Loose weight

Lencwadi ikhuluma ngoku-Looser i-weight. Wehlise isisindo somzimba usebenza ukudla kanye namanye amatips.

Isikhumba esihle

Siyaxoxa futhi kulencwadi ngama-tips okwenza isikhumba sakho sibe sihle singabi nezinduna. Sixoxe futhi nangokususa ikiwi emathangeni. Uma unesikhumba esimbi, esinamabala nezinduna uzosizakala futhi kulencwadi.

Ukuzama ukukhulelwa

Siyaxoxa ngama tips nama advices okuzama ukukhulelwa

Inanazi enempilo

Sixoxa ngezinkinga lapha zenanazi, okungaba ukuthi ufuna ukuba ne nanazi e-tight, noma inanazi yakho inephunga.

Clicka lapha uzifundele incwadi mahala