeletho njalo makuphela 5 months??

Ukugeza komuntu ukhiphe isisu udinga ibhokwe emhlophe uqambe igama usana , ubaba wengane okumele athenge ibhokwe.

Nogiyela Mandla Ukuphuphuma kwesisu akuyona into ongayiphendula igama elilodwa ngoba kungenzeka kube ubuthaka bempilo kulona osithwele noma esibelethweni kuningi nje ukuthi kungavikwa kanjani nalokho kuncika ekutheni yini imbangela yokuphuphuma kwaso. Kubalulekile ukuthi agezwe phela bese iqanjwe igama leyangane ephuphumile ngoba kungenjalo iyodala izinkinga ezimangalisayo kubazali noma bayashadana noma cha ngisho ezinganeni eziyolandela kufanele sikhumbula ukuthi lomuntu uyakhula lomuntu afune izidingo zakhe

Kwanele Fuyo Mfwethu ngolwazi oluncane nje enginalo.leyongane iqanjwa igama,bese iyakhuliswa,kanje uyingele izingubo igqoke ngokwenza inkonzo yezibani (amakhandlela).niyazise ukuthi ingumndeni wenu,ngakhoke inganifulatheli.lezongubo oyigqokisa zona zigqokwa ileyongane iyelama lowo owaphuphuma.uma ubulili bungafani niyamazisa ukuthi lowo ngudadewabo/ngumfoeabo.

Thokozane Mzamela Wathinta intesemqoka .uma ikhalo lentombazane lilula kuyenzeka iphuphunyelwe ngenxa yezinto ezifana nokuthi eqe umeqo omubi,ukuhabula.ukungahlali kwengane kahle.ukukhathazeka emoyeni. Uma kwenzekile.uyaye ufune ukuba kumfana noma intointombi.besenithenga ingubo zokwembatha nimethe igama bese nimaziza ungumndeni wenu.ngempahla. Ngoba sibona imizi ichitheka kangaka yiyo lento.abantu behlupheka yiyo lengane iyaye ibe lithunzi elibi yakhe umkhokha wokuba unina aphuphunyelwe

Kholeka Zondo Uma uphunyelwa isisu kubalulekile ukuya emtholampilo usho noma esbhedlela bakubuke ukuth yini imbsngela bakunike iphilisi elishuthekwA ngaphansi lidonse udoti ongaphakathi lokho kukusiza ukuth makwenzeka kuhlala esinye singaphumi umasiphuma yize ukwezile lokho kumelwe umiselwe lowomntwana masumtholile umbone uyophila kahle

Lindelani Sibiya Sotobe Sotobe Uma uphunyelwe isisu kumele bekugeZekini if seyihlawuliwe bephinde bekugeze nakubokamtwana bese uthola imbiza ezokugeqa isibeletho izinto ezidala ukuchitheka kwesisu Uma unokufishane sophuma Uma weqe uklwebho omubi sophuma Uma unesibeletho esinezilonda sophuma okusizayo Uma sewemithi Iya enyangeni ikwenzele ifindo amen

Thandazile Thandah Uma siphumile ,kuthathwa inkukhu ibekwe esiswini Salo ophuphunyelwe kukhulunywe ukuthi siyakukhipha kulendlu yakho , Emvakwalokho ibulawe , Leyongane incwantshwa ebusuku omama , Besekuthi inyongo yenkukhu ageze ngayo ngaphandle phambi kokungena ekhaya , Lo ophuphunyelwe kufanele aphuze isihlambezo sokuclina ngoba kwenzelwa ukuthi Uma ebamba futhi ingane ifice kuclini, ngoba Uma kuncolile isangaphinde idlule futhi nenye ngoba uhlale esikhundleni esincolile,

Ukugeza umuntu okhiphe isisu noma okhiphe ingane, kuyafana nokugeza umuntu ophuphunyelwe yisisu. Ukuhushula isisu ekhaya noma ukukhipha ingane akuyona into enhle nokumele uyenze. Thina yindlu emnyama kasisikhiphi isisu. Ukhumbule ingane ingumphefumulo ka Jehova kayinacala.

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Thanks Mtshali 2020-09-19 22:06:25
mina asiphuphumanga isisu. kodea kwaba ukuthi imgane yayihleli emapayipini. ikhulelakhona. kwamele odokotela ukuba bayisuse bayikhiphe ngona ipayiphi lesibeletho lapho yayikhulela khona laphuma. ngopha kakhulu. kwamele ngihlinzwe. so bengicela ukuchazeleka ukuba kusazomele ngenze njengomuntu owaphuphunyelwa isisu nami noma? ngisizeni
Thandi Mtshali 2020-09-19 22:07:20
mina asiphuphumanga isisu. kodea kwaba ukuthi imgane yayihleli emapayipini. ikhulelakhona. kwamele odokotela ukuba bayisuse bayikhiphe ngona ipayiphi lesibeletho lapho yayikhulela khona laphuma. ngopha kakhulu. kwamele ngihlinzwe. so bengicela ukuchazeleka ukuba kusazomele ngenze njengomuntu owaphuphunyelwa isisu nami noma? ngisizeni
Nomzamo Notyhanga 2021-01-23 13:55:53
Siphuphume sine4weeks what must I do lyk kudingeka ndivaswe?
Mfundo chili 2022-05-06 17:56:34
Celukubuza mesakesakuphumela isisu wangageza kodwa waqambinganigama wabona namaphupho akhombukuthi imukelile igqoke nempahla wayithengela yona ngohamba kwesikhathi besengishonelw ingane ngizile ngigeze kuyaphoqa yini kuthi ngigeze leyokuqala ngibengigezile kweyesibili ingane?

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe

Go back buyela emuva