Umchamo wasekuseni

Umchamo wasekuseni umuthi

Dj Mchamo

Umchamo mean in English means urine. umchamo wasekuseni means morning urine. Umchamo wakho wasekuseni uyageza ngawo ubuso ushisa izinduna, ugeze isichitho, uyekise isikhumba ukuchicha amafutha. Umchamo wasekuseni, uqeda idliso, uma usola ukuthi undlisiwe, phalaza ngawo umchamo wakho wasekuseni, uwuhlanganise namanzi afudumele uma uphuphe udla into , vuka uphuze umchamo wasekuseni lelodliso lizophela uma ibhubesi lifika endaweni entsha liyachama (territorial marking), lokho likwenzela ukuxosha izilwane eziqhudelana nalo, uma izilwane zifika zizwa iphunga lebhubesi ziyabaleka, lokho kuyafakazeleka, uma uhlushwa izinja kwakho uchela ngomchamo webhubesi izinja ziyahamba zingaphinde zibuye. Ngisho nakubantuke umchamo usebenza ngokufanayo, uma uvakashele indlu kababazi korobha ngomchamo, uma umnewenu efika , uzishiywa yigazi, ahambe angabe esabuya.

Wena uwazi usebenza kanjani umchamo wakho wasekuseni?

Learning about umchamo

Ake sifunde ngomchamo, umchamo umunca ukhiphe ukuncola okungasadingekile emzimbeni wakho. Uma une bacteria infection emuchamweni wakho, ungazisebenzisi iziwasho ngoba uzophuza infection bese uyagula. Igazi nezinso kanye nezinye izingxenye zomzimba zichithela ukuncola kumchamo, bese umchamo uthathe lokho kuncola ukukhiphele ngaphandle komzimba. Umchamo wasekuseni yiwona onconywa kakhulu izinyanga, ingakho usetshenziswa ekwenzeni imithi eminingi. Imithi eyenziwa ngomchamo kubalwa kuyo nezikhafulo. Umbala womchamo ushintshwa izinto eziningi, ukudla okudlile kuyawushintsha umbala womchamo isibonelo: berries ayawushintsha umbala womchamo. Isimo sokuncola komzimba wakho futhi siyawushintsha umbala womchamo kanjani nephunga lomchamo. Uzoqaphela ukuthi ngesinye isikhathi umchamo uyaye unuke kambi, ube nephunga elimbi. Izinga lamanzi asegazi futhi liyaba nomthelela kumbala womchamo, kanye nokunuka komchamo.

Izifo kumchamo.

Igazi kumchamo, lisho isifo, ikakhulukazi isifo esithelelanayo. igazi kumchamo kuyenzeka lenziwe ngama bacteria. Isitho somchamo siba nezifo eziningi okungenzeka kube yi fungi, urine infection, yeast. Zonke lezifo ziyalashwa ngudokotela oseduze nawe (GP doctor), uma zingalapheki kumele ubonane nodokotela oyi-urologist. Kubalulekile ukuhamba no partner wakho, uma uyolashelwa izifo zasembhedeni ngoba nobabili niyadinga ukwelashwa.

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Amanda Qumbisa 2020-08-11 16:06:33
Ngicela kubuye baba wezingane zam wangilahla yena ngaphandle kwesizathu thokoza gogo
Sabelo Mnguni 2020-08-11 18:15:16
Thokozani bogogo,ngicela inhlanhla yemali ingapheli kwami nomsebenzi omuhle umfazi ayeke ukungifebela abheke mina ngedwa, ngiyabonga
Olga chiloane 2020-08-11 18:29:12
Mina ngicela ukukhuphukiselwa imali emsebenzini nalobaba ayeke ukuthanda amantombazana nomfana wami ayeke idras ngicela athande mina ngedwa
Bongeka Lengisi 2020-08-11 21:19:10
Thokoza gogo Mina ndicela imali ndiphume ematyaleni ndicela kuvule inhlahla ezavalekayo ndicela nomsebenzi
Namhla maselana 2020-08-12 15:03:06
Ndicela nindisize ndithole imali yomntana wam wayefumene ingozi yemoto
Khethukuthula Mabaso 2020-08-12 17:04:35
Ngicela ukuthola indawo yokwenza ama practicals
Siphokazi kwakwari 2020-08-13 07:17:31
Ngalentseni ndibulelandivukile amen. MNA torho ndicela ukubusiswa ngemali ezandaneliaa ndizakhele indlu nosapho lwam nentlahla apho kuvaleke khona khona kuvuleke.
Nkambule Nokuthula 2020-08-13 13:09:21
Viva mthandazi . Mina anginambuzo kodwa ngiphakamisa ukubonga kakhulu, u Dj mchamo ungisize ngendlela eyismanga .Bese ngingasazi ngenzenjani ngiphethwe indliso kwathiwa mangihlanza ngizofa ngoba idliso lezilwane. U Dj mchamo ngiwphuzile ngiyeza ngawo ,Wow ngiphila manje
buyisiwe 2020-08-13 16:41:00
viva nami umcamo ungisizile ka khulu
Sphindile Qwabe 2020-08-13 16:54:43
I need help with my child to stop being rebelicious
Boniswa Tshontshi 2020-08-14 07:51:13
Ndicela uncedo kubi emtshatweniwam ndicela ukuthi nindincede umyeniwam uyahlalisana akafuni ukuba mna ndiye apho ahlalakhona uyaphangela kuya inkazana ndicela uncedo ohlukane namankazana,ndifuna andibize ndiyohlalanaye phaya ohlukane nokufeba thokoza gogo
Sphiwe Ngubeni 2020-08-14 11:54:59
Ngicela kubuye uBaba wengane yam osewangishiya
Nondu khuzwayo 2020-08-15 19:27:03
Ngcela umsebenzi nenhlanhla yemali
pretty 2020-08-16 10:34:20
mn ngicel kuphel amabhad nezichitho ngithol nendoda engithanday nm fth ngiythnd
Yonela makhala 2020-08-16 14:00:33
Umama womntwana wam uya cheater ngoku ndicela ukuba ajole nam ndedwa
Yonela makhala 2020-08-16 14:00:39
Umama womntwana wam uya cheater ngoku ndicela ukuba ajole nam ndedwa
Nonhlanhla shozi 2020-08-17 00:12:07
Ngicela inhlanhla yemali kanye nomsebenzi ukuthandeka ngibe nogazi kusuke isinyama kimina
Asanda Ndondo 2020-08-17 01:43:45
Ndicela umtshato kwiboyfriend yam inditshate noko kudala sithandana akathethisi
Rorisang katloe 2020-08-18 02:28:38
Ndicela kubuye ubaba wengane yam and I want him to support my child as before
Nomusa Magcaba 2020-08-19 13:35:56
ngcela kvuleke nhlanhla ngthole nomsebenzi oryt thokoza
Zinhle majozi 2020-08-20 00:28:04
Imixovo yokukhipha isichitho
Busisiwe madlala 2020-08-21 18:05:51
Ngicela usizo lwenhlanhla yomsebenzi nemali ,ngicela nomuntu wam ayeke ubufebe athande Mina ngedwa
Themba Gamede 2020-08-22 11:53:05
Ngicela izi washo zenhlanhla
Ntombizonke Memani 2020-08-22 22:20:11
Celu msebenzi , Mali nomshado
Nokwanda shandu 2020-08-24 08:53:21
Ngcl ningkhulekis ngthol nntwan
Busi Maphosa 2020-08-24 21:46:41
Mina ngicela umshado Mina lendodakazi yami sizaliswa ngamadoda esishiya Ngibe sengicela inhlanhla yemali ngiyakhe indlu yami
Thulile Ngubane 2020-08-25 11:20:58
Ngicela umshado nomsebenzi nemali ..n ngibe nogazi
Samkelo Runeyi 2020-08-25 18:08:29
Ngicela zonke inkinga enginazo zitshabalale ziphele,ngicela nenhlahla yemali neyothando umntuwam athande mna ndedwa.ngicela nempumelelo konke kukhanye kubemhlophe ngam ndakhe ikhaya lam,ngitshade ngibenomzi wam....ngiyacela ngiyathandaza enkosi..!!!
Nandipha Pini 2020-08-26 00:36:49
Ndicela impumelelo nemali iyeke ukuphuma ezandleni
Nandipha Pini 2020-08-26 00:37:46
Ndicela impumelelo nemali iyeke ukuphuma ezandleni
Thembi Skosana 2020-08-26 00:38:04
Thokoza gogo ndcela isichitho nesimnyama simke sibuyele emntwini waso kuvele ukukhanya
Thembi Skosana 2020-08-26 00:40:40
Thokoza gogo ndcela isichitho nesimnyama simke sibuyele emntwini waso kuvele ukukhanya
Thobeka Goba 2020-08-26 03:40:20
Ukhona owesfazane ozama ukungthathela indoda, izinto azilungi njalo ngithandana nomuntu iskhath eside ngithi sengimjwayele angshiye, ngcela usizo ahlale lona okhona manje
Joyce masombuka 2020-08-26 10:25:22
Ngicela u William angizange angiphe imali.. ngicela umsebenzi labengisebenza khona...nenhlanhla yokuba nemali sonke isikhathi
Promise Nxele 2020-08-26 19:23:04
Thokoza Gogo...Min ngcela izinto zami zikhanye umtanami uyekisiwe eskoleni ngenxa yokuth akanaso istifiketi sokuzalw nam anginaso kodw ngakwaz ukufund ngaze ngaqeda mesisenza akulungi lutho ngcela inhlanhla kulunge konke...Sengikhalela impilo yomtanami
Nthabiseng Mnyakeng 2020-08-26 20:15:03
Ngixela inhlanhla yomsebenzi, ngithole nomuntu ozongithanda ngokwexiniso angitshade, nemali ingithande, ngithandeke nasebantwini kusuke sonke isinyama lesi abangifaka sona kuthi kungalungi lutho empilweni, ngikhuluma nje umuntu ebengithandana naye usuke wangasangikhulumisi wangasanginaki & angazi kungani
Malehlohonolo mphago 2020-08-26 22:00:40
Ngicela abuye ubaba wengane kuvuleke inhlanhla ne mali konke kulunge
Nomathembamagdeline 2020-08-27 12:37:14
Ngicela usizo izinto zam azihambi kakuhle Nama Doda ayandilahla
Matsemela john mazib 2020-08-27 12:43:22
Heko I need help for getting a job
Matsemela john mazib 2020-08-27 12:43:53
Helo I need help for getting a job
Nico Monelo 2020-08-27 14:00:49
Ndicela umsebenzi izinto zam azihambi kakuhle nje zonke ndicela intlahla yemali ukusa amabhadi
Luthando Mjikwa 2020-08-27 21:16:46
Viva Mthandazi ndicela inhlanhla indlelazamu azilugi
Oinjy 2020-08-27 23:37:21
Ngicela kusuke isichitho nesimnyama abelungu bandithande futhi emsebenzin lantombi yegweja esemva kwam ihlukane nam..imali ingithande kubuye zonke imali zam ive invested on globalcoin and my coins.... ngithole indoda ezongithanda indihlonophe sonwabe, ndifumane ndawo eryt yohlala nabantwana bam ubaba walo umncane amhoye umntana wakhe amsapote..nathi siphile impilo eryt efana nabanye abantu ..Viva Mthadazi
Dudu 2020-08-28 21:39:23
Mina ngicela umsebenzi ngiya applayer angifounelwa mthandazi cela usizo lwakhi
Sandile Ndlovu 2020-08-29 13:51:22
Ngicela indoda yami ngingithande siyakhe umuzi into engiyifunayo ingezele iyekhe ukufeba Thokoza bogogo
Zandile Zondo 2020-08-29 15:08:51
Thokoza mina ngicela inhlanhla yo ku wina Lotto namadoda a ayazihambela awahlale
Thobani Ndaba 2020-08-29 18:39:42
Thokoza mina ngicela ukuthola umsebezi oryt ngikwazi ukubheka umndeni wami nengane yami nakho nkoke engkufisayo empilweni Yami kukhanye
Nontombi Gcolotela 2020-08-30 12:41:41
Viva mthandazi mna Cela ntlahla emali ndikhe umzi wam ngoba andinabani onyuselwe mali apho phangela khona kudede bumnyama kuvulwe ukukhanya
Nontombi Gcolotela 2020-08-30 12:42:01
Viva mthandazi mna Cela ntlahla emali ndikhe umzi wam ngoba andinabani onyuselwe mali apho phangela khona kudede bumnyama kuvulwe ukukhanya
Thembelihle skhakhan 2020-08-30 19:55:13
Ngicela ibhadi nobumnyama kudede kuze okuhle kodwa kuvuleleke neyiNhlanhla ngicela umsebenzi nescitno engnaso siphume ngicela nenhlanhla yemali
Busisiwe 2020-08-31 00:29:59
Ngicela konke oku I oksempilweni Yami kusuke best kubuya nobaba wengane Yami ahlukane nazo zonke izntombi anazo namasim card amaningi engingawazi angfonele sixoxe nakuwhatspp neschitho abasfake Sona sihambe ngegama elithi Power dock rock ngyalthemba uzobuya angiphe nemali sikhulise ingane sobabili power dock rock
nelisiwe shobede 2020-09-01 01:20:39
ngicela ukuth kuvuleke inhlanhla namafindo abeshiwe ngempilo yam aqaqeke nalapho engangisebenza khona bakhokhe imali zam bangibuyisele nasemsebenzini
nelisiwe shobede 2020-09-01 01:20:59
ngicela ukuth kuvuleke inhlanhla namafindo abeshiwe ngempilo yam aqaqeke nalapho engangisebenza khona bakhokhe imali zam bangibuyisele nasemsebenzini
nelisiwe shobede 2020-09-01 01:21:17
ngicela ukuth kuvuleke inhlanhla namafindo abeshiwe ngempilo yam aqaqeke nalapho engangisebenza khona bakhokhe imali zam bangibuyisele nasemsebenzini
Nkosinathi Thandazo 2020-09-01 11:51:31
Thokozani no Gogo nomkhulu ndicela izifungo nentlupheko ziphele empilweni yam akukho nanto elungayo.
Lindiwe thwala 2020-09-01 12:45:44
Ngincela impumelelo kuzozonke izinto engizenzayo me boyfriend yam ingithande ingakhohlwa yimi plz
Lindiwe thwala 2020-09-01 12:50:28
Ngincela impumelelo kuzozonke izinto engizenzayo me boyfriend yam ingithande ingakhohlwa yimi plz
Rose Mathebula 2020-09-01 13:04:44
Ni kombela ku humelela ka business ra mina ri famba Kahle
Sphamandla Pakati 2020-09-01 15:25:01
Thokozani bomkhulu nogogo bendisacela umsebenzi lokho ndihleli ekhaya andide ndiwufumane ndigqibile eskolweni ngoku andisebwnzi
mgwelo vuyolwethu 2020-09-01 16:03:22
Thokoza gogo ..ndicela ukususwa isichitho .indoda yami iyeke ukufeba ibheke mina ngakwa nenhlanhla yemali
Nompendulo lengisi 2020-09-01 18:54:28
Ngicela ibabaz yam ingaze ifumane ukuphumla apho ijola khona ingishiye kabuhlungu
Lutho jayiya 2020-09-01 21:51:28
Cela buza umchamo zayizi njani if akukhonto uyivayo awutshisi bonakalise ikhona into rongo
Meanies Yawa 2020-09-02 07:54:01
Ngicela kubuye ubaba wengane asisazwani igama lakhe ngu Songezo Mthombeni, ngiyabonga Gogo
Vuyiseka Ndabeni 2020-09-02 14:06:16
Ndicela ubuyisa indoda yam ivele ayandifuna
Zokhanyo. Jacisa 2020-09-02 17:04:52
Cela iziwasho zentlahla
Lali bulelwa 2020-09-02 18:45:15
Ndiyacamagusha kubabantu abandala belikha ndicela imali kukhanye nasempilweni yam nentozam zihambe kakuhle
Lali bulelwa 2020-09-02 18:45:48
Ndiyacamagusha kubabantu abandala belikha ndicela imali kukhanye nasempilweni yam nentozam zihambe kakuhle
Matho Philele 2020-09-03 19:51:47
Viva mthandazi mina ngicela kuphele lezicitho esengiziphuphe kwaze kwaba kabili
Busisiwe Raymon 2020-09-03 20:29:10
Sawbona ngicela ukubuza ukuthi uwufaka emanzini umchamo ugeze ngawo noma ugeza ngawo uzwa noma
Busisiwe Raymon 2020-09-03 20:31:49
Sawbona ngicela ukubuza ukuthi uwufaka emanzini umchamo ugeze ngawo noma ugeza ngawo uzwa noma
Busisiwe Raymon 2020-09-03 20:34:09
Sawbona ngicela ukubuza ukuthi uwufaka emanzini umchamo ugeze ngawo noma ugeza ngawo uzwa noma
Connie motaung 2020-09-03 21:13:13
Mina ngicela uncedo umzimba uyaluma ngihlezi ngilwa no baba wengane yam umsebenz nawo aveli
Busisiwe Gumede 2020-09-03 21:31:26
Ngicela kuphume ticitfo lebangiphosa tona ngibe nenhlanhla ngitsandzeke ngithole nemsebenti.
Sonwabile 2020-09-03 21:36:00
Ndicela ndoyisele isilwane siyandihlupha sindibulalela impumelelo inzala nditsho nentlahla
Sabie mpakathi 2020-09-04 17:39:41
Help me i need my ex boyfriend back
Thandiwe Emily Siban 2020-09-04 17:43:40
Ngicela kubuye umkami waphuma endlini igama lakhe ngu Zibusiso Mbangwa
Thandiwe Emily Siban 2020-09-04 17:44:15
Ngicela kubuye umkami waphuma endlini igama lakhe ngu Zibusiso Mbangwa
Thandiwe Emily Siban 2020-09-04 17:44:32
Ngicela kubuye umkami waphuma endlini igama lakhe ngu Zibusiso Mbangwa
Celumusa Mathobela 2020-09-04 19:02:38
Ngcela ukuthola umsebenzi nesiphaza ebesengisivulile sivaliwe angazi ngzo Renta ngani please ngcela ukuba ngthole umsebenzi please
Nomalungelo Nyamezel 2020-09-04 19:45:35
Mthandazeli ndicela uthandaziswa ndifuna umsebenzi ndicela nemali izinto zam azilungi
Lundi khehlane 2020-09-04 20:57:48
Ndicela umsebenzi kubuye nomtu wm endimtandayo kusuke namaliswa kum
Lundi khehlane 2020-09-04 21:05:50
Ndicela umsebenzi plz kunzima nantoni ndasokola kdwa ndinazo nencwadi zoqhuba
Athernia Sasha 2020-09-04 21:16:09
Thokoza gogo ngicela ukuthola indoda ezongishada ngibe nelikhaya elifudumele
Athernia Sasha 2020-09-04 21:16:22
Thokoza gogo ngicela ukuthola indoda ezongishada ngibe nelikhaya elifudumele
Lundi khehlane 2020-09-04 21:49:33
Cela ubuyise umtu wm plz ndisamdinga emen
Mpho mokoena 2020-09-05 08:27:27
Thokoza gogo ngicela ukuthi lenkinga yokungahlal Ku relationship iskhath eside kuphele uma kuyibhadi longinaye makangithande acabange nokuthi sishade ,babawengane makondle ingane wonke umuntu ongizwise ubhlungu makabuye axolise ,nezeymali makuvuleke
Mpho mokoena 2020-09-05 08:36:46
Thokoza gogo ngicela ukuthi lenkinga yokungahlal Ku relationship iskhath eside kuphele uma kuyibhadi longinaye makangithande acabange nokuthi sishade ,babawengane makondle ingane wonke umuntu ongizwise ubhlungu makabuye axolise ,nezeymali makuvuleke
Annah mahlangu 2020-09-05 11:52:44
Ngicela ukubuyela kubabomntwana
Nkosazana mdliva 2020-09-05 14:50:51
Ndicela isiwasho bo ndisengxakini
Ntombizanele Qwalane 2020-09-06 21:35:33
Ngicela umyeni wam ayeke thanda amantombi futhi kuphele nokuxabana njalo
Ntombizanele Qwalane 2020-09-06 21:36:58
Ngicela umyeni wam ayeke thanda amantombi futhi kuphele nokuxabana njalo
Ncebakazi George 2020-09-07 08:13:25
Thokoza mthandazi bendicela isichitho siphume kum sibuyele kumnikazi ndicela inhlanhla yemali inhlanhla yomsebenzi nenhlanhla yothando
Joyce Dlabati 2020-09-07 15:11:44
Ndifunde lukhulu konke endikufundile bendingazinto ngako
Princess Masoeu 2020-09-08 01:37:09
Please tell me everything done by evil ones and enemies
Onhe Ngcongo 2020-09-08 12:19:40
Ngicala nam amandla okuthi ngikwazi ukwakhela avabantwana bam indawo yokuhlala angiphe nemali kunye nezintlantla
Tabile 2020-09-08 15:42:14
Ndicela ubuyiselwa intombi yam ebendi tandana nayo iminyaka 10 waye wandishiya ngaphandle kwesizathu
Mgcini njomboni 2020-09-09 10:58:31
Good morning mthandazi mna nje ndicela usizo nditholo lamsebenzi ndiwufuna lekhaya nokususa amabhadi emzini wam.
Mpilo Ngcobo 2020-09-09 12:23:04
Ngicela ubaba womntanam angishade, ngicela inhlanhla yemali kanye nomsebenzi
Bonelwa Finiza 2020-09-09 13:05:50
Mna ngicela intlantla yemali umsebenzi nonwaba wengane ondle ingane ayithande futhi
Bonelwa Finiza 2020-09-09 13:05:52
Mna ngicela intlantla yemali umsebenzi nonwaba wengane ondle ingane ayithande futhi
muntu mahlangu 2020-09-09 23:28:39
Ngicela kuphume lento engidlayo esiswini iya khukhumala idhonsa ikhanda na manyawo kube buhlungu yonke indawo engathi yi xoxo
musa sibisi 2020-09-10 10:37:25
bengicela izinto zami zivuleke ngithole umsebenzi nomakoti ngakhe umuzi
Bulelwa mablayi 2020-09-10 11:52:10
Ndicela izonto zan zivuleke inhlanhla yemali nomsebenzi nobaba wengane yam abuye
Buyelwa mablayi 2020-09-10 11:55:05
Ndicela izonto zam zivuleke inhlanhla yemali nomsebenzi nobaba wengane yam abuye
Mpilo phindile myeni 2020-09-10 14:04:48
Ngicela imali ingene kuwallet yam power dock rock
Ntombi Nkosi 2020-09-11 13:18:44
mina ngicela isibusiso sengane, angina ngane am 40 years old . ngiyayifuna kakhulu sengibe yinhlekisa kwanele manje
Andiswa mpemva 2020-09-11 13:39:08
Camagu ndicela imali ndiphume ematyaleni ndifumane umsebenzi nemali
Andiswa mpemva 2020-09-11 13:39:29
Camagu ndicela imali ndiphume ematyaleni ndifumane umsebenzi nemali
Prudance Khumalo 2020-09-11 16:49:24
Ngicela usizo kunentombazane engisongelayo inezithombe zami zanhasese ngicela ihlukane nami power dock rock
mzwakhe mkhwanazi 2020-09-12 12:27:59
ngicela vuka ekuseni imali gcwelindlu
Thato Moropana 2020-09-14 10:12:35
Ngicela umsebensi ne nhlanhla ye mali, ibusiness yam iphumelele ngithole amacustumer
Slindile sukazi 2020-09-15 21:55:35
Cela ukuthola umsebenzi onemali
Nomsa Motau 2020-09-16 18:28:13
Thokoza gogo mina langikhona manje ngiya volunteer as a clerk imali ayikho futhi nomuntu lo permanent uyagula mara akafuni ukuhamba,bemgiqela wena uvule izinto zam la zivalwe khona futhi ngisanda ukucala ukthengisa ngiqela business yam indlodlobale kubonakale engikwenzako Futhi mama ngineschitho amasoka ayazihambela singakalwi nalaba abangifunako ababi serious angazi kwenziwa yini lokho Ngiqela usizo amen🙏🙏
Nomsa Motau 2020-09-16 18:30:58
Thokoza gogo mina langikhona manje ngiya volunteer as a clerk imali ayikho futhi nomuntu lo permanent uyagula mara akafuni ukuhamba,bemgiqela wena uvule izinto zam la zivalwe khona futhi ngisanda ukucala ukthengisa ngiqela business yam indlodlobale kubonakale engikwenzako Futhi mama ngineschitho amasoka ayazihambela singakalwi nalaba abangifunako ababi serious angazi kwenziwa yini lokho Ngiqela usizo amen🙏🙏
Nombeko Xuza 2020-09-16 19:07:15
Ndicela ukuphila nfamily yam ikhuseleke isimnyama nesichitho abasifaka zona zibuyele back kubanikazi bazo ndicela intlahla yemali ndikwazi ukokha ikhaya lethu libengcono.
Phumla jam-jam 2020-09-18 06:10:42
Molo gogo enkosi ngengcebiso yokususa isichitho inene ndizosenza
Yolanda Kunene 2020-09-18 08:21:20
Ndicela uncedo u baba wengane yam akondli akafun nombona umntana wakhe uthi ayingowakhe. Ndicela nomsebenzi baba
Shaidah Thandeka 2020-09-18 21:24:19
Mthandazi ngicela usizo lwemali
Lindiwe msuthu 2020-09-19 07:09:24
Ngiyabonga ukwazi ebengingalalwazi nako sengicela ukusizwa lokunye phambili
Amahle mthethwa 2020-09-19 12:47:59
Uyasebenza umchamo bafethu bengingazi ukuthi ubani ungibelesele ngechitho usufikile yena esezothi uyaxolisa
Nosisa Mankala 2020-09-19 13:03:00
Ndicela imali ingene kwiacc.yam
Sinalo mendasi 2020-09-19 20:05:43
Iyasebenza ayaphela amaqhakuva namabala asebusweni bam power doc rock ndiyabonga 😭😭
Sinalo mendasi 2020-09-19 20:09:36
Iyasebenza ayaphela amaqhakuva namabala asebusweni bam power doc rock ndiyabonga 😭😭
Nosisa Mankala 2020-09-19 20:47:00
Ndicela indoda yam ibuyele Kum itshatile kodwa ithi isandithanda itshatiswe ngenkani kokwabo
Nosisa Mankala 2020-09-19 20:47:12
Ndicela indoda yam ibuyele Kum itshatile kodwa ithi isandithanda itshatiswe ngenkani kokwabo
Nosisa Mankala 2020-09-19 20:47:36
Ndicela indoda yam ibuyele Kum itshatile kodwa ithi isandithanda itshatiswe ngenkani kokwabo
Sibongile sibisi 2020-09-20 22:14:32
Ngicela iboyfrnd yami ihlukane nalabo athandana nabo ithande mina kakhulu noma ucabanga. Icabange. Mina kuphela
Lindokuhle Dube 2020-09-21 05:14:51
Ngicela inhlahla yemali ngikhone ukuwodla ingane yami
Nonhlanhla matshiga 2020-09-21 11:44:34
Sawubona ngizamile ususa isichitho kuyafana
ZILUNGILE sibiya 2020-09-21 15:28:05
Hi ngicela umsebenzi nezindlela zami zikhanye
ZILUNGILE sibiya 2020-09-21 15:28:22
Hi ngicela umsebenzi nezindlela zami zikhanye
Noncedo Bhanjatwa 2020-09-22 10:48:12
Ngicela kubuye ibabaz lam lindibethe phambi kwentombazana elijola naye malibuye lizoxolisa
Ntombini sphelele 2020-09-23 08:39:19
Ndicela umuthi wentlantla
Pakamile zingitwa 2020-09-23 11:31:16
Ndicela imali kwakunye NhoMsebenzi ndiyahlupheka
Precious makhubedu 2020-09-23 17:17:16
Ngicela u msebenzi no baba we ngani Yami to kucina I buye back kimi
Buhle Ndlovu 2020-09-26 06:58:31
Ngicela inhlanhla yemali kuze ngikwazi ukuvusa ikhaya lami
Jabu ngcobo 2020-09-27 00:44:15
Mina ngicela kuthi konke okubi kuphindele la kuvela khona kuphela mina ngicela nhlanhla kuphela nomntwana oyedwa wentombazane
Nomfezeko Bukuqa 2020-09-28 17:22:56
Thokoza Gogo ndicela isichitho ndisifakwe yintombazana sethoyilethi sibuyele kuyo...zonke intlahla zam zibuyeke kum ndinganqatyelwa yimali
Nompilongubane 2020-10-02 07:14:32
Ukuphupha ubaba wengane ekunika imali kuchani
Samkelisiwe Nhleko 2020-10-02 19:05:26
Thokoza gogo ngicela kuthi kuvuleke inhlanhla yemali,, emsebenzini bangenyusele iholo,,indoda yam izwe mina ngedwa,,lamangithakathako kufe bona
Mlungisi Dludla 2020-10-05 20:17:00
Mina ngicela inhlanhla yemali ne bhizinisi lami lihambe kahle angisaboni kahle manje seliyacikizela angazi kwenzakalani
Nomathemba zondi 2020-10-06 14:13:41
Siboneke umusa kathixo ngicela inhlahla yemali nomsebenzi nginekinga yedliso elingapheli namabhadi izinto zam zithule
Chumekile Qwabe 2020-10-06 15:06:23
Ngicela ukubuza mamu thandazi ugeza umzimba yini ngomchamo ngyabonga
Nomelikhaya Qhoanxi 2020-10-07 22:25:11
difuna u myenam adiphi mali edizaukwazukufikela izidigho zam,adi thande acighe gam lonke ixesha abenexesha nam.igama lam liphume emilonyeni yabantu nhe scitho edisifakiweyo sibuyele kumnikazi waso
Ropafadzo Zondo 2020-10-08 10:12:22
Ngicela usizo lwemali Mina lomyen wam sikhutshulelwe imali emsebenzin
Nokwazi manqele 2020-10-10 15:26:33
Mina nginenkinga ngithukw abakubo kwengane yam nomamezal angisayiphathi eyendoda ithi ngibulale ingane NGIDINGA usizo
nontobeko madondo 2020-10-12 14:06:19
Ngicela kubuy ubaba wengane yam azisole kukho konke angenze kona ngicela ubabam anginakekel. .
Phumla jam-jam 2020-10-12 14:39:55
I have learn alot from u thanks dear
Thembisile Spiva 2020-10-13 17:51:31
Ngicela isiwasho soksusa ischitho izinto zam azlungi nemali iphelela esandleni akuhambi kahle nasemsebenzini
Zanele simelane 2020-10-13 19:05:08
Bengicela usizo lesichitho enginaso sibuyele kumnikazi nalezinto ezivele emzimbeni nokuluma kuphele

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe